Ja til Marka – Nei til Fossumbyen

Naturvernforbundet i Bærum er medunderskriver for oppropet som Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har sendt til kommunestyret i Bærum. Her følger NOAs brev sammen med oppropet:

Til Medlemmer og varamedlemmer i Bærum kommunestyre

                                                                                                   Vøienvolden, 6. november 2014.

Ja til Marka – Nei til Fossumbyen

Vedlagt følger en uttalelse om «Fossum – byen i Marka» – satelittbyen med 2 000 boliger og 6 000 innbyggere – som Bærum kommune planlegger i samarbeide med Løvenskiold og OBOS.

Uttalelsen bygger på den informasjon som organisasjonene har hatt tilgang til og omtaler de konsekvenser den planlagte Fossumbyen vil medføre for trafikk, matjord, kulturlandskap, kulturminner, vann- og vassdrag, biologisk mangfold og friluftsliv.

Det var forutsetningen at uttalelsen skulle sendes i forkant av at forslaget til områderegulering ble lagt ut til offentlig høring.

Da områdereguleringsforslaget er blitt forsinket og kommuneplanen for 2015 – 2030 er lagt ut til offentlig høring med Fossum videreført i denne, oversendes uttalelsen slik at politikerne i Bærum og andre interesserte parter skal bli kjent med organisasjonenes mening om «Fossum – byen i Marka».

Med vennlig hilsen

NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS

Gjermund Andersen,

styreleder

Ja til Marka  –  Nei til «Fossumbyen»

«Fossum – byen i Marka» er betegnelsen Bærum kommune og utbyggerne Løvenskiold og OBOS har gitt sin massive utbyggingsplan ved Bogstadvannet.  Boligbyen vil ligge innenfor Ankerveien, som var grensen mot Marka inntil Fossum Bruk ble bygget i 1961.

Området rundt Bogstadvannet utgjør en viktig del av kulturlandskapet i Sørkedalen. Denne nedre delen av Sørkedalen og Fossum er et sammenhengende landskapsområde og danner en naturlig avgrensing av Bærumsmarka mot bebyggelsen i Oslo vest og Bærum.

Fossumområdet er prioritert kulturlandskap i Bærum kommunes kulturminneplan. Fossum har regional og nasjonal verdi i Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer.

2 000 boliger og alle anlegg som skal betjene 6 000 innbyggere skal bygges innenfor et område på 470 dekar. Hele planområdet er 540 dekar. Til sammenligning bor det ca. 4 000 på Eiksmarka og Østerås.

Bebyggelsen vil bestå av 3 etasjers rekkehus og opp til 5 etasjers blokker.  De høyeste blokkene vil bli bygget lengst inne på feltet – mot husmannsplassene Lathus og Strømstad. Det planlegges i tillegg 3 barnehager, barneskole, ungdomsskole, bo og behandlingssenter, base for hjemmehelsetjenester, eldresenter, idretts- og svømmehall, næringssenter, parkeringsplasser m.m.

Konsekvenser

Matjord

Smiejordet – 100 dekar fulldyrka jord av nasjonal verdi – vil bli nedbygget.    

Trafikk

Fossumbyen vil bli en bilbasert satellitt, stikk i strid med nasjonal politikk om samordnet areal- og transportplanlegging. Tilbringerveiene til Oslo vest, Lysaker og Sandvika er i dag preget av betydelige trafikk- og framkommelighetsproblemer. Biltrafikken fra Fossum vil medføre kaos i alle retninger.

 Antall kjøretøy pr. døgn på Fossumveien vil øke fra 2 500 til 10 000, med betydelig økning av CO2 utslipp.

Det planlegges en parkeringsplass per boenhet (2 000), mens forventet antall kjøretøy vil bli ca. 3500

Det er 2,5 km til nærmeste T-banestasjon. Fossumbyen blir således det tettsted i Bærum som blir liggende lengst fra et kollektivknutepunkt.  Dette er ikke i tråd med nye nasjonale retningslinjer og Bærum kommunes egen boligstrategi.

