Innspill til reguleringsplan for Vestveien i Ski

NiNF fikk et tips fra en beboer i området og dro på befaring. Dette er innspillet vi har sendt til utbygger og Nordre Follo kommune.

REGULERINGSPLAN VESTVEIEN 24 M.FL – MERKNAD FRA NATURVERNFORBUNDET I NORDRE FOLLO

Konklusjon
Finstadbekken må gis sin opprinnelige, naturlige form og restaureres med en stedegen
kantvegetasjon.

Generelt
Naturvernforbundet i Nordre Follo (NiNF) viser til varsel om oppstart av
reguleringsplanarbeidet for Vestveien 24 m.fl. i Nordre Follo kommune. Fra
tiltakshavers side er formålet med detaljreguleringen å tilrettelegge for utvikling av
planområdet og etablering av arbeidsplassintensiv virksomhet i området. NiNF
registrerer at tiltakshaver i tillegg også ønsker å tilføre området økt kvalitet, herunder
etablere felles utomhusanlegg og grønne utearealer. NiNF vil i derfor rette
oppmerksomheten på Finstadbekken som renner gjennom det området som nå skal
detaljreguleres. Bekken er ikke spesielt omtalt i varselet utover at den er en del av
friområde 4.

Beskrivelse
Finstadbekken er en oppstykket og kanalisert bekk som renner ut i Østensjøvann som
igjen er en del av Årungenvassdraget. Finstadbekken er i dette en del av utfordringene
med dårlig vannkvalitet i Årungenvassdraget. I utbyggingsområdet er deler av bekken
lukket, de åpne delene har ingen kantvegetasjon og bekken fremstår som en rettlinjet
dreneringskanal med algefylte dammer og fylt med søppel og rester fra tidligere
utbygginger. NiNF viser til forvaltningsplanen for vannregion Glomma, som
Årungenvassdraget tilhører, og vannforskriften, som begge sier at når vassdrag ikke
når kvalitetsmålene innenfor fristen, kreves det tiltak for å forbedre kvaliteten. Det må
derfor brukes ressurser på opprenskning og restaurering av Finstadbekken.

Aktuelle lover og regler
NiNF viser til Vanressurslovens §§ 9,10 og 11, som er overordnede krav til vassdrag.
NiNF viser til aktuelle reguleringsbestemmelser i områdeplanen for Ski sentrum fra
2016:
§  3.22  Det kreves et miljøoppfølgingsprogram med detaljreguleringsplanen som viser
hensyn til natur og miljø.


NiNF mener at disse hensynene krever handling nå når vi ser at miljømålene for
bekken ikke er nådd. Det må derfor komme frem i reguleringsplanen hvordan bekken
skal hensyntas i byggeprosessen, og hvordan kvalitetsmålene kan bli oppnådd.
NiNF viser også til Kommuneplanen for Nordre Follo, arealdel Ski:

§ 4.2 om at overvann skal benyttes som en ressurs og samordnes med
overflateutforming.

I planen er Finstadbekken resipient, og må derfor bli regnet med i
overvannshåndteringen i deler av planområdet.

§ 4.3 at eksisterende bekker skal bevares så nært opp til sin naturlige form som mulig.
Lukking er ikke tillatt, og det kan kreves gjenåpning.
 

Etter befaring mener NiNF å kunne konstatere at Finstadbekkens naturlige form er
forsvunnet gjennom kanaliseringen. Det bør derfor fremlegges dokumentasjon på
bekkens opprinnelige, naturlige form og tilstrebe etterligning i et restaureringsprosjekt.

§ 4.5 Blågrønn struktur, sammenhengende strukturer i og gjennom urbane områder.
§ 16.4 Naturmiljø – økologiske funksjonsområder skal styrkes og ivaretas.

Vassdrag er særs viktige økologiske funksjonsområder. Sett i sammenheng med
vannforskriften, forvaltningsplanen og Kommuneplanen mener NiNF at bekken og
dens kvalitetsmål må få en sentral rolle i utviklingen av området.

§ 16.5 Grønnstruktur og landskap, det skal legges vekt på biologisk mangfold, også
biotopmangfold. Viktige naturelementer skal bevares og innarbeides. 
NiNF ser dette som en stor utfordring da vassdragets kvalitetsmål ikke er nådd.
Finstadbekkens tilstand må forbedres for å legge til rette for biologisk mangfold i
området. 

NiNF registrerer at områdeplanen for Ski sentrum er vedtatt etter 2015 og gjelder
derfor foran arealdel Ski i kommuneplanen til Nordre Follo. Unntatt er bestemmelsene
for og overvann og flomvei. Det synes derfor at det bare er §§ 4.2 og 4.3 som er
juridisk bindende, men bestemmelsene vedrørende naturmiljø, grøntstruktur og, ikke
minst, hensiktene i de andre paragrafene blir ikke mindre viktige av den grunn. NiNF
vil i dette også vise til bestemmelsene i Naturmangfoldsloven.

Avslutning og konklusjon
NiNF registrerer at vi ikke står på adresselisten over høringsinstanser i varselet om
oppstart av detaljreguleringsarbeidet. Vi anser allikevel at vi er meningsberettiget i
saken og at våre innspill blir tatt med i en helhetlig utvikling av området.
Finstadbekken må tilbakeføres til sin opprinnelige, naturlige form og restaureres med
en stedegen kantvegetasjon.