Innspill til reguleringsplan for deler av Drengsrud, felt VA8

mail@falkumdesign.no
post@asker.kommune.no

                                                                                                          Hvalstad 11.03.2016

Innspill til reguleringsplan for deler av Drengsrud, felt VA8

Saksnr.: (fant ikke saken på kommunens sider)

Vi viser til tilsendt varselmelding.

Bebyggelsen

Dette området er en del av gjeldende plan for «Drengsrud opplevelsespark» og VA8 ser ut til å være på den delen som nå er regulert til spesialområde opplevelsespark.  Dette innebærer en tomteutnyttelse på 1,5% noe som er mye lavere enn det som er skissert i det tilsendte prospektet. Vi mener man må vurdere utnyttelsen av området slik at det passer inn i omgivelsene med marka og en svært mye brukt turvei tett inntil. Dette gjelder også bygging inn mot Drengsrudvann.

Naturområdene

Naturvernforbundet mener at man først og fremst må tilpasse seg til rammebetingelsene og ta hensyn til vernesonene, spesielt mot Drengrudvannet, hvor det i dag står at «terreng og vegetasjon bevares» og at inngrep ikke er tillat. Det skal også «gjennomføres særskilte sikringstiltak i anleggsperioden».

Vi mener man også må vurdere på nytt om det er verneverdige trær og avmerke disse på plankartet. (nye regler for hvilke trær som skal bevares.)

Vi mener man også må legge til rette for at sonen rundt Drengsrudvann blir allment tilgjengelig og ikke blir en privat hage for beboerne.

I gjeldene plan står det: «Ivareta trafikksikkerhet og adkomst i – og gjennom området». Dette må bla. innebære at det blir en gangforbindelse gjennom området langs grensen mot Tomra, og videre mot Johan Drengsruds vei. Dette vil bli korteste vei mot kollektivtilbud og Asker sentrum.

Det er i dag en parkeringsplass tilgjengelig for allmenn bruk ved Drengsrudhagen. Dette er et godt sted å starte turer i marka og plassen er eneste parkeringsmulighet. Vi krever at denne parkeringsmuligheten opprettholdes og at den ev. kan kombineres med besøksparkering.

For Naturvernforbundet i Asker
Jan Häusler
leder