Innspill til reguleringsarbeidet for Kjonebråten og Askerlia

Dette er sentrumsnære områder, men har også mange naturverdier som man må ta hensyn til i planarbeidet.

                                                                                                          Hvalstad 23.01.2016

Innspill til reguleringsplan for Askerlia

Deres saksnr.: 15/1372

Vi viser til oppstartsannonse på kommunens nettsider.

Vi registrerer at formålet med prosjektet er fornyelse (og utvidelse?) av eksisterende parkeringshus.

Hulderveien ligger bare 850 meter fra Asker stasjon, og det er forretning og annen service innenfor en kortere avstand. Det er en målsetning for sentrumsnære boligområder at man skal basere seg på gange og sykkel for transport til sentrum/tjenester/kollektivtrafikk.

Naturvernforbundet mener at man derfor bør redusere antall parkeringsplasser slik at man kan dempe den bilbaserte transporten i området. Vi mener også at man på denne måten kan og konsentrere bebyggelsen spare de grønne områdene for nedbygging.

Våre innspill kan sammenfattes i følgende punkt:

  • Revurdere behovet for parkering
  • La de registrerte naturområdene stå urørt
  • Ikke bryte den grønne korridoren langs Bondivann
  • Sikre gang og sykkeltrafikk gjennom området mot Asker

Naturområder

Planområdet omfatter et større naturområde med naturtypen kalkbarskog med innslag av morell, alm, lind, ask, eik grov hassel m. fl. Feltskiktet består av lågurtskog med en rekke karakteristiske arter og i tillegg typiske kalkkrevende arter som blåveis, leddved og tyssbast. Det er også noe død ved som er viktig for mange arter insekter, sopp og mose som hver er spesielt knyttet til de forskjellige tresortene i området. Det er funnet rødlistearter og verdien av området kan opprettholdes uten spesiell skjøtsel, men er antagelig avhengig av at alle større trær får stå og falle av elde.

Det må tas i betraktning at en ev. utvidelse av jernbanesporet også kan «spise» av grøntområdet.

Fragmentering

Det registrerte naturområdet henger sammen med et tilsvarende kalkbarskogområde mot nord, og et registrert edelløvskogområde mot syd. Naturvernforbundet mener at disse, og det mellomliggende skogsområdet danner en sammenhengende korridor som man ikke må bryte. Sammenhengende naturområder er viktige for sikre at arter har et tilstrekkelig leveområde til å overleve over tid. (Naturmangfoldloven) Dette gjelder ikke bare blomster, lav, sopp og mose, men også større dyr som grevling, rådyr og ekorn.

Nærturområde

Den grønne korridoren er mye benyttet som nærfriområde for omliggende boligfelt. Det er viktig å sikre tilgang det dette fra forskjellige retninger og at eksisterende stier ikke blir brutt. En reduksjon i naturområdet eller oppdeling av korridoren anser vi som negativt for muligheten for fysisk utfoldelse i nærmiljøet.

Bebyggelsen

På grunn av den sentrumsnære beliggenheten vil vi anbefale at det bygges tett i dette området. Samtidig må det tas hensyn til fjernvirkningen slik at bebyggelsen ikke blir for ruvende. Større trær i den grønne korridoren vil være med på å skjule bygningene. Det må settes av tilstrekkelig lekeareal gjerne inntil naturområdet, men vi er negative til å opparbeide eksisterende skog til dette.

Adkomst

En økt antall boliger vil åpenbart øke belastningen på Borgenveien. Adkomsten vil også brukes av gående og syklende til gangforbindelsen mot Asker sentrum. Gangtrafikk og kjørende må skilles med fortau eller gang/sykkelvei. Hvis en ev. sykkelvei fra Heggedal til Asker skal gå på vestsiden av Bondivann må man sikre en tilknytning til denne.

Anleggsperioden

Vi vil også påpeke at det i anleggsperioden må stilles strenge krav til at det ikke gjøres midlertidige eller permanente inngrep i grøntarealene og ev. utslipp til Bondivann blir unngått.

For Naturvernforbundet i Asker

Jan Häusler

leder

                                                                                                          Hvalstad 18.02.2016

Innspill til reguleringsarbeid for Kjonebråten

Saksnr.: 15/9796

Vi viser til oppstartsannonse på kommunens nettsider.

