Inngrep mot Dalsbekken mellom Roås og søndre Dal.

Vi har sendt en bekymringsmelding til kommunen om det vi anser som større massedeponeringer og inngrep i kantsonen til Dalsbekken.

Naturvernforbundet i Nordre Follo NiNF (tidligere Naturvernforbundet i Ski) har i mange år ønsket å revitalisere vassdraget fra Nærevann til Slorene. Vi ser fortsatt på dette som et prioritert prosjekt, aktualisert når vi nå er inne i 10-året for restaurering av natur.

Vi hadde nylig en befaring for å se på landskapet etter det store VA-prosjektet til kommunen. I den forbindelse ble vi oppmerksom på store fyllinger ned mot bekkeløpet og noen steder helt inn i bekkeløpet. Det aktuelle området strekker seg fra flata ved Roås – hvor det tidligere stod et pumpehus og enda tidligere et renseanlegg – og ned til jordkanten ved Søndre Dal. Øverst (i syd) er det fyllt mye masse mot kulverten på flata og videre nedover mot det bratteste partiet. Nederst (i nord) mot Søndre Dal er det fylt ut en stor flate mot bekkeløpet. Her var det for ikke så lang tid tilbake et intakt kantparti med opprinnelig terreng og vegetasjon. Fyllmassen som er benyttet på desse to stedene er grov sprengstein. Det er ingenting som tyder på at dette er overskuddsmasse fra VA-prosjektet i området.

Midtveis i det aktuelle området er det dumpet mye masse ned mot bekkeløpet. Dette har mer karakter av en tradisjonell gårdsfylling, med rund stein fra dyrket mark, men også direkte søppel fra gårdsdrift. Mye av dette blir holdt på plass av levende trestammer og vil før eller siden havne i vassdraget og en av kommunens drikkevannskilder.
Det siste som er nevnt er mest trolig fra gårdsdrift, og vil vel øke på fra år til år.

Utfylling med grov sprengstein kan være noe Nordre Follo kommune står for.

Slik vi ser det er det her flere brudd – som vi ser på som svært grove – på Vannressursloven og Naturmangfoldloven.

Skråningen på vestsiden av Dalbekken er betegnet som naturtype «gammel barskog» og verdivurdert som lokalt viktig. Selve bekkeløpet betegnes med beskrivelsen «Forbindelse/korridor. Restaureringspotensial». Vestsiden av bekkeløpet burde få en naturlig overgang fra så nærme selve VA-traséen som mulig og reatureres med et mest mulig opprinnelig terreng og vegetasjon.

Det aktuelle området er et spennende stykke landskap hvor Dalsbekken i syd har gravd seg gjennom en morenrerygg ned til fast fjell, hvor dette fjellet er terskelen før bekken går i stryk ned mot et flatere parti før den når dyrket mark.

Vi ønsker en tilbakemelding fra Nordre Follo kommune:
Er kommunen kjent med disse forholdene?
Hvordan vurderer kommunen de utførte tiltakene?


NiNF blir gjerne med på befaring om det er ønskelig.