Høringsuttalelse til reguleringsplan for Ringstabekkveien 105 (Høgskoletomten)

Naturvernforbundet i Bærum har sendt sin høringsuttalelse om reguleringsplanen for Høyskoletomten (Ringstabekkveien 105) til Bærum kommune. NiB ber om at så mye som mulig av vegetasjonen mellom den foreslåtte boligblokken øst for hovedhuset (Felt B2) beholdes. NiB går i mot at det bygges en ny blokk vest for hovedbygget (Felt B1) fordi området allerede er regulert for å sikre naturverdiene. Grønne lunger i Bekkestuaområdet er en knapphetsressurs, og må bevares. NiB understreker allmennhetens rett til å ferdes på tomtens grøntarealer.

Bærum kommune

Regulering

1304 Sandvika

Bekkestua, 20.06.2011

Reguleringsplan for Ringstabekkveien 105 (Høyskoletomten) planID 2009022 – høringsuttalelse

Naturvernforbundet i Bærum har følgende kommentarer til den forelagte reguleringsplanen:

Felt B2 (øst for Hovedhuset)

Her foreslås en boligblokk til erstatning for det eksisterende velferdsbygget som forutsettes revet. Vi ber om at så mye som mulig av vegetasjonen mellom blokken og Ringstabekkveien beholdes, fordi den består av gamle, ærverdige edelløvtrær som er å anse som bevaringsverdige.

Felt B1 (vest for Hovedbygget)

Her foreslås også bygget en blokk, til tross for at gjeldende regulering har til hensikt å sikre eksisterende naturverdier og bevaringsverdige bygninger. Om blokken i felt B1 blir realisert, vil nok en bit av Bærums grønne lunger forsvinne. Dette bryter med alle de politiske partienes valgprogrammer og løfter om at bygdas gjenværende grønne lunger skal bevares. Vi går derfor imot at felt B1 omdisponeres til blokkbebyggelse.

Allmennhetens rett til å ferdes på tomtens grøntområder er en forutsetning i planen. Naturvernforbundet i Bærum vil understreke betydningen av at disse rettighetene ikke svekkes.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum


Bjørg Petra Brekke                                                                              Bo Wingård

leder (sign.)                                                                                          styremedlem og saksbehandler

Oppdatert 2011.11.26.