Høringsuttalelse til reguleringsplan for Franskleiv skianlegg

Bærum kommune

Regulering

1304 Sandvika

post@baerum.kommune.no

                                                                                                      Bekkestua, 13.05.2014

Deres ref.: PlanID 20/2027

Høringsuttalelse til reguleringsplan for Franskleiv skianlegg

Naturvernforbundet i Bærum har ingen ting imot at det etableres et skiskytteranlegg for kommunens aktive skiskyttere, men mener at det er feil å legge det ved Vestmarksetra. Vi har følgende kommenterer og bemerkninger til det foreliggende planforslaget:

Skiskytteranleggets lokalisering og dets konsekvenser

Det planlagte skiskytteranlegget vil ligge i Marka og i innfallsporten til et av dens mest benyttede nærområder.  Særlig barnefamilier og eldre bruker legger turen til de populære markastuene Furuholmen og Gupu og går bare dit, altså gjennom et område hvorav store deler vil bli dominert av skiskytteranlegget.

Selv om idrett inngår i markalovens formålsparagraf, må anleggelse av idrettsanlegg veies opp mot de to andre formålene i markaloven – friluftsliv og naturopplevelse. Det planlagte skiskytteranlegget vil bestå av standplass, voller, dam, snøproduksjon, bygninger, en skjemmende bro over veien, rulleskiskyttere på veien i sommerhalvåret og skyting hele året. I tillegg kommer et nett av skiløypetraséer som gir store sår i landskapet i store deler av året. Dette turområdet vil nærmest bære preg av en idrettsarena og dertil for et svært begrenset antall utøvere på bekostning av alle dem som oppsøker dette området for naturopplevelse og ro. Vi er kjent med at driverne av markastuene Furuholmen og Gupu frykter negative konsekvenser av et skiskytteranlegg ved Vestmarksetra og ber politikerne legge stor vekt på dette når de skal fatte den endelige avgjørelsen om hvorvidt prosjektet skal realiseres.  

Miljøverndepartementets forutsetninger

Da Miljøverndepartementet ga tillatelse til igangsetting av arbeidet med en reguleringsplan for en skiarena med skiskytteranlegg ved Vestmarksetra, stilte det følgende betingelser i sitt brev av 9. mai 2012 (sitat):

«Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse til igangsetting av planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene for øvrig friluftsliv, idrett og naturopplevelse, samt for landskap, naturmangfold og kulturminner. Alle inngrep skal skje med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering. Det må velges løsninger som sikrer at ulempene for øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av prosjektet og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider.

Departementet minner samtidig om at kommunen i samarbeid med omliggende kommuner og organisasjoner skal utrede og foreta en vurdering av behovet for ski-, og skiskytingsanlegg ved Vestmarka i et regionalt perspektiv, både i forhold til eksisterende og planlagte anlegg.»

Skiskytteranlegget ved Vestmarksetra er betegnet som et lokalt anlegg, dvs. et næranlegg. Bærum kommune og angjeldende idrettslag har dermed sett bort fra Miljøverndepartementets anmodning om samarbeid med omkringliggende kommuner om et felles anlegg.

Jordbru og Sollihøgda-alternativet

Idretten i Bærum ønsket og Bærum kommune stilte seg bak å bygge et skiskytteranlegg på Jordbru i Bærum. Et skiskytteranlegg her møtte motstand fordi det ville gå utover viktig naturtyper og et kulturlandskap. Dessuten var atkomsten problematisk, spesielt gjennom den bratte og svingete Horniveien. Skui Vel og Naturvernforbundet i Bærum arbeidet for et alternativ som endte med at Skui Vel, Foreningen til fremme av skiskytteridretten og grunneier Nils Astrup presenterte en prosjektskisse for et skiskytteranlegg ved Høymyr på Sollihøgda. Arenadelen av anlegget skal legges i en senkning i terrenget der det vil bli til liten  sjenanse for omgivelsene. Anlegget som helhet vil i liten grad berøre friluftsinteressene. Hole kommune var positiv til prosjektet.

Bærum kommunestyre behandlet skiskytteranlegget på Jordbru 31.05.2006 og fattet følgende vedtak som fortsatt er gjeldende:

«Forslagene til alternativ plassering av et større skiskytteranlegg og trialbane i Sollihøgda området synes reguleringsmessig å være velegnet, og det anbefales at det arbeides videre med disse»

Vedtaket ble fulgt opp av ordfører Odd Reinsfelt, men etter hans tid som ordfører har Bærum kommune vist liten eller ingen interesse. Blant annet sendte Hole kommune 21.11.2012 et brev til Bærum kommune og ba om en avklaring om det regionale samarbeidet uten å få noen reaksjon.

Da Planutvalget nylig behandlet og godkjente reguleringsplanen for et skiskytteranlegg ved  Vestmarksetra, var en av begrunnelsene at det ikke foreligger noe konkret om et skiskytteranlegg på Sollihøgda. Dette er en påstand som faller tilbake på Bærum kommune selv i og med at den ikke har fulgt opp kommunestyrets vedtak av 31.05.2006.

Skiskytteranlegget ved Vestmarka må derfor ikke godkjennes med den begrunnelse at det ikke foreligger noe konkret om skiskytteranlegg på Sollihøgda!

Hole kommunes områdeplan for Sollihøgda

I tillegg til nevnte planskisse for skiskytteranlegg ved Høymyr på Sollihøgda kan opplyses at Hole kommune arbeider med en områdeplan for Sollihøgda i forbindelse med at E16 om få år skal gå i tunnel utenom stedets nåværende bebyggelse. På og omkring Høymyr planlegges et større flerbruksanlegg, les: skiarena på vinterstid. Et skiskytteranlegg er også ønskelig, men realiseringen av dette er avhengig hvor interessant dette er for brukergrupper utenom det lokale skiskyttermiljøet Her ligger nok en invitasjon til Bærum kommune om å delta i det som Hole kommune betegner som et regionalt skiskytteranlegg.

