Innspill til reguleringsplan for nedre Bleiker gård

Vista utredning      

                                                                                                   Hvalstad 05.02.2016

Innspill til reguleringsplan for Nedre Bleiker gård

Kommunens saksnr.: 15/5019

Vi viser til oppstartsannonse på kommunens nettsider og vår befaring i området.

Nedre Bleiker gård er både et kulturminne, har registrerte naturverdier og automatisk fredede fornminner. Dette må, etter vår mening, sterk begrense hvor det kan bygges og hvordan bebyggelsen kan utformes.

Gården er preget av varierende forfall, og har antagelig vært planlagt for utbygging i lang tid. Det ser ikke ut til at man har gjort noe forsøk på å vedlikeholdet anlegget. Vi mener man derfor må gjøre en helhetsvurdering av gårdsanleggets verdi, og ev. kreve restaurering eller gjenoppbygging av bygninger dersom dette kan sikre tunets autentisitet.

Følgende elementer må tas hensyn til i planleggingen, og må styre hva som kan gjøres med denne eiendommen:

  • Gårdstunet er et verneverdig kulturminne og må bevares
  • Store deler av området er registrert som viktig edellauvskog som må bevares
  • Naturområdet er en del av en sammenhengende korridor som ikke må brytes
  • Arkeologiske kulturminner og fredet gravfelt ikke kan røres

Naturområder

Skogen øst for tunet på Nedre Bleiker er registrert som viktig rik edelløvskog med hagemark, alm/lindeskog og noe gråor. Det som er viktig her er en del gamle edelløvtrær av eik, alm, lind, ask og lønn og de rike jordbunnsforholdene som gir grobunn for en rekke plantearter. I tillegg er det registrert hule eiker som krever spesielle hensyn. I tilknytning til edelløvskogen er det registrert en stripe kalklindeskog langs Bleikerveien.

Disse naturområdene henger sammen med en lang korridor med registrert kalkskog med verdi svært viktig. Denne strekker seg østover til Leangbukta. Vestover er det også naturområder mot Risenga og Askerelva.

Naturvernforbundet mener man må se de gjenværende naturområdene i denne delen av Asker i sammenheng, og det er svært uheldig om denne grønne korridoren blir brutt av massiv utbygging av Nedre Bleiker.

Kulturminner

Gårdsanlegget i seg selv er et viktig kulturminne som må bevares i sin helhet sammen med hageanlegget. I tillegg er det registrert arkeologiske funn som antagelig delvis er synlige i terrenget. Noen av disse ligger på tunet, og andre ligger på høyden nord for gården. Et gravfelt er automatisk fredet. En ev. utbygging må ta hensyn til at kulturminnene ikke ødelegges, og at disse bør være tilgjengelige for allmennheten. Det må være en adkomst til naturområdet fra Morellveien.

Bebyggelsen

Eksisterende hovedbygning kan fortsatt brukes som bolig. Sidebygning/drengestue kan gjenoppbygges i samme stil også bruks som bolig. Låvebygningen kan også brukes som bolig el. forutsatt at den fortsatt har preg av låve. Dette vil sette krav til dører, vinduer og ev. utbygg som verandaer og lignende. Adkomsten og inngangen bør være fra nord slik at det ikke påvirker selve gårdstunet. Innkjørsel til denne delen av feltet må fortsatt være fra Bleikervangen.

Primært mener vi man ikke skal bygge ut hagen/skogsområdet i øst. Dersom dette er aktuelt må dette gjøres slik at det blir tatt hensyn til naturverdiene og at det blir en korridor med vegetasjon øst-vest. Avkjørselen til en ev. ny bebyggelse må være fra Bleikerveien.

Anleggsperioden

Vi vil også påpeke at det i anleggsperioden må stilles strenge krav til at det ikke gjøres midlertidige eller permanente inngrep i naturområdene, hageanlegget, større trær, og spesielt de hule eikene. Alle trær, kulturminner og vegetasjon ellers som skal bevares må angis i reguleringsplanen.

For Naturvernforbundet i Asker

Jan Häusler

leder