Innspill til forslag til planprogram for rullering av kommuneplanen 2013-2030

Naturvernforbundet i Bærum legger vekt på at Bærum må bevare sitt grønne preg i årene fremover. Dette gjelder landbruk, kulturlandskap og grønne lunger. Boligutbyggingen i Bærum må ikke overstige 450 boliger i året. Det må bygges i sentrene og knutepunktene og i noen grad langs kollektivtraseene. Kolsåsbanen bør forlenges til Rykkinn og planene om metrobane til Sandvika bør vurderes på nytt. Gang- og sykkelveier må være tilgjengelige og trygge i nærmiljøet og som transportmulighet over lengre avstander.

Bærum kommune

v/kommuneplansjef Dag Olsen

Utviklingsenheten                                                                 

1304 Sandvika                                                                                               5. desember 2012

Innspill til forslag til planprogram for rullering av kommuneplanen  2013-2030

Innledning

Bærum kommune står foran store utfordringer i tiden som kommer med stort press på utbygging og på arealbruk. Kommunens særpreg som en grønn kommune står på spill.

Naturvernforbundet i Bærum mener dette vil kreve at våre politikere tar ansvar for en forsvarlig utbygging og en arealbruk som ikke kommer i konflikt med naturvernhensyn.

Nåværende kommuneplans arealdel for 2010-2020  bygger bl.a. på følgende punkt i dens planprogram: «Bærums kvaliteter som overveiende grønn og landlig kommune skal ivaretas, med preg av store grøntområder og gode biologiske ferdselsårer mellom fjorden og marka.»

Naturvernforbundet i Bærum vil at denne visjonen skal videreføres i planprogrammet for kommuneplanens arealdel 2013-2030.

Vi minner om at Norge har sluttet seg til den europeiske landskapsvern- konvensjonen av 2004 som påpeker verdien av ”hverdagslandskapet” der folk bor og arbeider til daglig.

De gjenværende landbruksområdene i boligsonen utgjør et viktig element i hverdagslandskapet og må bevares.

Vi minner også om regjeringens mål om at tapet av dyrket mark skal begrenses og at spesielt viktige kulturlandskap skal gis særlig forvaltning. Også disse klare føringene fra regjeringens side må tillegges særlig vekt i planprogrammet for kommuneplanens arealdel 2013-2030.

Samfunnsdelen

Befolkningsveksten

Uttrykt i antall boliger pr. år må den ikke overstige nåværende plans grense, dvs. 450 boliger. Dette fordi det bare er denne befolkningsveksten som kan forsvares om ovennevnte visjon skal oppfylles. Bærum har allerede tilrettelagt for en betydelig innflytting og har, bortsett fra Oslo, en langt større befolkningsvekst i andel hoder enn noen annen kommune. Denne utviklingen kan ikke fortsette.

 Boligpolitikken

Skal Bærum beholde sitt grønnlige og landlige preg, må områdene med villabebyggelse bevares og nåværende minsteareal ved fradeling opprettholdes (0,8 dekar for eneboliger og 1,2 dekar for tomannsboliger). Blokker/høyhus kan bygges i sentrene og knutepunktene og i noen grad langs kollektivtraséene. Ekspropriasjon bør vurderes som et virkemiddel for å oppnå fortetting og utvidelse av senter- og knutepunktene. Å legge til rette for senterutvikling kan også være natur- og miljøvern, dels fordi andre grønne arealer blir spart, dels fordi transportavstander blir mindre. Det kan øke andelen av nær-reiser som kan gjøres med sykkel eller til fots.
Det må bli slutt på bit for bit utbyggingen med små og mellomstore boligprosjekter utenom de vedtatte  utbyggingsretningene og sentre og knutepunkter.

Folkehelsen

Vi mener at det enkle, uorganiserte friluftslivet er det viktigste for majoriteten av befolkningen i et folkehelseperspektiv. Tilgang og nærhet til grønne lunger og hundremeterskoger i boligområdene i hverdagen er derfor essensielt. Gang- og sykkelveier må være tilgjengelige og trygge i nærmiljøet og som transportmulighet over lengre avstander.

I  miljøundersøkelsen referert i Budstikka 23.11.12  hvor de 10 største kommunene i landet og tre byer sammenlignes, påpekes det at Bærum kommune har tredje lavest andel av innbyggere bosatt innen tettsted med adgang til nærturterreng. Dette tilsier at de grønne lungene i boligområdene ikke bare må bevares, men nye må komme til der det er mulig. Her må kommunen investere på lik linje med investeringene i idrettsanlegg.  

