Innspill til oppstart av planarbeid for Grevlingdalen

                                                                                                          Hvalstad 14.02.2018

Deres ref.: 17/18088

Vi viser til tilsendt varsel om oppstart av planarbeidet.

Grevlingdalen er registrert i Naturbase som del av A-området Hvalstrandskogen, som blant annet har fått denne verdisettingen på grunn av forekomsten av kalkbarskog, rødlistearter og områdets størrelse.  Den delen som ønskes utbygget er et relativt uberørt og lite beferdet del av naturområdet som inneholder kalklindeskog med innslag av andre treslag, til dels av større dimensjoner. Naturvernforbundet mener at det er beklagelig at denne viktige nøkkelbiotopen, Hvalskogen, blir bitvis redusert ved utbygging. Det omsøkte området har noe død ved og har derfor potensial for å ha flere sjeldne arter. Av denne grunn burde feltet vært nøyere undersøkt, men dette lar seg dessverre ikke gjøre på denne tiden av året, men bør gjøres på forsommeren.

Det er viktig at man ikke gjør inngrep i området, hogst el., før en nøyere biologisk kartlegging har funnet sted.

Langs Hvalsodden står det en rekke større furutrær. Disse er en viktig del av den opprinnelige naturtypen, kalkfuruskog, og bør bevares som et naturområde. Ellers på området er det flere større trær som bør kunne innpasses i reguleringen.

Det må etableres en gangvei eller tursti mellom Syverstadkollen og Hvalsodden, denne kan antagelig bli en del av kyststien.

Topografien tilsier at det må gjøres ganske store endringer i terrenget for å få plassert åtte eneboliger. For at det skal være mulig å bevare noe av den opprinnelige naturen må det tas sterke hensyn til dette både i planleggingen og i anleggsfasen. Det må ikke hugges i området før planen er utarbeidet.

Ved utfylling må eksisterende jordsmonn legges til side og brukes som topplag der man ønsker «naturområde», ev. også på lekeareal.

For Naturvernforbundet i Asker

Jan Häusler

leder