Jarenlia (Skui søndre og Kveise)

Reguleringsplanen for et boligområde på deler av gårdene Skui søndre og Kveises eiendommer er under utarbeidelse og her gjengis våre merknader (datert 15. mars 2008) som ble sendt til tiltakshavernes arkitekt:

Vi henviser til kunngjøringen i Budstikka 14. februar 2008 og har følgende merknader til det igangsatte planarbeidet for Jarenlia:

Før Bærum kommunestyre 4. juni 2003 vedtok at deler av gårdene Skui søndre og Kveise kunne disponeres til boligområde, forelå det innsigelser fra Fylkesmannens miljøvernavdeling og landbruksavdeling. Under meklingen mellom Fylkesmannen og Bærum kommune

2. september 2003 trakk Fylkesmannen innsigelsen fordi Bærums ordfører presiserte at en eventuell utbygging ikke skulle berøre jordbrukslandskapet oppe på platået, og at det skulle legges til rette for et grøntdrag fra Isielva og opp gjennom området til det store, sammen- hengende jordbruksområdet. La oss tilføye at tross ordførerens presisering, så innebar dette likevel at både landbruksjord og et verdifullt skogbelte ble åpnet for nedbygging.

Nye politiske signaler

Det kan være grunn til å minne om at nevnte vedtak ble gjort av det forrige kommunestyret. Fra 2003 og til nå har det skjedd ikke så rent lite i synet på landbruksjord og naturområder (biologisk mangfold) i Bærum. Både det avtroppende kommunestyret og det nye (fra høsten 2007) har gjennom vedtak signalisert at man nå ønsker å ta vare på Bærums gjenværende jordbruksarealer og naturområder. Følgende vedtak viser dette tydelig:

· Da Miljømelding 2007 – 2010 ble politisk behandlet 20. juni 2007, ble følgende punkter tatt inn i meldingen: ”Rådmannen utarbeider plan for hvordan vi kan bevare de gjenværende grøntområdene og gjenværende jorder innenfor byggesonen fra videre utbygging…” og ”Verneplan for Tanumplatået skal igangsettes.”

· I endring nr.1f i revidert forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel 2008 – 2020, vedtatt av formannskapet 16. januar 2008, lyder det bl. a.: ”Under planprosessen skal landbruksplanen og andre politisk vedtatte planer med underliggende kartverk innarbeides i juridisk bindende planer og kart….I samarbeid med grunneierne gjennomføres vern at Tanumplatået som særdeles viktig kulturlandskap.”

Fra før av har vi dette vedtaket om dyrkbar jord:

  • Pkt. 3 i vedtaket da kommunestyret 17.11.1999 vedtok Landbruksplan for Bærum lyder som følger: ”Vern av dyrket eller dyrkbar jord skal være en av de grunnleggende premisser i arealplanleggingen.”

Vi siterer dessuten følgende statlig føring når det gjelder jordvern og dyrkbar jord:

  • Brev av 21.02.2006 fra Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet til kommunene m.fl. der Regjeringen forventer en strengere praksis i kommunene når det gjelder jordvern og reduksjon i omdisponeringen av dyrket og dyrkbar jord. Det er fastsatt et nasjonalt mål om halvering av årlig omdisponering av de mest verdifulle jordresursene innen 2010.

La oss her minne om at Bærum har verdifulle jordressurser i form av jord av god bonitet (kalkholdig jord).

Vårt innspill til kommuneplanens arealdel

Vi skal ikke legge skjul på at et av innspillene fra Naturvernforbundet i Bærum til kommuneplanens arealdel for 2008 – 2020 går ut på at vi foreslår at de jordarealene under Skui søndre og Kveise som er avsatt til boligområde i gjeldende kommuneplan, tilbakeføres til LNF-område og at de reguleres til landbruk. Dette er i tråd med det som står i alle kulepunktene ovenfor – som altså Bærums politikere har vedtatt eller som overordnede myndigheter forventer at også Bærum kommune etterlever.

Et annet viktig moment som vi trakk frem i vårt innspill var at det underliggende kartet (temakartet) til Kulturvernplan for Bærum viser at Tanumplatåets grense i dette området ikke bare går nedenfor de eksisterende jordene, men også omfatter det meste av vegetasjonsbeltet som er avsatt til boligområde. Kulturvernplan for Bærum og dets underliggende kart er en av de andre politisk vedtatte planene som det siktes til i andre kulepunkt ovenfor. Når det nå er vedtatt at Tanumplatået skal vernes, må det være å begynne i gal ende å endre på Tanumplatåets grenser. Boliger, for ikke å snakke om den medfølgende tekniske infrastrukturen, lenger opp mot Gml. Jarenvei vil dessuten redusere miljøet omkring kulturminnet Tanum kirkeveier som er identisk med Gml. Jarenvei.

De jordarealene som er avsatt til boligområde dyrkes. Jordloven fastslår at oppstykking og deling av landbrukseiendommer ikke skal tillates når tradisjonell driftsform er/blir truet.

Vegetasjonsbeltet

I vårt nevnte innspill foreslår vi at vegetasjonsbeltet avsettes til friområde i kommende kommuneplan. Dette begrunner vi med et punkt i retningslinjene til gjeldende kommuneplans arealdel, som lyder slik: ”Innen nåværende byggeområder bør partier med sammenhengende vegetasjon søkes bevart”. Det er boligområder på begge sider av vegetasjonsbeltet og vi formoder at nevnte retningslinje beholdes i den nye kommuneplanen.

Et annet meget viktig moment for å bevare vegetasjonsbeltet er at det i randsonene mellom dyrket mark og naturmark ofte finnes et betydelig biologisk mangfold. Vegetasjonsbeltet akkurat her er også et viktig oppholdssted for viltet i området, spesielt for den truede bestanden av fasan. I Frogner/Tandberg området finnes fremdeles noe fasan, og de søker av og til tilflukt i dette vegetasjonsbeltet når de føler seg truet. En nedbygging av vegetasjonsbeltet vil dermed innskrenke leveområdet for denne fuglearten.

Konklusjon

Naturvernforbundet i Bærum er av den oppfatning at vi nå er kommet til det stadium i Bærums utvikling at vern av naturområder, biologisk mangfold, jordbruk, kretsløp, rene omgivelser, dvs. våre livsvilkår, må få like stor betydning som tiltak som bygger ned våre natur- og jordbruksarealer. Det synes stadig tydeligere at flertallet av Bærums politikere er av samme oppfatning.

Selv om planområdet i gjeldende kommuneplans arealdel er avsatt til boligområde, tror vi at de seneste kommunale vedtak i miljøspørsmål og pålegg fra overordnede myndigheter om en strengere praksis i omdisponeringen av dyrkbar jord, gjør en politisk aksept av tiltaket usikker. Vi råder derfor tiltakshaverne å stanse arbeidet med reguleringsplanen inntil man ser utfallet av den politiske behandlingen av kommuneplanens arealdel for 2008 – 2020.

Oppdatert 2008.05.12.