Klage på utbygging v. Stiftelsen Utleieboliger på Emma Hjort området

Stiftelsen Utleieboliger har fått kjøpe 2 tomter av Bærum kommune på Emma Hjort området.Tomtene ligger på grøntdrag/del av grøntkorridor og kommer i konflikt med eksisterende vilttrekk.NiB mener at boligbygging her ikke bør tillates, da dette går i mot opprinnelig reguleringsplan for Emma Hjort området.

Bærum kommune

v/ Rådmann

Erik Kjeldstadli                                                                                                                        29.mai 2013

post@baerum.kommune.no

Kopi:  

Tanum vel

Bærum Natur- og Friluftsråd

Medlemmene i Planutvalget

                                                                                   

Klage på utbygging v. Stiftelsen Utleieboliger på Emma Hjort området

Formannskapet i Bærum kommune vedtok 17.04. 2013 at kommunen skulle selge to tomter på Emma Hjort området til Stiftelsen Utleieboliger. Dette gjelder del av tomt gnr 47,

bnr 4 Emma Hjorts vei 92 og del av tomt gnr 47, bnr 4 Jens Holes vei 2.

Videre er vi kjent med at et reguleringsplanforslag til oppføring av boliger på disse tomtene skal behandles i Planutvalget i juni.

Naturvernforbundet i Bærum går imot oppføring av boliger på disse områdene og begrunner dette med følgende:

Den opprinnelige reguleringsplanen for Emma Hjort området, tok hensyn til Emma Hjorts ønsker og intensjoner med sin gave.

Planen  la vekt på at området skulle ha et grønt preg og  bestå av  grønne  korridorer fra Tanumplatået og ned til Sandvikselven. Utbygging i disse korridorene kommer derfor i konflikt med den opprinnelige reguleringsplanen.

Sandvikas befolkning vil øke betydelig og Tanumskogen, Tanumplatået og Vestmarka blir da nærområdet for friluftslivet til en stor befolkningsgruppe. Turvei A2 går fra Slependveien, gjennom Vestre Jong og i kanten av jordet på Emma Hjorts vei 92. Derfra fortsetter den på den vernede oldtidsveien til Tanum kirke og videre over Tanumplatået. Det er god grunn til å tro at turvei A2 gjennom Emma Hjorts vei 90 også ligger på historisk veigrunn, hvilket tilsier at den bør få ligge i fred og i de samme omgivelsene som nå. Vi minner også om at Emma Hjorts vei 90 er en del av det sammenhengende kulturlandskapet Jong/Bjørnegård som er et prioritert kulturmiljøområde i Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. I seg selv tilsier dette at jordet ikke bør bygges ut.

 Jens Holes vei 2

Jens Holes vei er adressen for mange tilbud til de psykisk utviklingshemmede som Emma Hjort  området var tiltenkt. Her ligger bl.a. dagsenter og sansehus. En utbygging med

mange boliger vil være uheldig for brukerne av disse tilbudene. De trenger gjenværende grøntområde som buffer og rekreasjonsområde for å unngå uro og forstyrrelser i sitt nærområde.

I begge utbyggingsområdene går det viktige vilttrekk.

Spesielt rådyr og elg bruker disse trekkene. Det vil særlig være stressende for disse om de blir presset til å finne nye veier å vandre. Sandvikselven er hovedvannkilden for disse dyrene.

Vi bør vise respekt for disse dyrenes adferd og deres vandring i disse korridorene slik den har foregått i uminnelige tider.

Konklusjon

Naturvernforbundet i Bærum mener at boligbygging på de aktuelle områdene ikke må tillates.

  • Dette fordi det vil bryte med Emma Hjort stiftelsens intensjoner og formål med sin gave.
  •  Hensynet til de psykisk utviklingshemmede som bruker området og til viltets behov må ivaretas.
  • Del av området inngår i det prioriterte kulturlandskapet Jong/Bjørnegård og en tursti gjennom området som kobler seg til en oldtidsvei og må antas å ligge på historisk veigrunn.

Vennlig hilsen

Bjørn Kåre Salvesen

Sign

Leder

Naturvernforbundet  i Bærum

Oppdatert 2013.06.16.