Innspill til kommunedelplan for E18 Slependen

Planen legger opp til en betydelig utvidelse av E18 med flere felt og tunnel mot Bærum. For sykkel og kollektivtrafikk vil det bli en vesentlig bedring av tilbudet.

Hvalstad 09.02.14

Innspill til kommunedelplan for E18 Slependen

Viser et til dokumenter i saken som er lagt ut på kommunenes hjemmesider.

Spesielt har vi lagt merke til at i sammendraget for konsekvensutredningen står det at kost/nytte beregningen viser at prosjektet har negativ nytte. Ved å benytte en større verdi av reisetid/forsinkelse enn det som er standard kommer man likevel fram til en positiv verdi.

På denne bakgrunn mener vi at man også bør vurdere om prosjektet kan få en annen profil som i det vesentlige bygger ut og forsterker kollektivtrafikken og legger til rette bedre sykkeltraseer og gangforbindelser. Dette vil antagelig gi et positivt kost/nytteforhold, uten å måtte ty til ”massering” av dataene.

Klimaforliket innebærer at økning i trafikken skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Vi tror en omlegging av E18 og oppgradering av lokalveisystemet vil gi større kapasiteten for biltrafikken og medføre økt trafikk. Mulighetene for økt trafikk på E18 er svært stor så lenge kollektivtrafikken ikke er konkurransedyktig. Men all erfaring tilsier at økt kapasitet på veinettet rask spises opp av økt biltrafikk, som etter hvert gir samme høye reisetid med bil uansett hva man gjør med E18. En oppgradering av kollektivtilbudet vil gi derfor gi større nytte.

Sykkel og gange

En sykkel og gangvei på 5,5 m med adskilt gangfelt er en vesentlig oppgradering og kan antagelig sammenlignes med løsningen Skyen – Sjølyst (litt smalere?). Her er det høy sykkeltrafikk, og selv om denne går i begge retninger, ser dette ut til å gå bra. For å legge til rette for økt vintersykling mener vi det er viktig at sykkelveien ligger et stykke fra veibanen slik at sykkelveien kan vedlikeholdes separat og ikke få snø fra veien når denne brøytes. Vintervedlikeholdet av sykkelveien bør omfatte separat måking, feiing og strøing.

Forbindelsen til Billingstadsletta, med egen kulvert er bra, men de som sykler vestover vil før eller siden ønske å komme seg over i sykkelfeltet på høyre side. Noen vil gjøre dette allerede ved rundkjøringen ved Slependen.  Man bør nok legge opp til en slik mulighet i en av rundkjøringene. (Det kan se ut som kulvert under rundkjøring ved Lundekroken kan benyttes, selv om denne er ganske uoversiktlig.)

Den planlagte gang/sykkel-traseen langs sjøsiden er meget bra og gjør forbindelsen mot Nesøya mye bedre enn i dag. Det bør settes av litt plass til natur i dette området, og strandsonen og de grunne områdene med ålegress må ikke røres.

Kollektivtrafikk

Et av hovedformålet med planen må være å få en vesentlig oppgradering av kollektivfunksjonene, og forslaget ser ut til å dekke både ekspress, lokalbusser og av/på/om-stigning med forbindelser mellom disse. Spesielt er vi positive til at det blir bussholdeplasser med forbindelse både til E18 og lokalveisystemet. På denne måten vil man kanskje få ekspressbusser til å stoppe, dette vil styrke Slependen som knutepunkt. Det er også et poeng at busser som kjører via Nesbru ofte er sterkt forsinket. Busser som går via Dagens E18 er mye raskere, og med de nye løsningene vil disse også kunne stoppe ved Slependen.

Naturforhold og påvirkning på omgivelsene

Denne planen vil medføre en betydelig øking av arealbruk til trafikkformål, men i dette området vil dette vesentlig gå ut over allerede bebygget areal. De som bor i området vil få veien enda tettere inntil, men vi regner med det vil bli omfattende støyskjerming.

Vi tror også at barrierevirkningen av det utvidete veiesystemet vil bli massiv, men det nye gangveisystemet vil avhjelpe noe av dette. I tillegg vil støv, støy og luftforurensing fra veien bli betydelig.

Så vidt vi kan se vil strandlinjen ved Slependrenna blir berørt, og her er det særlig sjøarealene med Ålegress og sivområdet vest mot Nesøyveien som er viktige å ta vare på.

Planen bygger på at E18 legges i tunnel fra øst mot Slependen. Spørsmålet er hvordan men forholder seg dersom denne tunnelen ikke blir bygget, eller kommer først etter mange år. Hva skjer med Slependen i mellomtiden? Kan noe av planen gjennomføres likevel? Det kan være strategisk viktig å drøfte dette i planen.

Vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Asker
Jan Häusler
leder