Hvor skal folk bo? – publisert i Budstikka, 14. februar 2012

Sjefredaktør Andreas Gjølme i Budstikka ytrer 28.01 et fromt ønske om en skånsom utbygging i markas randsoner. Alternativet er lange arbeidsreiser, press på veier og kollektivtrafikk samt nedbygging av grønne lunger, hevder han.

La oss først slå fast at for Naturvernforbundet i Bærum (NiB) ligger markagrensen fast. Den er fastsatt for å bevare dette unike naturområdet for våre barn og barnebarn og nettopp å hindre den type bit-for-bit utbygging som Gjølme gjør seg til talsmann for.

Kommunal og regional planlegging skal bidra til å utvikle et samfunn som tar vare på viktige felles verdier, som marka og dens biologisk svært viktige randsoner, dyrket mark og de grønne lungene i byggesonen. Planleggingen skal ta vare på og videreutvikle grunnleggende levevilkår for alle befolkningsgrupper; barn, unge i etableringsfasen, lavtlønnede og velstående folk. Men utviklingen skal være bærekraftig og det betyr at vi ikke kan ta for oss og bruke opp fellesskapets goder. 

Det fødes stadig flere nordmenn, vi lever stadig lenger og vi skal ha plass til mange flere mennesker samtidig som vi må ta vare på marka, parkene og grøntområdene. Skal vi få det til, må det, som NiB har tatt til orde for i tidligere innlegg, planlegges for befolkningsvekst i det sentrale østlandsområdet som en helhet. Nye tog- og metrolinjer må bygges ut og knytte sammen Østlandets byer og tettsteder. Og vi må tenke nytt og bygge tettere og høyere ved trafikknutepunktene og langs banene, men med nok grønne områder rundt husene til at vi får pustet. Gjør vi dette, blir det plass til alle uten å ta av marka og man unngår ”den utflytende byen” som er enormt areal- og ressurskrevende.

Bærum har bare 0,6 % av Norges landareal og det bor ca 111.000 mennesker her (2,2 % av befolkningen). Nå bygges ca 6000 boenheter på Fornebu som vil gi plass til omtrent 15 000 mennesker, det er vedtatt å bygge boliger langs aksen Sandvika – Vøyenenga, Fossum er nå åpnet for boliger – og på sikt kommer Avtjerna. Bærum tar sin del av Østlandsregionens tilflyttere!

Det pågår nå et regionalt plansamarbeid om transport og areal i regi av Miljøverndepartementet. Dette arbeidet skal munne ut i en anbefaling om hvor den fremtidige utbyggingen i regionen skal legges slik at transporten blir så rasjonell og miljøvennlig som mulig. Når det blir bestemt hvor det skal bygges ut, betyr det at det samtidig blir bestemt hvilke naturområder og dyrkbar mark som skal skånes. Planleggere, utbyggere, medier og naturvernere får da noe konkret å forholde seg til. Dette er et viktig skritt i riktig retning. 

Bjørg Petra Brekke, Styreleder i Naturvernforbundet i Bærum

Oppdatert 2012.03.06.