Klage på dispensasjon til orienteringsløp

NiNF er sterkt kritisk til at det er gitt dispensasjon for orienteringsløp i deler av Gaupesteinmarka naturreservat.

Naturvernforbundet i Nordre Follo (NiNF) er kjent med at Fylkesmannen i Oslo og Viken
(FmOV) har gitt dispensasjon til gjennomføring av orienteringsløpet Smaaleneneløpet i
deler av Gaupesteinmarka naturreservat 25.04.2020. Dispensasjonen er gitt med hjemmel i
verneforskriften §7 punkt a. NiNF klager med dette på vedtaket.

Vi mener det er en vesentlig svakhet ved dispensasjonssøknaden at det ikke foreligger kart
over hvor det er planlagt å sette ut poster.
Selv om det er satt som vilkår ved dispensasjonen at de intakte lavlandsmyrene ikke skal
berøres av postene, mener vi dette ikke er tilstrekkelig til å kontrollere ferdsel av denne
typen i et område med store naturverdier. Ut over vilkår om å unngå myrområdene,
foreligger det kun en oppfordring om å unngå særlig fuktige områder for å forhindre
slitasje. Dette er for svakt formulert og overlatt til tilfeldigheter og enkeltpersoners skjønn.

FmOV nevner forekomsten av de rødlistede fugleartene lappugle (VU) og gjøk (NT) av
henholdvis særlig stor og stor forvaltningsinteresse, men at dispensasjon kan gis på
bakgrunn av at disse artene er registrert i andre deler av reservatet enn det aktuelle området
for orienteringsløpet. Dette er imidlertid arter som bruker og forflytter seg over større områder, og det kan derfor ikke utelukkes, men bør heller forventes at disse artene enten bruker hele reservatet som sitt funksjonsområde eller mht gjøk, veksler på hvilke deler av reservatet arten slår seg ned i fra år til år. Gjøk ankommer hovedsakelig i mai, men en del individer kan også ankomme i
siste halvdel av april, feks foreligger det funn i Artsobservasjoner av gjøk i vårt område fra
29 april 2018 og 15 april 2017.

Kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven §8, kunnskap om effekten av påvirkninger,
kan derfor ikke sies å være oppfylt i tilstrekkelig grad., og naturmangfoldloven §9, føre-var-prinsippet, tilsier derfor at mangel på kunnskap om disse artenes funksjonsområder bør komme naturen til gode ved at orienteringsløpet ikke tillates i reservatet.

NiNF vil også presisere at mangelen på vurdering av tiltaket opp mot naturmangfoldloven
§15 er både underlig og kritikkverdig. Orienteringsløpet skal arrangeres 25 april, noe som er midt i den sårbare hekke-/og yngletiden. Fugler og andre dyr har en streng beskyttelse i yngletiden, og naturmangfoldloven §15 sier at; “Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås.”

Orienteringsløpere i reservatet vil medføre en vesentlig forstyrrelse for dyrelivet i denne
sårbare perioden, blant annet ved unødig jaging samt potensiell fare for skade på reir, bo og
hi. Vi mener derfor at dispensasjon til dette løpet på den aktuelle dato midt i
hekke-/yngletid, strider mot naturmangfoldloven §15.

Av dette følger også at dispensasjonen til løpet strider mot forskriften for Gaupesteinmarka
naturreservat §3 b); “dyrelivet, heriunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.” Naturen i et reservat skal ha streng beskyttelse og fortrinnsrett, og vi ber med dette om at dispensasjonen til orienteringsløpet Smaaleneneløpet trekkes tilbake med krav om at løpet avholdes utenfor reservatgrensen

Naturmangfoldloven §15 gir fugler og andre dyr beskyttelse i hekke-/yngletiden, og
orienteringsløp og annen organisert aktivitet av større omfang som kan medføre unødig
forstyrrelse og skade på artsmangfoldet bør i alle tilfeller legges utenom denne peioden.

Vennlig hilsen
på vegne av Naturvernforbundet i Nordre Follo
Mariella Nora Isabella Filberg Memo