Innspill til kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskaper

Naturvernforbundet i Bærum viser til varsel om oppstart av planarbeid og ønsker å gi noen innspill. Bærum Natur- og Friluftsråd slutter seg til vårt innspill.

I motsetning til kommunedelplanen for perioden 2010 – 2020, ser vi at kulturlandskap er tatt med i tittelen på den nye kommunedelplanen.

Vi synes det er positivt og tolker dette som at kulturlandskapene i seg selv skal inngå i kommunedelplanen, ikke bare som en del av et kulturmiljø.

Les våre innspill her.