Vi vil først beklage at dyrkbar jord blir bygget ned permanent og ikke vil kunne føres tilbake til landbruksformål. Videre omfatter planområdet registrerte naturtyper som er registrert som «Svært viktig», dette må tas hensyn til under planlegging og utbygging av feltet.

Når man har bestemt å bygge ned dette område vil vi påpeke at dette er et sentrumsnært område hvor man kan bygge relativt tett. Av den samme grunn mener Naturvernforbundet at man bør redusere antall parkeringsplasser slik at man kan dempe den bilbaserte transporten i området. Vi mener også at man på denne måten kan konsentrere bebyggelsen spare de grønne områdene for nedbygging.

Våre innspill kan sammenfattes i følgende punkt:

  • Vurdere behovet for parkering
  • La de registrerte naturområdene stå urørt
  • Ikke bryte den grønne korridoren langs Bondivann
  • Sikre gang og sykkeltrafikk gjennom området mot Asker
  • Samordne utbyggingen med prosjektet «Askerlia»

Naturområder

Planområdet omfatter et større naturområde med naturtypen urterik kalkfuruskog, verdisatt til Svært viktig. I det samme område er det registrert den utvalgte naturtypen; Kalklindeskog, også verdisatt til Svært viktig, og som er en sjelden og truet naturtype som fungerer som hotspot for en rekke sjeldne og trua arter. Disse to naturtyperegistreringene, sammen med naturområder rett øst for planområdet må sees under ett, og danner til sammen et større naturområde som vi mener må beholdes urørt.

Det er funnet rødlistearter i disse naturområdene, og verdien av området kan opprettholdes uten spesiell skjøtsel, men er antagelig avhengig av at alle større trær får stå og falle av elde.

Fragmentering

De registrerte naturområdene henger sammen med et tilsvarende kalkbarskogområde mot øst, et registrert edelløvskogområde lenger mot syd og Bondivann med kantsoner. Naturvernforbundet mener at disse, og det mellomliggende skogsområdet danner en sammenhengende korridor som man ikke må bryte. Sammenhengende naturområder er viktige for sikre at arter har et tilstrekkelig leveområde til å overleve over tid. (Naturmangfoldloven) Dette gjelder ikke bare blomster, lav, sopp og mose, men også større dyr som grevling, rådyr og ekorn.

Vi vil henstille til at man planlegger denne utbyggingen sammen med det tilstøtende utbyggingsprosjektet «Askerlia». På denne måten bør man kunne samordne adkomst, turveier og sykkelveier slik at løsningene blir optimale og arealbruken til dette blir redusert. Vi ønsker særlig at lekeareal og naturområder blir planlagt felles slik at de kan få enstørre sammenhengende utstrekning.

Nærturområde

Den grønne korridoren er mye benyttet som nærfriområde for omliggende boligfelt. Det er viktig å sikre tilgang det dette fra forskjellige retninger og at eksisterende stier ikke blir brutt. En reduksjon i naturområdet eller oppdeling av korridoren anser vi som negativt for muligheten for fysisk utfoldelse i nærmiljøet.

Bebyggelsen

På grunn av den sentrumsnære beliggenheten vil vi anbefale at det bygges tett i dette området. Samtidig må det tas hensyn til fjernvirkningen slik at bebyggelsen ikke blir for ruvende. Større trær i naturområdene vil være med på å skjule bebyggelsen. Det må settes av tilstrekkelig lekeareal gjerne inntil naturområdet, men vi er negative til å opparbeide eksisterende skog til dette.

Adkomst

Et økt antall boliger vil åpenbart øke belastningen på Borgenveien. Adkomsten vil også brukes av gående og syklende til gangforbindelsen mot Asker sentrum. Gangtrafikk og kjørende må skilles med fortau eller gang/sykkelvei. Gjennom bebyggelsen må det sikres adkomst til naturområdene.

Anleggsperioden

Vi vil også påpeke at det i anleggsperioden må stilles strenge krav til at det ikke gjøres midlertidige eller permanente inngrep i grøntarealene og ev. utslipp til Bondivann blir unngått.

For Naturvernforbundet i Asker

Jan Häusler

leder