Høringsuttalelse til reguleringsplan for Gamle Drammensvei fra Høvikveien til Gamle Ringeriksvei – planID 2012024

Bærum kommune

Regulering

1304 Sandvika

post@baerum.kommune.no

                                                                                                                             Bekkestua 02.11.15

Høringsuttalelse til reguleringsplan for Gamle Drammensvei fra Høvikveien til Gamle Ringeriksvei – planID 2012024

Naturvernforbundet i Bærum setter pris på at enda en strekning av Gamle Drammensvei og mye av dens omgivelser reguleres til bevaring og har kun følgende kommentarer til reguleringsplanen:

Høgevarde

Vi er klar over at bygningen Høgevarde og dens hageanlegg inngår i en utbyggingsplan for den såkalte Andenesgården som ligger til Gamle Ringeriksvei og at tiltakshaveren ønsker å bygge i den delen av hagen som ligger mellom Gamle Drammensvei og bygningen. Vi frykter at spesielt Høgevardes hage ikke vil bli bevart om den inngår i en plan hvis hovedformål er boligbygging, og minner om at de gamle hagene er viktige for bevaring av det biologiske mangfoldet i boligsonen.

Vi mener det er feil å holde Høgevarde og dens hageanlegg utenfor plangrensen og ber om at disse tas inn som hensynssone i reguleringsplanen slik at de får samme bevaringsstatus som de øvrige bevaringsverdige bygningene og hageanleggene langs Gamle Drammensvei.

Store Stabekk gård

Når hensikten med planen er å «Bevare Gamle Drammensvei som et sammenhengende kulturmiljø med eksisterende bygninger som kulturminner» og at «Kulturlandskapets særpreg og autentisitet skal bevares.», må også jordet vest for gården inngå i reguleringsplanen. Det er bare ett kulturlandskap på strekningen Høvikveien – Gamle Ringeriksvei og det er dette jordet. Samtidig er jordet det siste kulturlandskapet i de nedre delene i Østre Bærums boligsone, noe som i seg selv er grunn god nok til å bevare det som et minne om fortidens landbruk her. Vi ber derfor om at planområdet utvides ved at landbruksarealet vest for Store Stabekk gård legges inn som hensynssone.

På plankartet er det bare Store Stabekks gårdstun, en gammel utlåve og jordet mellom denne og Gamle Ringeriksvei samt en liten stripe langs Gamle Drammensvei, som er markert med landbruk som arealformål. Det sier seg selv at disse arealene alene har liten verdi som landbruksformål og dette er nok en grunn til at jordet vest for gården må bevares ved at det blir en hensynssone i reguleringsplanen.

Eierne av Store Stabekk gård vil dyrke jordene (de har også et jorde nede ved jernbanen) så lenge de er regulert til LNF med underformål landbruk. Jordet vest for gården må også bevares fordi det er produktiv matjord som de aller fleste partiene i Bærum går inn for å ta vare på.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørg Petra Brekke (sign.)                                        Finn Otto Kvillum (sign.)

Leder                                                                       Styremedlem

Oppdatert 2015.11.02.