Høringsuttalelse til Veritasveien 4 – forslag mindre endring reguleringsplan for Høvik Verk –Veritas – planID 2009025

Bærum kommune

Regulering

post@baerum.kommune.no

                                                                                                                           Bekkestua, 17.02.2017

Høringsuttalelse til Veritasveien 4 – forslag mindre endring reguleringsplan for Høvik Verk –Veritas – planID 2009025

Vi registrerer at Fylkesmannen i Oslo og Akershus i sin uttalelse støtter rådmannens tilrådning om at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å endre gjeldende reguleringsplan. Og i sin uttalelse mener Akershus fylkeskommune primært at det ikke bør åpnes for flere bygninger på eiendommen fordi dette ble avklart i gjeldende reguleringsplan som ble vedtatt for kun fire år siden.

Naturvernforbundet i Bærum er av samme oppfatning som Fylkesmannen og fylkeskommunen og støtter deres uttalelser. I tillegg vil vi nevne følgende som vi mener underbygger at det ikke bør gis tillatelse til å føre opp et nytt bygg i felt B2:

Det ble i 2012 vedtatt endringer i reguleringsplanen for Høvik Verk – Veritas i forbindelse med at Veritas ønsket å utvikle sin eiendom ytterligere ved å bygge nytt kontorbygg i skråningen inntil felt B2. I søknaden, forfattet av tiltakshaverens arkitekt, blir det påpekt at tiltakshaver ikke var klar over alle konsekvensene av omreguleringen på naboeiendommen da endring av planen ble annonsert og vedtatt i 2012. Det hevdes at endringene kom frem under bygging og ved ferdigstilling av anlegget og at planområdet og det verdifulle miljøet i sin helhet ble forandret mot felt B2.

Veritas` nye og arkitektonisk flotte kontorbygg ligger ovenfor og i såpass god avstand til felt B2 at vi ikke kan se at miljøet på oversiden av felt B2 er blitt særlig forringet. Dessuten er det mot sjøsiden at det mest verdifulle miljøet er og dette er uforandret. Vi mener derfor at tiltakshavers argumenter for få godtatt en ny bolig i felt B2 ikke er gode nok.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum                                                Finn Otto Kvillum (sign.)

Bjørg Petra Brekke (sign.)                                                    Styremedlem og saksbehandler

Leder

Oppdatert 2017.02.19.