Reisetiden til Vestmarksetra og Sollihøgda

Noen vil kanskje henge seg opp i reisetiden i valget mellom Sollihøgda og Vestmarksetra. Vi har eksempelvis prøvekjørt fra Gjettum til Vestmarksetra og til Sollihøgda (Høymyr) uten køkjøring til noen av stedene. Det tok 2 minutter lengre tid til Høymyr, altså en marginal forskjell. Denne lille forskjellen vil elimineres når ny E16 mellom Bjørum og Skaret står ferdig. Dertil kommer at veien til Vestmarksetra, spesielt det siste stykket, er både smal og svingete. Veien til Sollihøgda er og vil bli uten denne åpenbare ulempen.  

Behovet for et eget skiskytteranlegg i Bærum

Vi har prøvd å bringe på rene hvor mange det er som driver med skiskyting i Bærum. Ifølge Bærum kommunes Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og naturopplevelse 2011 – 2014 var det 263 skiskyttere i 2009. Fossum IF oppgir at de har ca. 90 barn og unge skiskyttere og at antallet har vært synkende de siste årene. Selv om det skulle ha vært en økning siden 2009, så må konklusjonen være at skiskyting er en liten idrettsgren. Dette tilsier at det eneste riktige må være at Bærum kommune deltar i et felles skiskytteranlegg på Sollihøgda.

Bærum Idrettsråds rolle

Det bør nevnes at da Plan- og miljøutvalget 06.12.2005 behandlet reguleringsplanen for et skiskytteranlegg på Jordbru og vedtok at planen skulle legges ut til offentlig høring, inneholdt vedtaket følgende passus:

«Etter at kommunestyret fattet sitt vedtak om Jordbru 04.06.2003 har det interkommunale samarbeid med Hole kommune utviklet seg sterkt hva gjelder idrettsanlegg av denne art. Frem til 2. gangs behandling i Plan- og miljøutvalget bes administrasjonen utarbeide forslag til alternative løsninger i samsvar med dette. Eksisterende anlegg på Jordbru forutsettes å bestå.»    

Vi har kopi av et brev fra Hole kommune (datert 16.09.2005) til Bærum Idrettsråd v/Eystein Weltzien. Vi siterer følgende fra dette brevet:

«Det vises til en rekke telefonhenvendelser fra Eystein Weltzien både til ordfører Per Berger, idrettsrådets leder Egil Eide og undertegnede (rådmann Roar Hammerstad, vår anm.) med klar anmodning om at Hole kommune må markere at det ikke foreligger planer for skiskytingsanlegg på Sollihøgda, da dette ødelegger for allerede planlagt anlegg på Jordbru i Bærum.»

Bærum Idrettsråds daglige leder Eystein Weltzien prøvde altså å motarbeide et vedtak fattet av Bærum kommunestyre. Idretten vant ikke frem på Jordbru og om vi bygger videre på idrettsrådets motstand mot en alternativ løsning, les: Sollihøgda, så forstår man hvorfor valget falt på et annet sted i Bærum – det konfliktfylte området ved Vestmarksetra. Vi ber om at politikerne tar dette i betraktning når de fatter sitt endelige vedtak om Franskleiv skianlegg.

Snøforholdene

Det bare å se i øynene at vi går mot mildere vintre og at snøgrensen går oppover. Også av den grunn må det være feil av Bærum kommune å velge et skiskytteranlegg i nedre delen av Vestmarka istedenfor på Sollihøgda. Hvem skal bekoste å fjerne alt som er bygget opp hvis skiskytteranlegget ved Vestmarka om noen år blir liggende der som et «spøkelsesanlegg»?

Konklusjon

Vi ber om at skiskytteranlegget ved Vestmarka ikke godkjennes og at Bærum kommune isteden slutter seg til et interkommunalt anlegg på Sollihøgda. Dette begrunnes med følgende:

  • Et skiskytteranlegg ved Vestmarksetra vil ligge i og dominere et friluftsområde som er meget benyttet, spesielt av barnefamilier og eldre som bare går til og fra markastuene Furuholmen og Gupu. Naturopplevelsesverdien vil bli redusert.
  • Det planlagte skytteranlegget ved Vestmarka oppfyller ikke Miljøverndepartementets betingelser om at det skal vurderes i et regionalt perspektiv. 
  • Tross et vedtak i Bærum kommunestyre om et samarbeid med Hole kommune om et felles skiskytteranlegg på Sollihøgda, så er dette ikke blitt fulgt opp. En ny områdeplan for Sollihøgda innbefatter et skiskytteranlegg som omkringliggende kommuner inviteres til å delta i.
  • Reisetiden til Vestmarka og Sollihøgda for Bærums innbyggere er omtrent den samme.
  • Skiskyting er en liten idrettsgren og de landskapsmessige inngrepene og konsekvensene for det enkle friluftslivet i området står ikke i forhold til dens størrelse.
  • Bærum Idrettsråd motarbeidet og motarbeider et felles anlegg på Sollihøgda tross kommunestyrets fortsatt gjeldende vedtak om dette. Denne motstanden synes  videreført ved at idrettsrådet har vært en sterk pådriver for et skiskytteranlegg ved Vestmarksetra.  

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørn Kåre Salvesen (sign.)

Leder

Oppdatert 2014.05.16.