Innspill til oppstart av planarbeid for Damveien

                                                                                                          Hvalstad 13.02.2018

Deres ref.: 15/63

Vi viser til tilsendt varsel om oppstart av planarbeidet.

Bondivann er i dag omgitt av relativt kontinuerlig grønne soner av varierende størrelse. Disse er imidlertid nå truet av flere utbyggingsprosjekter på begge sider av vannet. Det er viktig å beholde et kontinuerlig bånd av naturområder rundt vannet for å ivareta leveområdene for vilt, fugler, amfibier, planter, og som nærturområde for beboere rundt vannet.

Vi støtter store deler av formålet ved planarbeidet, men er i utgangspunktet kritisk til den delen av planene som gjelder blokkbebyggelsen, ca. 8,1 da mot vest. Med den omfattende utbyggingen som allerede er foretatt langs østsiden av Bondivann mener vi det er nødvendig å ta en «tenkepause» for å se hvilke konsekvenser disse utbygginger vil ha for natur og miljø.

Dersom man likevel velger å bygge ut disse 8.1 da, er det helt nødvendig å sette av en tilstrekkelig stor kantsone langs Bondivannet i hele planområdet, Dette gjelder også kantsone ved utløpet til Askerelva. Vi mener det da bør utarbeides en skjøtselsplan for naturområdet som kan sikre naturmangfoldet.

Planområdet berører «Bondivann» som er en registrert naturtype, «Rikt kulturlandskapssjø», i Naturbase med verdi «Svært viktig». Vannet har denne verdisettingen på grunn av forekomsten av viktige biologiske kvaliteter knyttet til vann, våtmark og kantsoner. Dette er presisert i beskrivelsen av vannet: Med totalt nesten 4 km kantsone er variasjonen innen rikhet og fuktighet langs breddene stor og gir opphav for en rekke ulike nisjer med en samlet høy diversitet.

Kantsoner er svært viktig både for livet i vannet, dyr og fugler, og for naturopplevelsen. Den må ødelegges i byggeperioden, det må ikke hugges trær og vegetasjonen må holdes intakt. Ev. tilbakeføring av natur og tilplantinger langs vannet og Askerelva  må gjøres med stedegne planter.

Det er også registrer at det finnes Kjempesoleie og sivhøne inne for planområdet. Hensynet til forekomsten av Kjempesoleie må tas hensyn til i planen.

Feltet ligger en liten km fra Bondivann stasjon og kort vei fra bussholdeplass, men vi tror det likevel vil gi et bidrag til bilkjøring, så man må vurdere de trafikkmessige forholdene. Vi minner om at Røykenveien allerede er sprengt, og enhver utbygging vil gjøre situasjonen enda verre. Adkomst til feltet må skje fra Røykenveien.

Det må også legges til rette for almen ferdsel langs Bondivann og ved utløpet og langs Askerelva. Elva kan krysses på eksisterende bru.  Gjennom partnerskapsavtalen med Asker kommune skal Asker Turlag etablere en tursti fra Bondibroa sørover mot Korpåsen og til Gullhella. Vi regner med at det tas hensyn til dette i planarbeidet.

For Naturvernforbundet i Asker

Jan Häusler

leder