Klage på vedtak i Bærum kommunestyre 29.04. 2015, sak nr 033/15 og 032/15, Jens Holes vei og Emma Hjorths vei

                                                                                                                            Bærum 13.05.2015

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Postboks 811 Dep, 0032 Oslo

Klage på vedtak i Bærum kommunestyre 29.04. 2015, sak nr 033/15 og 032/15: Plan ID 2012017 Jens Holes vei , GBR 47/4 og Plan ID 2011018 Emma Hjorths vei, GBR 47/4

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) klager med dette Bærum kommunestyres vedtak om boligbygging i disse LNF-områdene inn for  Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Etter NiB’s mening skal områdene forbli LNF-områder.

NiB ber om at vedtakene legalkontrolleres av Fylkesmannen da områdene har rettslige bindinger som en ikke kan se det er tatt hensyn til:

            – Tinglyst disposisjonsplan med kartbilag

            –  Emma Hjorths testamente

Tinglyst disposisjonsplan.

Fra inngått avtale mellom Akershus fylkeskommune og Bærum kommune om overtakelse av eiendommen og driften av Emma Hjorths hjem står bl a i sak 62/93 (29.09.1993):

“Til grunn for avtaleforslaget ligger disposisjonsplan for eiendommen Emma Hjorths Hjem som er utarbeidet av fylkeskommunen i samråd med kommunen.”

“Bærum kommune forplikter seg til i hovedsak å legge vedtatt disposisjonsplan, med basis i prinsippet om omvendt integrering, til grunn for den fremtidige utnyttelse av eiendommen, jfr fylkesutvalgets vedtak  pkt. 1 i sak 7/93 og forslag datert 16.06. fra styrningsgruppen for utvikling av eiendommen Emma Hjorths Hjem. Denne forpliktelse skal tinglyses som heftelse på eiendommen”.

Akershus fylkeslag av NFPU og Emma Hjorths venner hadde bl a tilleggsuttalelse i 1992:

Rekreasjonsområde:

Innen tilrettelegging av friluftsliv og naturopplevelser bør Emma Hjorths Hjem ha områder som er spesielt avsatt til dette formål.”

Det er i de områdene avsatt i disposisjonsplanen til rekreasjonsformål det nå er vedtatt å bygge. Se vedlagte kart Bilag C, disposisjonsplan fra juni 1992 over LNF-områdene. Gjeldende disposisjonsplan/reguleringsplan for Emma Hjorth-området har ivaretatt LNF-områdene slik Bærum kommune forpliktet seg til i den tinglyste heftelsen fra 1993.

Rådmannen kommenterer i sak 032/15 , Emma Hjorths vei, saksframlegg til kommunestyret 29.04.2015:

“Dette arealet er dårlig egnet til konsentrert bebyggelse/blokkbebyggelse. Det er vanskelig å finne en god atkomst, forslagets atkomst vil få konsekvenser for eksisterende bruk av naboarealer – spesielt trafikksikkerheten for arbeidstakerne ved Emma Arbeidssenter. For å løse dette har UBB foreslått en inngjerding av arbeidssenteret mot atkomst til nye boliger. Dette vil begrense arbeidstakernes etablerte og naturlige ferdsel i hverdagen og i forbindelse med arbeidet de skal utføre på områdets grøntområder. Rådmannen finner at en slik inngjerding vil utvise liten verdighet og respekt overfor arbeidstakerne og kan ikke sies å være i Emma Hjorths ånd. Sydsiden av arbeidssenteret er det eneste rekreasjonsarealet for arbeidstakerne og har derfor stor verdi, å komme seg ut og bevege seg er av stor betydning.”

Rådmannen foreslår at privat forslag til reguleringsplan i dette området avvises, men flertallet i kommunestyret vedtok foreslåtte private reguleringsplan.

NiB støtter Rådmannen. Dette LNF-området er av stor verdi, ikke bare som rekreasjonsområde for de psykisk utviklingshemmede og andre, men er og en del av en viktig grøntkorridor fra Sandvika til Tanumplatået. Området er og en viktig korridor som trekkområde for vilt.

Området ved Jens Holes vei er og i disposisjonsplanen/gjeldende reguleringsplan øremerket rekreasjon, beite, jordbruk, og er et rekreasjonsområde bl a for de psykisk utviklingshemmede.

Fra saksfremstillingen i sak 62/93 i Bærum kommunestyre:

“Etter drøftinger i formannskapet 13.03.91 ba rådmannen om forhandlinger med fylkeskommunen for å få overført Emma Hjorth-eiendommen til kommunen. Fylkeskommunen ønsket ikke å forhandle før det var utarbeidet disposisjonsplan for området. Planen forelå i juni 1992.”