Økt parkeringsbehov for Fossum idrettsanlegg er anslått til 300 helårsparkeringsplasser. Disse parkeringsplassene vil bli bygget på Smiejordet. På store utfartsdager og ved arrangementer er det reelle parkeringsplassbehovet anslått til 600.

Med en utbygningstakt på 150 boliger i året, vil Fossum bli et anleggsområde med anleggstrafikk, støy og utrivelige boforhold i 12 år. Ruter hevder de ikke kan etablere godt kollektivtilbud basert på en så lav utbyggingstakt. De kan heller ikke love bussdekning senere, siden det ikke vil bli et lønnsomt prosjekt.

Kulturlandskap, miljø, natur og friluftsliv

Oslo Bystyre har vedtatt å utarbeide en kulturlandskapsplan for Sørkedalen. Formålet er å bevare det egenartede natur- og kulturlandskapet som en helhet, med særpreg fra tidligere tiders jordbrukslandskap og med de biologiske og kulturhistoriske elementer som bidrar til å gi området dets verdifulle karakter.

Lysakervassdraget som inkluderer Bogstadvannet, er et av de 13 store prioriterte kulturmiljøene i Bærum kommunes kulturminneplan.

Nå har Bærum kommune en historisk mulighet til å la Fossum inngå i en helhetlig kulturlandskapsplan, med Bogstad i sentrum.

Riksantikvaren freder Bogstad gård med omgivelser som et nasjonalt kulturminne i forbindelse med grunnlovsjubileet. Fossumbyen vil bli meget iøynefallende og dominerende i utsikten fra Bogstad gård og i alvorlig konflikt med Bogstadfredningen.

Skiskytingsanlegget på Fossum ligger innenfor planområdet og vil innebære støy og usikkerhet for beboere og skolebarn.

I tillegg til Bogstadvannet er det tre bekkesystemer innenfor planområdet. Bekkedraget som renner langs med og danner grensen mot Lathus og Strømstad, vil bli ødelagt som følge av utbyggingen. Det kan heller ikke gis noen garantier for at forurensning av Bogstadvannet og Lysakerelva ikke kan skje.

I deler av planområdet er det et rikt biologisk mangfold. Disse verdiene vil bli ødelagt. Området huser 25 fuglearter på Rødlista over truete og sårbare arter, disse vil miste sine leveområder.

Innenfor og i tilknytning til planområdet er det registrert 22 kulturminner/kulturmiljøer.

Mange vil bli truet av utbyggingsplanene og alle vil få redusert verdi.

Fossum er i dag et sentralt og viktig utgangspunkt for turer i Bærumsmarka året rundt. For friluftslivet vil Fossumbyen bli en ny barriere og få store negative konsekvenser.

Oppfordring

Dette er siste sjanse til å bevare Fossum og Sørkedalen som et lokalt og nasjonalt verdifullt og uerstattelig kulturlandskap for nåværende og kommende generasjoner. Håpet er at alle ser de omfattende og alvorlige konsekvensene Fossumbyen vil få for de omtalte interessene og verdiene.

Vi oppfordrer Bærums politikere til å si:

                                                   Nei til «Fossumbyen»!

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus                            Naturvernforbundet i Bærum 

Bærum Natur og Friluftsråd                                                 Naturvernforbundet Oslo Vest                                     

Asker og Bærum Historielag                                                 Sørkedalen Historielag

Fossum Boligsameie               Fossum Huseierforening    Syd-Fossum Huseiergruppe.
Eiksmarka Vel                                        Røa Vel                     Sørkedalens Vel

Oslo og Akershus Bonde- og Småbrukerlag                       Aker og Oslo Bondelag

Sørkedalen Bonde- og Småbrukerlag                                 

Lysakervassdragets Venner                                                 

Erik Sture Larre