Ja til et grønt Skullerud

Naturvernforbundet i Oslo sør ønsker en miljøvennlig utbyggingsplan for Skullerudområdet og har kommet med mange innspill til hvordan dette bør gjøres. Området har relativt god kollektivdekning med t-bane og buss, og det er videre mulig å videreutvikle sykkelinfrastrukturen til og fra området. Dette gjør at det ligger til rette for løsninger som fremmer miljøvennlig transport. Nærhet til marka og gode rekreasjonsområder bidrar til å gjøre området attraktivt som boligområde. Vi må ta vare på og utvikle turmulighetene.

 Du finner vårt høringsinnspill her.

I planarbeidet mener vi det er viktig å vektlegge følgende hovedelementer:

  • Planområdet grenser mot marka og utviklingen må foretas på en måte som bevarer eksisterende grøntdrag og turveier fra boligområdene rundt og inn i marka. Turveiene må videreføres og utvikles gjennom Skullerudområdet for å sikre beboerne og allmenheten god tilgang til marka. Det må gjøres kartlegging av naturverdier og vurderes begrensninger i randsonen mot marka, spesielt mot turdraget langs Janselva.
  • Satsing på miljøvennlige transportløsninger der styrking av t-banetilbudet, buss og gange/sykkel står i sentrum.
  • Området må planlegges uten mulighet for gjennomkjøring.
  • Det må i forbindelse med prosjektet ikke åpnes veier som fører til ny gjennomgangstrafikk i bydelen.
  • Dagens bompengesnitt må tilpasses slik at en ny ordning med tids- og miljødifferensierte bompenger fanger opp trafikken i området og bidrar til å dempe trafikkveksten.
  • Boligområdene må planlegges som bilfrie soner, med tun, lekeplasser og gang- og sykkelveier, i nær tilknytning til t-banen. Parkering må skje i utkanten av boligområdene og med en restriktiv parkeringsnorm. Fortetting langs kollektivknutepunkter tilsier parkeringsnorm på linje med sentrum.
  • Det må settes av areal og planlegges for barnehager, skole og andre nærmiljøfunksjoner som reduserer transportbehovet og bidrar til en god utvikling av området.