Intet løft for vassdrag – publisert i Budstikka 30. januar 2013

Sandviksvassdraget
Dessverre er Bærum kommunestyre onsdag i ferd med å vedta en plan som ikke gir Sandviksvassdraget noe tydelig løft fremover.


Dette til tross for at:
Planutvalget sier: KDP Sandviksvassdraget er den største miljøsaken for Bærum kommune i denne perioden.


Rådmannen sier: Sandviksvassdraget er det vassdraget i vestregionen som har størst risiko for ikke å nå miljømålene i 2020. (Redegjørelsen til sektroutvalg miljø, klima, kommunalteknikk (mikk) om Vannforskriften ).


Hva har politikerne bedt om?
Planprogrammet la opp til at vassdragets økologiske status skulle bli bedre. Planprogrammet signaliserte at 30 m byggeforbudssonesone og 10 m grøntområde ikke er tilstrekkelig for å sikre god økologisk levedyktighet i og langs vassdraget. Dette skulle være en plan på vassdragets premisser.


Hva har kommunestyret fått til behandling?

  • En plan som ikke inneholdet tydelige fremtidsrettede tiltak for en bedre økologisk og kjemisk tilstand i vassdraget. Det står mye generelt om flommer, grøntsoner, biologisk mangfold og kulturminner, men anbefalingene om en tilstrekkelig kantsone og byggeforbudssone følges ikke opp.
  • En plan som gir få eller ingen føringer for at vassdraget skal være Oslofjordens viktigste gyte- og oppvekstområde for laks og sjøørret, eller at vannkvaliteten skal bli så god at det skal bli trygt å bade i elver og i fjorden ved Kalvøya.
  • En plan som ikke er koordinert med arbeidet med vannforskriften. Mens arbeidet med kommunedelplanen foregikk, arbeidet kommunen med Vannforskriften for Vannområde Indre Oslofjord vest. Vannforskriften legger opp til at det settes miljømål for vannforekomster. Det generelle målet er at alle vannforekomster minst skal opprettholde eller oppnå ”god tilstand”. Det er her Sandviksvassdraget ligger dårlig an. Dette er knapt behandlet i kommunedelplanen.


Hva bør skje i kommunestyret?
Det beste er om kommunestyret utsetter kommunedelplanen i påvente av arbeidet med Vannforskriften sluttføres. Man vil da vite hva som må gjøres for å få en god økologisk tilstand. I mellomtiden kan man utføre utredninger og tillegg som planutvalget og sektorutvalg for miljø, klima og kommunalteknikk har vedtatt. Dette vil gi bedre analyser som grunnlag for å gjennomføre riktige tiltak.

Kommunestyret kan be om at arbeidet med kommunedelplan Sandviksvassdraget inkluderer tiltaksplanen som Vannforskriften skal utarbeide. Innen 15. mars. 2013 skal det foreligge en bruttoliste over tiltak som skal gjøres for å skape god økologisk og kjemisk tilstand i vassdraget frem til 2020. Gjennomføring av tiltak vil sette krav til arealbruken langs vassdraget. Kommunedelplan Sandviksvassdraget må følgelig underordnes Vannforskriften .


Dersom planen likevel vedtas må den sikre tilstrekkelige grønne arealer langs vassdraget.
I planprogrammet står det at selv 30 m byggeforbudssone og 10-20 m grøntsone har vist seg ikke å være tilstrekkelig.
Planen må derfor sikre tilstrekkelig areal for oversvømmelse og fordrøyning av flom og overflatevann. Det må være tilstrekkelige areal for natur og vegetasjon. Det må være forbud mot arealbruk som medfører forurensning av det sårbare vassdragsmiljøet.

Vannforskriften forutsetter betydelig samhandling mellom aktørene innen norsk vannforvaltning for å sikre en samordnet vannforvaltning. Det skal  legges til rette for aktiv medvirkning og deltakelse fra organisasjoner og sivilsamfunnet. Vi etterlyser et langt større engasjement fra kommunen for aktiv medvirkning.

Kommunestyret kan be om at man gjennomfører Visjon ”Sandviksvassdraget 2020”. Skoler, vel, naturvern- og friluftslivorganisasjoner, fiskeforeninger, grunneiere og næringslivet må involveres sammen med kommunens egne og eksterne fagfolk. Prosjektet gjennomføres med et politisk oppnevnt styre, og med klare politiske føringer.

Hva vil vi ha? Vi vil ha en god og fremtidsrettet forvaltning av Sandviksvassdraget som gir stor gevinst for Bærums befolkning og vår unike vassdragsnatur. Vi vil ha et vassdrag som vi kan vise frem og være stolt av.

Rigmor Arnkværn,                                        Bo Wingård,                                        Morten Heldal Haugerud,

leder,                                                              styremedlem,                                       leder,

Bærum Natur- og Friluftsråd                     Naturvernforbundet i Bærum            Skui vel

Oppdatert 2013.03.03.