Høringsuttalelse til reguleringsplan for Høvik Verk – Veritas – planID 2009025

Reguleringsplanen for Høvik Verk – Veritas setter seg ut over kommunestyrets vedtak om at det skal utarbeides en plan for hvordan vi kan bevare de gjenværende grøntområdene og gjenværende jorder innenfor byggesonen fra videre utbygging. I de siste kommunevalgene har alle politiske partier gått til valg på å bevare de grønne lungene. Denne reguleringsplanen tar ikke høyde for de politiske signalene. Ny boligbygging – utenom de vedtatte områdene Fornebu og aksen Sandvika – Vøyenenga – svekker visjonen om at Bærum skal ivaretas som en overveiende grønn og landlig kommune. Veritas må dekke sitt påståtte behov for erstatningsboliger gjennom oppkjøp eller leie i etablerte eller planlagte boligstrøk. Planen om ny offentlig veiforbindelse må avvises. Vi oppfordrer Veritas til å ta sin selskapsprofil på alvor. Veritas arbeider for sikring av liv, verdier og miljø.  ”Tillit”, ”Integritet” og ”Bærekraftig” må også gjelde eget nærmiljø – ikke bygg ned grønne lunger!

Bærum kommune                   

Regulering

1304 Sandvika                                                                                                                                                        Bekkestua, 29.09.2011

Høringsuttalelse til reguleringsplan for Høvik Verk – Veritas – planID 2009025

Vi har følgende synspunkter til planens to alternativer:

Kontorutvidelsen

Vi har i utgangspunktet ingen bemerkninger til kontorutvidelsen, men ser at den vil medføre betydelige omdisponeringer av arealene omkring. Dette kommenteres nedenfor.

Boligbyggingen

Boligfeltene BB2, BB3, B3 og BK1 vil ligge i et nåværende naturområde (grønn lunge). Dette må avvises og vi begrunner dette med følgende:

·         Da Miljømelding 2007-2010 ble behandlet av kommunestyret, stod alle partiene bak at rådmannen skulle utarbeide en plan for hvordan vi kan bevare de gjenværende grøntområdene og gjenværende jorder innenfor byggesonen fra videre utbygging.

I kommunens Handlingsprogram 2009-2012 skal en plan for grønnstruktur, biologisk mangfold, m.m. inngå som en del av en miljøhandlingsplan. En nedbygging av angjeldende grøntområde vil derfor sette seg utover både vedtaket i miljømeldingen og foregripe handlingsplanen fordi miljøhandlingsplanen ennå ikke er på plass.  

·         I de siste kommunevalgene har alle de politiske partiene gått til valg på å bevare de gjenværende grønne lungene. I den forliggende planen har de en mulighet til å vise at de lever opp til sine valgprogrammer.

·         Da planprogrammet for gjeldende kommuneplan ble vedtatt, lå det i den en visjon om å ivareta Bærum som en overveiende grønn og landlig kommune. Som en følge av dette ble det vedtatt en betydelig begrensning i videre utbygging utenom Fornebu og aksen Sandvika – Vøyenenga da Kommuneplan 2010-2020 ble vedtatt 24. mars 2010. Godtas angjeldende reguleringsplan, vil dette bidra til at den vedtatte begrensningen i boligbyggingen ikke tas til følge.  

·         Ny boligbygging – uansett hvor i kommunen den foregår – vil bety et økende press på eksisterende teknisk og sosial infrastruktur mer eller mindre over hele kommunen. Den vil bidra til å svekke visjonen om at kommunen skal ivaretas som en overveiende grønn og landlig kommune.

·         Hvis Veritas ser det som sin oppgave å hjelpe de ansatte med boliger og skaffe erstatningsboliger for dem som berøres av kontorutvidelsen, kan de – som andre Bærumsbedrifter – dekke sitt behov gjennom oppkjøp eller leie av boliger. Nærliggende er da Sandvika eller langs aksen Sandvika – Vøyenenga, konf. tredje kulepunkt ovenfor.

·         På Veritas` hjemmesider står det at formålet er ”Å arbeide for sikring av liv, verdier og miljø.” Vår oppfordring til Veritas er da: Ta selskapsprofilen på alvor – ikke bygg ned grønne lunger i nærmiljøet. Vi oppfordrer også Veritas til å operasjonalisere sine verdier (stikkord ”tillit”, ”integritet” og ”utvikling”) og visjon (stikkord ”bærekraftig”) til også å omfatte virksomhetens omgivelser. .

Ny offentlig veiforbindelse i alternativ 2

Vi går sterkt imot denne og slutter oss til BioFokus´ vurdering og konklusjon som er følgende (vår tilleggskommentar i parentes):

·         Reduserer naturområdet felt GN3 noe (dvs. Veritasskogen øst som inneholder prioriterte naturtyper, klassifisert som regionalt viktig)

·         Medfører «kantsoneeffekter» både i anleggsperioden og som konsekvens av økt trafikk/støy fra biler tett inntil biologisk mangfold-område.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørg Petra Brekke (sign.)                              Finn Otto Kvillum og Bo Wingård (sign.)

Leder                                                                  Styremedlemmer og saksbehandlere

Resultatet av den politiske behandlingen av denne saken:

Resultatet av den politiske behandling av planen (også betegnet Områdeplan for Høvikodden – Veritas) ble at ny veiforbindelse og blokkbebyggelse i den grønne lungen syd for Gamle Høvik Verk skole ble godkjent. Den nye veien vil tangere Veritasskogen Øst som inneholder prioriterte naturtyper og er klassifisert som regionalt viktig. Bra at veien ikke tar noe av det biologisk viktige området, men en vei i ytterkanten vil gi kantsoneeffekt i form av trafikk og støy. Bare ca. ¼ av den grønne lungen vil bli bevart.

Oppdatert 2013.03.05.