Isi miljøparks utvidelsesplaner endret

For ikke så mange år siden forelå det planer om en betydelig utvidelse av Isi avfallsdeponi. I tilknyting til avfallsanlegget skulle det bygges opp en gjenvinningsindustri på et jorde hvor det i dag dyrkes korn. Et EU-direktiv om avfallsdeponier og rapporter utarbeidet for Naturvernforbundet i Bærum (NiB) som viser at Isi-området har et usedvanlig rikt biologiske mangfold, medførte en ny reguleringsplan som går ut på at både avfalls- og gjenvinningsvirksomheten skal henlegges til det området som allerede er i bruk. Her kan du lese NiBs høringsuttalelse til planen, datert 18. september 2006:

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) er svært fornøyd med at den nye reguleringsplanen for Isi miljøpark begrenser arealbruken til det som stort sett har lignende aktiviteter i dag. Vi forutsetter at denne reguleringsplanen gjør det uaktuelt med senere utvidelser. Det er også positivt at bilopphuggingsvirksomheten skal legges til et mer egnet område. Videre er det positivt at det opprettes grønne buffersoner og natur- og kulturvernområder. Det er å håpe at det også kan opprettes turveier som alle parter kan leve med.

Virksomheter.

Noe som kommer dårlig frem i reguleringsforslaget, er hvilke virksomheter som skal inn i området, hvilke behov disse skal dekke, hvilke omfang og hvilken utforming disse anleggene skal ha. Her sitter vi inne med mange ubesvarte spørsmål.

Fremmedelement.

Vi vil understreke at avfallsanlegget fortsatt vil fremtre som et fremmedelement i et meget rikt og sårbart kultur- og naturlandskap. For området hadde det vært best om virksomheten kunne legges til andre mer industripregete områder.

Fremover.

Det kan tenkes at man i fremtiden vil finne andre løsninger for avfallsbehandling enn dem man tenker seg nå. Vi ber derfor om at lokalisering og organisering av avfallsbehandlingen i kommunen vurderes fortløpende. Samarbeid med omliggende kommuner kan i noen tilfeller være en mulighet. Derfor bør installasjonene på det nye anlegget utføres på en slik måte at de med rimelighet kan demonteres dersom det skulle bli behov for det.

Utforming

Til slutt vil vi be om at anleggene utformes slik at de glir best mulig inn i landskapsbildet.

Dessuten er det viktig at man under anleggsperioden og i tiden etter tar hensyn til og stimulerer vekst av de stedegne blomsterplantene i veinære områder. De beriker naturopplevelsen og er viktig næring for insekter.

Resultatet av den politiske behandlingen av saken

Kommunestyret vedtok at både avfalls- og gjenvinningsvirksomheten skal ligge innenfor området til det eksisterende avfallsanlegget. Dette er i overensstemmelse med det NiB har arbeidet for i denne saken.

Franzefoss Gjenvinning har planer om en betydelig utvidelse av sin virksomhet innenfor Isi Miljøparks område. I den forbindelse er en gammel gårdssag truet. Naturvernforbundet i Bærum har tatt opp dette med Bærum kommunes kulturvernavdeling og Akershus fylkeskommune.

Oppdatert 2007.12.01.