Isi gårdssag – felles merknader til planarbeidet fra Bærum Natur- og Friluftsråd, Asker og Bærum Historielag, Naturvernforbundet i Bærum og Skui Vel

Ovennevnte organisasjoner er meget fornøyd med at Bærum kommune har satt i gang reguleringsarbeidet for Isi gårdssag og gir uttrykk for dette i sine merknader nedenfor.

Bærum kommune

Regulering

1304 Sandvika

Att: Reguleringssjef Kjell Seberg og saksbehandler Tone Groseth                                 Skui, 31.01.2012

Varsel om reguleringsplanarbeid til berørte parter, myndigheter og vel – Isi gårdssag – del av gnr 71, bnr 1

Vi viser til varsel av 16.01.2012. Forslaget som er fremmet oppfattes som svært gledelig. Det har i mange år vært arbeidet for at denne, som eneste gjenværende gårdssag i Bærum, blir tatt vare på. Slik planen legger opp til er det særlig viktig at det tilliggende jordet er med i planen. Jordet var en del av sagens drift og vesentlig for at det skal bli mulig å vise det miljøet hvor sagen en gang var i drift. Ref. fra innsendte forslag: ”Sagtømmeret ble lagret i lunner på jordet før det skulle sages opp, og det ferdigskårede virket, både grov plank og bord, ble lagret på jordet for tørking. Bakonbordene(kantbordene) ble lagt i en egen haug og senere kappet opp til fyringsved.”

Jordet er en av forutsetningene for at sagen skal kunne benyttes som demonstrasjonssag for skoler etc og derved levendegjøre denne delen av landbruks- og skogbrukshistorien. Med grønn vegetasjon i grensen mot næringsområdene nedenfor vil sagen være en flott opplevelse ved besøk og for folk som passerer forbi.

Forslaget sikrer også at jordet forblir dyrket eller dyrkbar mark og ikke nedbygges.

Vi håper at forslaget blir en realitet.

Med vennlig hilsen

Bærum Natur- og Friluftsråd

Rigmor Arnkværn, leder (sign)

Naturvernforbundet i Bærum

Pb 252, 1319 Bekkestua

Bjørg Petra Brekke, leder (sign)

Asker og Bærum Historielag

Nedre Båstad v 40, 1387 Asker

Frøydis Bryhn Ross, leder (sign)

Skui vel

PB 40, 1314 Vøyenenga

Morten Heldal Haugerud, leder (sign)

c/c – Akershus fylkeskommune – Avd for regional utvikling

– Fylkesmannen i Oslo og Akershus

– Bærumsmarkas Venner

– DNT Oslo og Bærum

– Oslo og Omland Friluftsråd

– Bærum Velforbund

Oppdatert 2012.03.06.