Introduksjon

BÆRUM KOMMUNE HAR ET NATURMANGFOLD som er noe av det rikeste i Norge. Årsaken ligger i områdets geologiske opprinnelse med mye kalkholdig fjell og jordsmonn samt marine avsetninger fra den gang havet lå 220 meter over dagens nivå. Dette sammen med at Bærum ligger i en gunstig klimasone forklarer den rike faunaen og floraen. Landskapsmangfoldet i Bærum og herav biotopene er sterkt redusert de siste tiårene, men dette reduserer ikke kommunens medansvar i den nasjonale målsettingen å stanse reduksjonen i Norges naturmangfold (det biologiske mangfoldet eller artsmangfoldet).

MULIG Å BEHOLDE BÆRUM SOM EN GRØNN OG LANDLIG KOMMUNE OG BEVARE DETS NATURMANGFOLD? Politikerne har vedtatt at Bærum skal ivaretas som en hovedsakelig grønn og landlig kommune og at boligbyggingen (befolkningsveksten) skal skje på Fornebu og langs aksen Sandvika – Vøyenenga. Likeledes at boligbyggingen i noen grad kan foregå på og rundt eksisterende tettsteder og langs kollektivtraséene. Likevel ser vi at det stadig godkjennes boligprosjekter utenom disse stedene. Innbyggertallet i 2022 er vel 129 000, og SSBs prognose for 2030 er vel 135 000 og for 2050 vel 150 000. Naturvernforbundet i Bærum får store utfordringer i sitt arbeid for å bevare Bærums grønne lunger, landbruksområder, kystsonen og marka og deres naturmangfold.

NATURVERNFORBUNDET I BÆRUM er det største enkeltstående lokallaget tilsluttet Norges Naturvernforbund. Det ble opprettet i 1972 som det andre av Naturvernforbundets lokallag. Det har innarbeidet en god tradisjon og er godt synlig i lokalsamfunnet. Naturvernforbundet i Bærum kan vise til både seire og nederlag i enkeltsaker og har påvirket den overordnede areal- og miljøpolitikken. Uten dets tilstedeværelse og engasjement ville enda mer av Bærums natur- og kulturlandskaper blitt borte for alltid.

Oppdatert 2011.11.26.