Høringsuttalelse til reguleringsplan for Gamle Drammensvei 48A og B

Bærum kommune

Regulering

1304 Sandvika

post@baerum.kommune.no

                                                                                                          Bekkestua, 20.09.2014

Høringsuttalelse til reguleringsplan for Gamle Drammensvei 48A og B

Vi har følgende kommentarer til forslaget til reguleringsplan:

Gamle Drammensvei 48A (Andenæsgården)

Vi har ingen kommentarer til denne delen av reguleringsplanen bortsett fra leilighetenes uteareal som skal anlegges på den sydlige delen av Høgevardes eiendom. Dette kommenterer vi nedenfor.

Gamle Drammensvei 48B (Høgevarde)

Det arbeides som kjent med en områdereguleringsplan for Gamle Drammensvei fra Høvikveien til Gamle Ringeriksvei. Hensikten med planarbeidet er ifølge kommunen å verne veistrekningen og verneverdig bebyggelse og viktig vegetasjon. Høgevarde-villaen og  eiendommen omkring er utvilsomt verneobjekter som må vurderes i forbindelse med gjennomføringen av områdereguleringsplanen. Det må derfor være feil at Gamle Drammensvei 48B inngår i den foreliggende reguleringsplanen. Vi ber derfor om at denne delen av planen tas ut. Inntil videre forholder vi oss imidlertid til det foreliggende forslaget til reguleringsplan og har følgende kommentarer til Høgevarde-delen:

I reguleringsbestemmelsenes § 7.1 står det: «Innen området skal eksisterende bebyggelse som inngår i planen, samt eksisterende terreng og vegetasjon bevares.» I plankartet har hele Høgevarde-eiendommen inklusive villaen og den planlagte nye tomannsboligen status som  Bevaring kulturmiljø. Vi finner det selvmotsigende at det skal plasseres et nytt bygg – en tomannsbolig – i et område der eksisterende terreng og vegetasjon skal beholdes og kulturmiljøet bevares. Vi mener at tomannsboligen vil bryte med reguleringsbestemmelsenes § 7.1 og at tomannsboligen derfor ikke skal oppføres.

Leilighetenes uteareal og småsalamandere

Det er som kjent en forekomst av arten småsalamander i en liten dam på sydsiden av villaen.

Småsalamander har ikke fredningsstatus, men er likevel viktig å ta vare på. Denne forekomsten bør sees på som en berikelse for både lokalsamfunnet og for Bærum. Vi minner også om at BioFokus i sin rapport 2009 – 12 (status for naturtypekartlegging i Bærum kommune, bestilt og betalt av kommunen) har gitt salamanderdammen på Høgevarde verdien A, dvs. at den er vurdert som nasjonalt viktig.

Salamandere trenger landplass både til å leve i og overvintre. De finner urer og hulrom i bakken og hvis disse blir borte, vil salamanderne ikke overleve. Det er i det terrasserte terrenget nedenfor dammen på sydsiden av villaen at salamanderne holder til når de ikke er i dammen. Dette er altså landbiotopen for denne lokaliteten av salamanderen. Når utearealet for leilighetene skal anlegges, må derfor det terrasserte terrenget beholdes, eventuelt restaureres på en varsom måte. Tilførsel av nye, fremmede masser vil få ukjente konsekvenser for salamanderforekomsten her og må unngås.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørn Kåre Salvesen (sign.)                                      Finn Otto Kvillum (sign.)   

Leder                                                                          Styremedlem og saksbehandler                      


Oppdatert 2014.09.30.