Høringsuttalelse vedr. avfall og metallgjenvinning på Isi

Naturvernforbundet i Bærum har intet imot at det bygges et avfalls- og metallgjenvinningsanlegg innenfor området til Isi Avfallsanlegg (Isi Miljøpark), men er imot plasseringen av det. Les mer om dette i vår høringsuttalelse nedenfor.  

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Postboks 8111 Dep

0032 Oslo

Kopi: Bærum kommune – Plan- og bygningstjenesten

           Skui Vel

Deres ref: 2010/24332-7 M-FO

Bekkestua, 26.04.2011

 

Høringsuttalelse vedr. avfall og metallgjenvinning på Isi

Vi takker for Deres brev av 21.03.2011 og har følgende merknader til søknaden fra Avfall og Metallgjenvinning As:

Støyforurensning og plassering

Vi har intet imot at Avfall og Metallgjenvinning As får bygge og drifte et avfalls- og metallgjenvinningsanlegg innenfor området til Isi Avfallsanlegg (Isi Miljøpark), men går imot den planlagte plasseringen av det. Årsaken er først og fremst det 13 meter høye lagerbygget der en 11 meter høy maskin skal håndtere innkomne maskiner og utstyr i stål. Lagerbygget blir ifølge beskrivelsene et uisolert stålbygg med utvendig tynnplatekledning. Det sier seg da selv at støyen fra virksomheten inne i bygget vil trenge igjennom veggene og høres på lang avstand. Boligbebyggelsen øverst i Skuidalen vil høyst sannsynlig bli sjenert av støyen og det samme vil selvsagt gjelde bebyggelsen nord og øst for anlegget.

Et annet forhold ved å plassere anlegget som planlagt, er at lagerbygget vil fremstå som svært dominerende i landskapet oppe ved skogkanten. Se for øvrig avsnittet ”Bærums estetiske retningslinjer” nedenfor.

Kulturhistorisk landskap og naturvernområder

Vi minner om at Isi Miljøpark ligger i det kulturhistoriske landskapet Frogner/Tandberg. Dessuten grenser det til naturvernområder og Kjaglidalen naturvernreservat.

Bærum kommune har vedtatt en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Fra beskrivelsen av Frogner/Tandberg kulturlandskapsområde siterer vi følgende: ”Gårdsanleggene, som er blant de eldste i Bærum, ligger vakkert plassert på høydedraget. Innenfor området ligger fangstinnredningen ”Ulvestua” og Isi gårdssag, samt flere automatisk fredede forminner som gravhauger og hulvei. Langs skogkanten ligger mindre plasser med tilknytning til de store gårdene.”

Isi Avfallsanlegg er gitt navnet Isi Miljøpark, åpenbart ut fra visjonen om at også et avfallanlegg skal kunne fremstå og oppfattes som miljøvennlig. Dette bør gjelde alle sider av virksomheten innenfor området. Siden miljøparken ligger i et kulturhistorisk landskap, påhviler et særlig ansvar for at denne visjonen blir oppfylt. Vi mener at plasseringen av det nye avfalls- og metallgjenvinningsanlegget ikke passer inn i dette bildet. 

Bærums estetiske retningslinjer

Bærum kommune har estetiske retningslinjer for bygge- og anleggstiltak, og vi forutsetter at disse også gjelder for næringsområder. Vi siterer følgende punkter i retningslinjene som vi mener har relevans til angjeldende tiltak:

Pkt. 2: ”Alle tiltak som omfattes av retningslinjene skal ha en god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og med respekt for naturgitte og bygde omgivelser.”

Pkt. 3: ”Der tiltaket vil få fjernvirkning eller lokaliseres som landemerke skal dette omtales spesielt i redegjørelsen og vises ved illustrasjoner. Det skal legges stor vekt på å bevare åsprofiler og landskapssilhuetter slik at den visuelle kontakten med åsene ikke brytes.”

Vi mener at den planlagte plasseringen av det nye avfalls- og metallgjenvinningsanlegget ikke tilfredsstiller de to siterte punktene i Bærums estetiske retningslinjer. Er det f. eks. redegjort for fjernvirkningen av lagerbygget?

Bærum kommunes bestemmelser vedr. støysoner

Fra retningslinjene til Bærum kommunes arealdel siterer vi fra §10 Bestemmelser til temakart for støysoner: ”Temakartet støy og støysoner er en sterk føring fra Miljøverndepartementet nedfelt i retningslinje T-1442”.

Videre: ”Kapittel 4 i T-1442 om begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet legges til grunn for utforming av reguleringsbestemmelser og vilkår i rammetillatelser i områder der slik støy er påregnelig”.

Vi ber om at den forventede støyen fra metallgjenvinningsanlegget blir vurdert etter   kommunens og miljøverndepartementets krav til støynivå, sett i forhold til boligbebyggelsen øverst i Skuidalen og nord og øst for avfallsanlegget.

Anmoding om alternativ plassering av metallgjenvinningsanlegget

I dag er det Østlandsjord som holder til der det er planlagt å legge avfalls- og metall-gjenvinningsanlegget. Med sine jordhauger glir dens virksomhet estetisk sett relativt godt inn i landskapet. Støyen fra denne virksomhet er heller ikke påtakelig stor. Med avfalls- og metallgjenvinningsanlegget vil situasjonen bli en helt annen. Vi anmoder derfor om at dette anlegget plasseres lengre ned, nedsenket i terrenget og nærmere den øvrige virksomheten innenfor Isi Miljøparks område. Derved vil man også kunne benytte den eksisterende adkomstveien til miljøstasjonens hovedinngang. Da vil man også unngå å ødelegge forminner langs deler av veien på vestsiden av Isi Miljøpark fordi det så vidt vi vet skal være behov for en utvidelse av denne i forbindelse med den planlagte plasseringen av det nye avfalls- og metallgjenvinningsanlegget. Denne veien er turvei og skolevei og bruken av den til tunge kjøretøyer er sterkt omstridt fordi dette medfører ulempe og fare for beboerne ovenfor Isi-anlegget. Reguleringsplanen for Isi-anlegget gir for øvrig ikke rom for tungt bruk eller større utvidelse av denne veien.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørg Petra Brekke                                                                 Finn Otto Kvillum

Styreleder                                                                                Styremedlem og saksbehandler

Fylkesmannens avgjørelse

Avfall og Metallgjenvinning AS fikk en midlertidig tillatelse på tre år til å fortsette sin virksomhet på samme sted innenfor Isi Miljøpark. Fylkesmannen innser i etterkant at det burde vært presisert at saken dreide seg om en midlertidig tillatelse da den ble lagt ut til høring. Vår uttalelse konsentrerte seg om plasseringen av virksomheten, hvilket altså ikke angikk saken denne gang. Imidlertid må vi regne med at Avfall og Metallgjenvinning AS etter tre år ikke bare vil søke om fornyet driftstillatelse, men også ønsker å flytte sin virksomhet til det området av Isi Miljøpark hvor Østlandsjord holder til i dag. Da vil vi eventuelt kunne bruke de samme argumentene mot ny plassering som vi brukte i ovennevnte høringsuttalelse.

Oppdatert 2011.11.28.