Klage på Fylkesmannens saksbehandling vedr. Smiejordet som del av Fossumutbyggingen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus                               

Postboks 8111 Dep.

0032 OSLO

fmoapostmottak@fylkesmannen.no                                                                                                                                                                                                                                   Bekkestua, 08.06.2015

Klage på Fylkesmannens saksbehandling vedr. Smiejordet som del av Fossumutbyggingen

Naturvernforbundet i Bærum tar herved opp Fylkesmannens landbruksavdelings   godkjennelse av omregulering av Smiejordet (98 dekar av beste jordkvalitet) til  offentlige formål som del av Løvenskiold/OBOS` planer for utbygging av Fossum Bruk og den tidligere såkalte forsvarstomta til boligområde.

Utgangspunkt for at vi tar opp saken er Miljøverndepartementets godkjenning av transformasjon av Fossum Bruk til boliger (ref. brev fra MD til Bærum Kommune av 08.11.2011)

Vi siterer følgende fra Fylkesmannens brev av 08.03.2011 til Miljøverndepartementet:

«I notat fra Bærum kommune datert 30.11.2011 (oversendt fylkesmannen på e-post 05.01.2011) redegjør kommunen for skolesituasjonen i nordøstre Bærum – skolebehov ved Fossum og i østre Bærum.

Fylkesmannens landbruksavdeling har i notat av 23. februar 2011 under følgende betingelser trukket innsigelsen (som ble fremmet av Fylkeslandbruksstyret i Akershus i møte 28.05.2009. Innsigelsesretten er senere overført til fylkesmannens landbruksavdeling): ”Dersom Bærum kommune fastholder at etablering av ny skole ikke kan vente til større deler av Fossum Bruks næringsområde blir tilgjengelig til dette formålet, vil fylkeslandbruksstyrets innsigelse mot omdisponering av areal på Smiejordet kunne frafalles på følgende betingelser, jf. Bærum kommunes forslag til løsning omtalt på side 3 i ovennevnte notat under Fossum:

1. Primært skal sydlige del av Fossum Bruks næringsområde benyttes til skoletomt (ca 10 dekar).

2. Etter behov kan en mindre del av det resterende Smiejordet, begrenset til maksimum 15 dekar, benyttes i tillegg. Vi forutsetter at det legges til grunn en høy utnyttelsesgrad for hele skoletomta (næringsområde og landbruksareal).

3. Dersom transformasjon av Fossum Bruks næringsområde til boligformål blir akseptert, eller når Fossum Bruks næringsområde på annen måte blir tilgjengelig for skoleformål i større omfang, vil vi sterkt tilråde at eventuelle videre byggetrinn for skole gjennomføres der.

4. Resterende del av Smiejordet bevares til landbruksformål.

Fylkesmannen konkluderer med at innsigelsen til tidligere Fylkeslandbruksstyret i Akershus er frafalt og at Bærum kommune vil imøtekomme landbruksavdelingens notat av 23. februar 2011.»

Naturvernforbundet er kjent med et møte som ble avholdt 07.11.2014 mellom landbruksdirektøren, Bærum kommune og utbyggere (Løvenskiold/OBOS) der landbruksdirektøren tross det som står i ovennevnte sitat hadde forståelse for områdeplanen og derfor ikke motsatte seg omdisponering av hele Smiejordet til skole- og idrettsformål.  Dette fikk oss til å skrive vedlagte brev (datert 18.02.2015) til Bærum kommune der vi etterspurte deres planlagte bruk av Smiejordet. Svaret fra Bærum kommune fikk vi i en melding og lød: «Områderegulering for Fossum er under arbeid og bruk av Smiejordet vil bli avklart i denne pågående prosessen i samarbeid med fylkesmannens landbruksavdeling.» Vi fant dette svaret besynderlig i og med at meldingen var datert 23.03.2015, mens møtet der landbruksdirektøren ga klarsignal til at Smiejordet kunne omdisponeres til andre formål fant sted 07.11.2014.  

Vi gjentar følgende fra det vi ovenfor siterte fra Fylkesmannens landbruksavdelings notat av 23. februar 2011: «Dersom Bærum kommune fastholder at etablering av ny skole ikke kan vente til større deler av Fossum Bruks næringsområde blir tilgjengelig til dette formålet,…»

Bærum kommune har ikke fastholdt krav om etablering av ny skole som i tilfelle skulle vært bygget på maks. 15 dekar av Smiejordet. Dermed skal Fossum Bruks næringsområde gjøres tilgjengelig til dette formålet. Implisitt ligger det i dette at også andre formål, herunder nye idrettsanlegg og parkeringsplasser, legges til næringsområdet.

Klage

  1. Vi mener at det som står om Smiejordet i ovennevnte brev av 08.03.2011 fra Fylkesmannen til Miljøverndepartementet er bindende og klager herved på at landbruksdirektøren godkjente omdisponering av dette jordet til andre formål enn landbruk.
  2. Klagen underbygges også av at landbruksdirektørens beslutning ikke er i tråd med Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene i Oslo og Akershus om jordvern. Det betyr at de planlagte nye idrettsanleggene også skal legges til Fossum Bruks næringsområde.

 Vi imøteser Deres svar.

Hilsen

Naturvernforbundet i Bærum                                                          

Bjørg Petra Brekke (sign.)

Styreleder

Vedlegg:

Brev til Bærum kommune fra Naturvernforbundet i Bærum datert 18.02.2015.

Brevet finnes også på Bærum kommunes postjournal under denne adressen:

<https://www.baerum.kommune.no/innsyn/postliste/wfdocument.ashx?journalpostid=2015055173&dokid=2664133&versjon=1&variant=A&>

Oppdatert 2015.07.08.