Høringsuttalelse veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Lørenskog sentralområde

Naturvernforbundet synes det er positivt at det er utarbeidet en VPOR for sentraleområdet i Lørenskog. Planen er oversiktlig med gode kart og illustrasjoner.

Vi støtter visjonen i planen : Fra bilbaserte kjøpesentra til et urbant bysentrum.

Lørenskog sentrum er i dag preget av stor biltrafikk, og de to store kjøpesentrene  med en liberal parkeringspolitikk er en medvirkende årsak til det. Det er uforståelig med delvis gratisparkering der.

Vi tror det er helt nødvendig med sterke trafikkregulerende  tiltak for å kunne gjennomføre visjonen. Politikere har uforståelig nok gitt tillatelse til en utvidelse av Triaden, både av kjøpesenteret og  hotellet og med nye boliger.

Dette i tillegg til utbyggingen i Lørenskog Vest og ikke minst Lørenskog Syd med mange nye innbyggere og  tilhørende økning i biltrafikken.

Vi kan ikke se at det er gjort noen helhetlig analyse av trafikksituasjonen.

I omtalen av Skårersletta s.48  i planen heter det  at den skal utvikles som bygate og tilrettelegges  for et rikt folkeliv av gående og syklende.

Det er videre angitt i planen at det skal være lav fart for bil og buss i tillegg til opphøyet sykkelbanefelt. I konseptutredningen, som kommunestyret har vedtatt, er det ikke tatt grep for å regulere biltrafikken på Skåresletta, og et forslag om å gjøre gata delvis enveiskjørt ble  ikke fulgt opp.

Vi mener det er nødvendig  å  ”strupe” biltrafikken på Skårersletta, unntatt for kollektivtrafikk.

Dette må igjen føre til en oppgradering av Gamleveien og Nordliveien for å ta unna   biltrafikken og med ytterligere støyskjerming av boligene langs disse veiene, så langt det er mulig.

Det må  ikke åpnes for gjennomgangskjøring mellom Garchinggata og Gamleveien gjennom Skårer  Vest.

Det er positivt  med  et godt sykkelbanefelt i Skårersletta, som forhåpentligvis kan føre til at mange sykler der isf å bruke bil.

Vi etterlyser flere  dedikerte  sykkelfelt.

Det er positivt  at det i planen foreslås mange parker og andre grønne områder. Disse må ikke bli for urbane, men  være  gode møtesteder også for barn og ungdom.

Den foreslåtte oppgraderingen av Skårer gård støtter vil fullt ut. Det er et spennende og godt opplegg. Parsellhager er et viktig tiltak.

Vi er meget skeptisk til et stort  signalbygg ved Lørenskog sentrum.