Arealdelen

Hvor boligbygging

Boligbygging må styres ut fra nevnte visjon og at Bærum har noe av det rikeste biologiske mangfoldet og den beste dyrkningsjorda i landet. Dette betyr at boligbyggingen og kontorarbeidsplassene i alt vesentlig må foregå/legges til Fornebu, langs aksen Sandvika – Vøyenenga, langs kollektivtraséene, i sentrene og i knutepunktene. I et lengre perspektiv (frem til 2050) og for da fortsatt å opprettholde Bærum som en overveiende grønn og landlig kommune kan Avtjerna tas frem. Vi regner for øvrig med at den samordnede areal- og transportplanleggingen for Oslo og Akershus som snart kommer vil legge sterke føringer for hvor boligbyggingen og næringsutviklingen skal skje.

Den eksisterende grønnstrukturen

Grønnstruktur må bevares og styrkes i takt med befolkningsøkningen. Kommunen bør derfor kjøpe grøntområder som nå er avsatt til andre formål eller ikke er tilgjengelig for allmenheten. Noen av disse grøntområdene kan ha ballsletter, lekeapparater,  o.l. for ikke organiserte aktiviteter.

Næringsutbygging

Vi mener at mindre og middels store kontorarbeidsplasser bør legges til sentrene og knutepunktene. Når det gjelder næringsbygg som skal huse fysisk produksjon, så beklager vi at vi så langt ikke har noen forslag om nye områder hvor disse kan konsentreres. Vi foreslo i sin tid at ny industri burde legges til Fossum Bruks område etter at virksomheten der hadde opphørt, men dette nådde ikke frem.

Sosial infrastruktur som skoler, sykehjem, seniorsentre, m.m.

Disse må inngå i boligområdene/senterområdene så de ikke legger beslag på naturområder og dyrket mark. Dette igjen for at kommunen fortsatt skal bestå som en overveiende grønn og landlig kommune. Sentertilknytning fremmer tilgang til gang- og sykkelveier, offentlig transport og sosiale møteplasser.

Samferdsel

 Befolkningsøkning, uansett hvor den foregår i Bærum, vil medføre økt biltrafikk på allerede fullsatte veier. Det presses på for en ny firefelts E18 og det ligger i planene ny tilførselsvei fra Gjønnes-området og ned til Lysaker-området. Begge vil medføre økt biltrafikk med de konsekvensene dette vil få for miljøet og klimaet. Dette kan neppe samsvare med Bærums klimamelding. Vi mener at den eneste løsningen på samferdselsspørsmålet er en kraftig satsning på kollektivløsninger. Kommunen bør intensivere arbeidet for en forlengelse av Kolsåsbanen til Rykkinn, hvor passasjergrunnlaget er stort.

Planer om en sidebane mellom Kolsås/Hauger og Sandvika bør vurderes på nytt.

Det som imidlertid er en mangel i Bærum er tverrgående bussruter. Det klages i hvert fall på det. Forslag: For å bedre det tverrgående rutetilbudet vurderes grunnlaget for rutene 731,732 og 733 og om disse bør erstattes med en eller to ringbusser som går gjennom Bærums hovedferdselsårer og igjennom sentrene og knutepunktene. For å gjøre dem attraktive, må de ha avganger hvert kvarter bortsett fra tidlig på morgenen og sent på kvelden.

Klima og miljø

Satsing på kollektivtrafikk har stor betydning for klima. Å legge forholdene til rette for at befolkingen kan gå og sykle i større grad enn det gjøres i dag har virkning både på klima, miljø og folkehelse.

Satsing på el-biler for ansatte i kommunen som driver ambulant virksomhet vil også være et bidrag til bedre miljø og klima.

Dagens regjering har som mål at oljefyring av boliger og andre bygg skal være avviklet innen 2020. Naturvernforbundet sentralt har lenge hatt kampanjen Oljefri. Bærum kommune bør slutte seg til denne så snart som mulig, da bygda har mange boliger som er oljefyrte.

Kommunedelplaner

Arbeidet med Kommunedelplan for Tanumområdet og Hornimarka er i gang.

Tanumplatået har som kjent nasjonal verneverdi og hele planområdet må sikres gjennom en juridisk bindende arealplan. Kommunedelplanen bør derfor inngå som del av kommuneplanens arealdel.

Det haster også med en kommunedelplan for kystsonen. Kystområdene er under stadig større press og det er på tide å få en plan som balanserer vern og bruk på en bærekraftig måte.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørn Kåre Salvesen

leder

Oppdatert 2012.12.23.