Hugging i vernesonen rundt Torstaddammen

Naturvernforbundet har registrert at all vegetasjon på en eiendom mot Torstaddammen er hugget. I reguleringsplanen for området står det: «Eksisterende vegetasjon skal bevares som kantvegetasjon mot Torstaddammen.» Kommunen har tilskrevet eieren for å få en forklaring.

Asker 26.04.2013 

Asker kommune: post(a)asker.kommune.no                                                                      

Hugging av vernesone rundt Torstaddammen

Naturvernforbundet har registrert at all vegetasjon mot Torstaddammen ved Smedsvingen 35 er hugget. Så vidt vi kan lese av reguleringsplanen,  punkt 7, skal vegetasjonen rundt dammen bevares:Innenfor avmerket hensynssone/BAF-sone er inngrep i terreng og vegetasjon, herunder lagring, tilrigging, støttemurer, utfylling og massedeponering, ikke tillatt. Eksisterende vegetasjon skal bevares som kantvegetasjon mot Torstaddammen.I anleggsperioden skal det gjennomføres særskilte sikringstiltak. Dersom terreng og vegetasjon som er forutsatt bevart, skades eller fjernes ulovlig, kan bygningsrådet gi pålegg om istandsetting av terreng og/eller gjenplanting av vegetasjon.

Denne hugsten har medført at alle trær mot dammen, på den aktuelle eiendommen, er fjernet, og det er derfor ikke snakk om ”skjøtsel” i dette tilfellet. Tidligere har man også fjernet den lave vegetasjonen mot dammen og anlagt plen ned til vannkanten.

Torstaddammen er en meget viktig amfibiebiotop og yngleplass for padder og frosk. Det er også liten salamander i dammen. Det er registrert hekkende ender, bla. sivhøne, brunnakke og stokkand, i tillegg til buorm. Kantvegetasjonen er svært viktig for artene som lever i dammen og det bør være både trær og buskvegetasjon. Det er spesielt uheldig at kantsonen blir ødelagt i denne dammen fordi den er blitt vesentlig redusert av anlegg som veier og fortau som gjør det vanskelig for dyrelivet. Det er observert store menger ihjelkjørt padde på de tilstøtende veiene og salamander som ikke klarer å passere fortauskanten.

Hugging av regulerte vegetasjonssoner i byggesonen i Asker er et stort problem, og Naturvernforbundet krever at kommunen tar tak i denne saken slik at det ikke etablerer seg en praksis at man bare kan hugge ned det man ønsker rundt boligen. I dette tilfellet bør det kreves at det tilplantes med lokale tresorter slik at sonen kan reetableres. Andre tilstøtende eiendommer bør også bli orientert om at kantsonen ikke skal fjernes. Naturvernforbundet i Asker Jan Häusler Leder