Ja til markalov, med skogbruket inkludert!

Naturvernforbundet er sterke tilhengere av en egen markalov. At skogbruket ikke er tatt med er lovforslagets største svakhet. Dette må rettes opp, dersom loven skal bli det redskapet som frilufts- og naturvernorganisa­sjonene har etterlyst i en mannsalder. Dette sier Naturvernforbundet i Oslo og Akershus i sin uttalelse til utkast til markalov.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har levert uttalelse om utkast til lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (marka).

– Vi sier JA! til en egen lov for Oslomarka, som gir Marka varige, sikre grenser og som sikrer Markas verdier for enkelt, tradisjonelt friluftsliv og spesielle verdi for naturopplevelse, sier Gjermund Andersen, daglig leder i NOA.

– NOA har gjennom de siste 40 årene jobbet med markasaken, og er sterke tilhengere av en egen lov, fortsetter Andersen. – Det viktigste denne loven må bidra til, er å samle all forvaltning i ett regime, også skogbruket, og at friluftsliv og naturopplevelse gis førsteprioritet i forvaltningen. I så måte har det foreliggende utkastet et betydelig forbedringspotensial.

I høringsuttalelsen ber NOA særlig om at
– også skogbruksaktivitetene i Marka legges under markaloven,
– friluftslivsområder kan vernes på bakgrunn av deres verdi for friluftsliv, naturopplevelse og natur- eller kulturverdier,
– verneområdene kan omfatte restaureringsområder for å skape større enheter,
– loven også gir regler for registrering og bevaring av kulturminner, kulturlandskap og biologisk mangfold,
– biltrafikk og motorisert ferdsel i Marka, og flytrafikk over Marka, reduseres mest mulig,
– tilrettelegging for idrettsaktiviteter primært rettes mot aktiviteter som naturlig hører hjemme i marka,
– loven får en ny paragraf som gir adgang til å regulere nye aktiviteter i Marka som strider mot lovens formål.

– Vi støtter at kommunene er førsteinstans for behandling av saker etter loven, sier Andersen, men ber om at dispensasjonsadgang og klagebehandling for alle typer saker (også skogbrukssaker) samles i en statlig instans, med tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å sikre at loven praktiseres etter hensikten.

Relaterte dokumenter:

Høringsuttalelse markaloven

Høringsuttalelse, vedlegg 1: Om områdevern for friluftsliv

Høringsuttalelse, vedlegg 2: Om skogbruket i marka