Disposisjonsplanen med vedtatt kartbilag har til nå i 2015 ligget til grunn for utviklingen (omvendt integrering) på Emma Hjorth-området. Bærum kommune har forpliktet seg til å følge disposisjonsplanen, både i skriftlig avtale med fylkeskommunen og som tinglyst heftelse på eiendommen Emma Hjorth.

Vedtaket Bærum kommunestyre fattet 29.04.2015, bryter med de forpliktelser Bærum kommune har påtatt seg.

Emma Hjorths testamente.

I avtalen mellom Akershus fylkeskommune og Bærum kommune fra 1993 om overtagelse av eiendommen Emma Hjorths Hjem står:

“Bærum kommune vil som ny eier være bundet av klausulen i Emma Hjorths gavebrev, som må forstås slik at de verdier som ligger i den klausulbelagte del av eiendommen skal komme de psykisk utviklingshemmede til gode.”

I gavebrevet til Staten fra Emma Hjorth står bl a følgende betingelse:

“At ovennevnte eiendom, eller beløp den kan omsettes i, alltid anvendes til pleie- og arbeidshjem for åndssvake.”

De to vedtatte boligområdene ligger innenfor den klausulbelagte del av eiendommen.

Et eventuelt salg av områdene vil – etter NiB’s syn – bryte med intensjonene i Emma Hjorths testamente. Områdene bør forbli LNF-områder. En vil også peke på følgende i saksfremlegget, notat av 09.03.2015 fra Rådmannen:

“Til behandling 8.10.2014 hadde stiftelsen redegjort for fakta og intensjoner bak ønsket om å selge en del av boligene i brev av 25.8.2014 (vedlegg). I brevet ble det opplyst at for å holde leieprisen for ungdomsboligene på et rimelig nivå (helst ikke over ca 7500kr/mnd) må utleieboligene tilføres tilleggskapital dvs subsidieres. Dette vil de gjøre ved å selge en del gamle leiligheter samt 14 boliger av de i alt 86 planlagte boligene i de to feltene Emma Hjorths vei og Jens Holes vei.

I tillegg ønsket UBB at det åpnes for at 12 av leilighetene i Emma Hjorths vei kan brukes til leiligheter for 10 utviklingshemmede ungdom (etter at de har fått henvendelse fra foreldre/formyndere vedrørende dette).

Dersom disse leilighetene selges vil alle de 26 leilighetene i Emma Hjorths vei bli solgt, for å finansiere leilighetene i Jens Holes vei som utleieleiligheter.

Rådmannen påpeker at forutsetningene for reguleringsforslaget i Emma Hjorths vei (sak 140/14) har endret seg totalt fra i all hovedsak å skulle være uteleieboliger for ungdom til å skulle omsettes fritt på det åpne markedet. Dette momentet har derfor ikke vært drøftet i rådmannens innstilling til 2.gangs behandling. Tettheten og bebyggelsestypen er høyere/større på bakgrunn av nettopp tidsbegrenset botid – med lavere bokvalitet som konsekvens. 12 av leilighetene vurderes solgt som leiligheter for 10 utviklingshemmede ungdommer, men UBB vil ikke binde opp reguleringsplanen til dette.”

26 leiligheter skal – slik det ser ut – selges på det åpne markedet for å delfinansiere de 60 andre utleieleilighetene. Etter Emma Hjorths testamente skulle gevinst ved salg komme de psykisk utviklingshemmede til gode, ikke finansiere andre tiltak eller “gode” formål. Området de 26 leilighetene er vedtatt bygget i – Emma Hjorths vei – skulle aldri blitt foreslått bygget, etter klagers mening. Området bør forbli LNF-område.

NiB ber Fylkesmannen med bakgrunn i ovenforstående argumentasjon å avvise Bærum kommunestyrevedtak av 29.04.2015 om boligbygging i Emma Hjorths vei og Jens Holes vei.

NiB anmoder om oppsettende virkning til Fylkesmannen har fattet vedtak i klagesaken.

Vennlig hilsen

For Naturvernforbundet i Bærum

Bjørg Petra Brekke                                                                           Anna Marie Graff

         Leder                                                                                        saksbehandler

Vedlegg:

2015 Rådmannens saksfremstilling Jens Holes vei

2015 Rådmannens saksfremstilling Emma Hjorths vei

2015 Rådmannens notat ad utleie og salg av boliger

1993 Rådmannens saksfremstilling ad overtagelse Emma Hjorths Hjem med vedlegg, samt kart disposisjonsplan i farger

Oppdatert 2015.05.19.