Høringsuttalelse vedrørende ny vannforsyning til Oslo – september 2018

3 September 2018

HØRINGSUTTALELSE VEDR. NY VANNFORSYNING TIL OSLO

Naturvernforbundet Oslo Vest ønsker å uttale følgende i forbindelse med den planlagte utvidelsen av planområdet for ny vannforsyning til Oslo:

Som i vår forrige høringsuttalelse vil vi legge til grunn at ny vannforsyning er nødvendig og ønskelig, og at dette vil medføre visse inngrep. Det er imidlertid avgjørende at disse inngrepene og de permanente installasjonene utføres så skånsomt som mulig av hensyn til natur og lokalmiljø. Mærradalen/Husebyskogen er det siste store sammenhengende naturområdet i byggesonen i Oslo Vest, og det er viktig å ta vare på dette, både av hensyn til natur, mangfold, den nåværende befolkning og ikke minst for kommende generasjoner. 

Med henvisning til bystyrets vedtak om å tillate blokkutbygging i Sørkedalsveien 148/150, mener vi at dette tilsier at det nå er enda viktigere enn tidligere at naturvernhensyn tillegges vesentlig vekt ved utbyggingen. Området rundt Mærradalen og Husebyskogen opplever et betydelig press, og en stadig bit for bit-nedbygging. Den amerikanske ambassaden har allerede lagt beslag på store og verdifulle naturområder som kommunen ikke fullt ut har klart å kompensere for i vedtaket om bygging i Sørkedalsveien 148/150.

Vi har tidligere anbefalt alternativ B3 som det minst ødeleggende for området, og viser i forlengelsen av dette  til tilsvarende bemerkning fra arbeidsutvalget i Vestre Aker bydel den 26. februar 2018:

«Tidligere saksbehandling Vestre Aker arbeidsutvalg behandlet saken i møte 22.01.18 og fattet følgende vedtak: I og rundt anleggsområdet på Husebye er det tre skoler og barnehager i umiddelbar nærhet. Dette innebærer mange barn i området og levering/henting av skolebarn og barnehagebarn. Dette må det tas hensyn til ved planlegging av utskiping av løsmasser. Det er også daglige transporter av gardister til og fra slottet. Sørkedalsveien er allerede sterkt trafikkbelastet og det bør gjennomføres en trafikkanalyse. Med en allerede sterk trafikkbelastning ville bydelen foretrekke alternativ B3 som er uttransportering gjennom allerede eksisterende tunnel tilhørende Statskraft. Om utkjøring av masser legges til Sørkedalsveien kan trafikken komme til å bli en stor belastning for nærmiljøet, skoler og barnehager.» 

Naturvernforbundet Oslo Vest konkluderte, uavhengig av dette vedtaket, med det samme i vår høringsuttalelse.

For øvrig mener vi at den siste informasjonen om prosessen ikke har vært god nok. Bakgrunnen for varselet om utvidelsen av planområder skyldes etter ny kunnskap som følge av geologisk kartlegging, men det opplyses ikke på kommunens nettsider, så vidt vi kan bedømme, hvor denne kartleggingen har foregått eller hva denne kunnskapen består i. Presentasjonen som ble holdt på de åpne informasjonsmøtene ble også lagt ut sent. Vi vil også be kommunen nøye vurdere hvilken informasjon som skal holdes tilbake som følge av at objekter i forbindelse med vannforsyningen «antas», jf. kommunens presentasjon, å bli definert som skjermingsverdige etter sikkerhetsloven § 17. Kommunen bør i en så viktig sak bestrebe seg på mest mulig offentlighet og god informasjon til berørte parter. Unntak for innsyn i dokumenter etter offentleglova § 21 er en bestemmelse som begrunner unntak fra innsyn på grunn av nasjonale sikkerhetshensyn. Vi har forståelse for at enkelte aspekter ved utformingen av anlegg og vannforsyningen ellers må unntas etter denne bestemmelsen, men dette kan ikke gjelde dokumenter knyttet til spørsmål om plassering av anlegg, uttransportering av masser mv. Det er svært viktig at allmennheten for innsyn i de valg kommunen her ønsker å gjøre.

Vi viser for øvrig til vår høringsuttalelse av i vår som ligger vedlagt, der vi igjen presiserer at de store inngrep som skjer i Huseby/Mærradalen tilsier at det må etableres et vern for gjenværende strukturer. Dette er et område med stor rekreasjonsverdi for en raskt voksende lokalbefolkning, og det har fortsatt betydelige biologiske kvaliteter.

På vegne av Naturvernforbundet Oslo Vest

Jon Gudbrand Fliflet
Styreleder