JA til markanaturen og markakulturen!

Marka er et umistelig gode og en felles identitetsmarkør for folk i Osloområdet. En særegen friluftskultur har utviklet seg gjennom 150 år, som gjør det til et «must» å bruke Marka til friluftsliv. Hele 86 % av byens vokse befolkning gjør da også det.

Markas og friluftslivets særpreg er det enkle friluftslivet, naturopplevelsen og muligheten til å komme bort fra hverdagens uro. Og at all aktiviteten foregår i egen eller frivillige organisasjoners regi. Området er kjemisk fritt for kommersiell påvirkning og aktører som skal tjene penger på å benytte Marka muligheter. Det er slik vi fortsatt vil ha det.

Når noen pengemennesker ønsker å gjøre profitt på Marka, må vi protestere. Som da Naturvernforbundet I Oslo og Akershus (NOA), som den eneste aktøren, protesterte mot skyskraperhotellet på Bislingen – en av Markas høyeste og mest synlige topper. Når noen nå ønsker å flytte konseptet til Tryvann, må vi selvsagt protestere like heftig. Og heftigere: Tryvann ligger innenfor Markagrensa og omfattes av Markaloven. Den tillater ikke utbygging generelt, og langt mindre til kommersielle formål. Tryvann ligger innenfor Oslo kommunes skog, innkjøpt for friluftslivsformål, for at folk skal kunne komme bort fra det stresset og maset som kommersialiseringen bidrar til i byen.

Vi er ikke imot at turistene skal oppleve Marka, tvert imot. Men vi vil at de skal oppleve den på Markas og markakulturens premisser. Ikke at noen skal sko seg på vise fram det som er, og skal være gratis. I stedet for å slippe pengefolket løs, kunne VisitOslo starte en massiv informasjonskampanje for å vise fra hvilket fantastisk – og gratis – tilbud turistene har i Marka? Lage kart og turbeskrivelser for gjestene. I stedet for å fremme helt ordinære turistdestinasjoner, vise fra det som gjør Oslo unik, det som er fellesnevneren for både innfødte og innflyttede Oslo-folk, og som plasserer Marka som det gode utflyttede Oslofolk savner aller mest?

NEI TIL KOMMERSIALISEING AV MARKA!