Hva skjer ved Vensåsseter i Lommedalen?

Skogen ved Vensåsseter i Lommedalen skal flatehogges. NOA har igjen vært på artsjakt og funnet sjeldne arter. Klagen på hogsten er nå til behandling hos Fylkesmannen.

Flatehogstene i Oslomarka kan være til skade for både friluftsliv og truede arter, og det har vist seg at skogbruket selv gjør lite for å ivareta disse verdiene. For å få vurdert hogstene ift gjeldene regler, forsøker Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) å få tidlig tilgang til hogstemeldingene som forteller hvor det skal hogges. Tidlig tilgang gir NOA tid til å benytte kartverktøy med egne og offentlige data for å avgjøre i hvilken grad biologisk mangfold kan være truet. Er området interessant så kan vi organisere en artsjakt i området.

NOA har nå vært ved Vensåsseter innerst i Lommedalen i Bærum og funnet flere rødlista arter, blant annet gul snyltekjuke og grønnsko. Den siste er fredet i Norge etter Bernkonvensjonen.

NOA har klagd på kommunens hogstvedtak ved Vensåsseter og saken er nå til behandling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Etter at en annen hogstsak i Bærum går mot frivillig vern og Fylkesmannen derfor ikke behandlet klagen der, blir denne saken spennende. Hvilke restriksjoner legger Fylkesmannen på hogsten som følge av funn av truede arter?

NOA ønsker å endre reglene for hogst i mer naturvennlig retning. Vi etablerer nå et opplegg for å holde oppsyn med hogster i Oslomarka. Ta kontakt på skogsaker@noa.no om du ønsker å delta. Spesiell kunnskap om arter er ikke nødvendig, men en smarttelefon er nyttig.