Innspill til planprogram for Billingstadsletta vest

Området rundt «ABB bygget» skal utvikles til et nytt nærsenter med mange boliger og lokale tilbud. Til planprogrammet et det vist flere skisser med «bymessig» bebyggelse, men planen inneholder også næringsareal. Etter NiAs mening er forholdet ti Neselva den største utfordringen i dette prosjektet.

                                                                                                                      Hvalstad 20.02.2014

Innspill til planprogram for Billingstadsletta vest

Deres ref. :  S13/2063

Viser til dokumenter i saken som er lagt ut på kommunenes hjemmesider og orienteringen som ble gitt på møtet 07.01.2014.

Bolig/næring/nærsenter

Etter det som ble presentert kan det virke som de forskjellige utbyggerne har fått relativt fritt spillerom. Med dagens trykk på boligmarkedet kan det ha blitt litt stor fokus på boligbygging og tilhørende funksjoner. Et område som Billingstad bør ha en miks av bolig, næring og service, og vi tror det er viktig å få med næringsinteressene i denne fasen av planleggingen. Deler av planen ser spennende ut, men det er viktig sette av til strekkelig store sammenhengende områder til grøntareal, lek og rekreasjon, og vi mener det er viktig at man legger til rette for kort gangavstand til tjenester som barnehager dagligvare og kollektivtransport.

Naturforhold

Neselva er en del av planområdet og er et svært viktig naturområde. Elva er svært fiskerik og er et meget viktig gyteområde for laks, sjøørret og andre fiskeslag. Korridoren langs elva er registrert som et svært viktig bekkedrag og det er også registrert en rekke arter i artsdatabanken både planter, pattedyr og fugler. Etter Naturvernforbundets syn må det tas betydelig hensyn til dette elveløpet ved utformingen av planen. Det vil ikke være akseptabelt at påvirkningen fra omgivelsene på elva blir større enn de er i dag. Helst bør vernesonen blir større og en del av dagens bygg, anlegg og trafikkareal bør trekkes lengre bort fra elva.

I dag er deler av elva ”beskyttet” av jorder, og vanskelig tilgjengelig. Vi er spesielt bekymret for at en større befolkning og flere muligheter til komme til Neselva vil øke presset på denne biotopen. For å beskytte dyrelivet bør visse deler av elva fortsatt være vanskelig tilgjengelig.

Det er også kjent at grunnforholdene er svært vanskelig og at elva endrer løp hele tiden. Det må settes av tilstrekkelig plass til at elva kan ”leve” fritt uten kunstig kanalisering eller forbygginger i, eller umiddeltbart ved elveløpet.

I tillegg ligger elva svært nær havnivået, og med dagens klimautvikling må det tas høyde for at det blir flommer som kan nå langt opp i elva. Dette vil på virke hvor man kan bygge, men også hvordan man utformer veier, gangveier og annen infrastruktur.

Det er også en registrert viktig kalkfuruskog nord for Nesbru videregående skole og en lokalt viktig åkerholme med store trær i kanten av planområdet i vest. Denne siste lokaliteten er også registret som prioritert naturtype. Det må tas spesielle hensyn til disse biotopene i planen.

Generelt må planen stille strenge krav til beskyttelse av de natur- og landskapselementene man vil beholde. Erfaringsvis blir gode intensjoner i planer ofte ødelagt under utbyggingen.

Landbruk

Vi mener fortsatt at man burde spart de delene av planen som er dyrkbare områder. Videre vil noe dyrkbart areal gå med til gangveier, og annen infrastruktur vil antagelig også spise ytterligere noe landbruksareal. Det er viktig at man tar høyde for at det skal være mulig å fortsette med landbruksvirksomhet uberørt av denne utbyggingen.

Kommunikasjon

I følge klimaforliket skal det ikke bli noen økning i bilbasert transport, og vi mener man i denne planen må ta konsekvensen av dette ved utformingen av trafikksystem, parkering og tilgjengelighet til kollektivtransport. I dette sentrale området burde det være mulig å klare dagliglivet uten bruk av bil.

Likevel tror vi at en så stor utbygging vil generere noe mer biltrafikk som vil komme i tillegg til den ganske tette rushtrafikken på Fekjan. Vi tror man må innføre en form for trafikkbegrensing for gjennomkjøring i rushtiden ved Nesbru. Videre bør det ikke bygges flere parkeringsplasser enn absolutt nødvendig, og dette bør gjelde både for bolig- og næringsområdene.

Det ble skissert både en gangvei mot Hvalstad skole og tilgang mot marka, den siste ble antydet som en ny kryssing av Neselva. Det kan være et poeng i denne sammenheng å vurdere om man samtidig kan lage en høykvalitets sykkelforbindelse mellom Billingstadsletta og Kirkeveien. Denne vil kunne styrke forbindelsen mot Asker sentrum, spesielt for jobbsyklister og skoleelever. Den aktuelle traseen mot Hvalstad gir en god høydeprofil, alternativt kunne en forbindelse mot marka via nedre del av Kjærlighetstien og Skustadgata være en kombinert ekspresssykkelvei og turveitrase.

For øvrig er vi skeptiske til at turveien skal krysse Neselva på et nytt punkt, en løsning med å bruke dagens turvei langs Bergerveien 5 er bedre.

Vi ser at dette er et spennende prosjekt som legger opp til en tett utnyttelse av områder som i en stor grad allerede er nedbygget. Spesielt må det være en viss ”befolkningstyngde” i området for å kunne etablere et nærsenter som fungerer. Utfordringen er å kunne gjennomføre dette uten at det gir uakseptabel trafikkbelastning og negative effekt på berørte naturkvaliteter. Dette gjelder Neselva spesielt, og særlig i anleggsperioden.

Vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Asker
Jan Häusler
leder