Klage på vedtak i Plan og Miljøutvalgets møte 31.05.2011 vedr. sak 106/11 – ridehus i Vestmarkveien 75

Plan-og miljøutvalget i Bærum vedtok 31.05.11 dispensasjon for planlegging av ny ridehall på området Vestmarkveien 75, tidligere Tanum flyktningemottak.

NiB klager på vedtaket fordi utvalget ikke er konsistent i forhold til tidligere vedtak og til §11 i kommuneplanens bestemmelser. Kommunedelplan for Tanum og Hornimarka er under utarbeidelse. NiB ønsker ved sin klage å understreke kommunedelplanens betydning generelt og for saken spesielt.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Postboks 8111

0032 Oslo

Kopi: Bærum kommune – Plan- og bygningstjenesten

Fylkesmannen i Oslo og Akershus – Miljøvernavdelingen          

Fylkesmannen i Oslo og Akershus – Landbruksdirektøren

Akershus fylkeskommune – Sentraladministrasjonen

Bærum Natur- og Friluftsråd

                                                                                                                  Bekkestua, 16.06.2011

Klage på vedtak i Plan og Miljøutvalgets møte 31.05.2011 vedr. sak 106/11 – ridehus i Vestmarkveien 75

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) er i utgangspunktet positiv til riding som aktivitet idet hester, kulturlandskap og natur hører sammen. Dessuten har en slik virksomhet en viktig sosial side for de involverte. For oss er det imidlertid en forutsetning at ridevirksomhetens anlegg plasseres i samsvar med formålene i kommunens arealplan.

Når det gjelder angjeldende ridehus, opplever NiB at vedtaket i saken ikke er konsistent i forhold til tidligere vedtak og i forhold til § 11 i kommuneplanens bestemmelser. Vi er for øvrig kjent med at det planlegges et ridehus med en dimensjon på 72×28 m = 2 016 m2, hvilket betyr at det i realiteten dreier seg om et ridesenter. Forholdet til nevnte §11 blir derfor enda mer betenkelig.

Da Tanum asylmottak ble vedtatt nedlagt, var forutsetningen at arealet skulle tilbakeføres til LNF-område. Vedtaket om ridehus bryter derfor med denne forutsetningen.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus fraråder som kjent tiltaket slik det er foreslått og anbefaler sterkt at pågående planarbeid (KDP) for Tanumplatået og Hornimarka ferdigstilles før nye større tiltak av betydning for landskapsopplevelsen planlegges. Akershus fylkeskommune fraråder i sitt brev av 28.04.2011 også at det gis dispensasjon og gir en bred begrunnelse for dette.

Vi minner også om at kommunens eget fagorgan Kulturvern i Natur og idrett fraråder oppføring av ridehuset. Dette begrunnes med at plassering av et ridehus tett inntil Bjerketun vil redusere opplevelsesverdien for dette verneverdige kulturminnet og -miljøet.

Kommunes landbrukskontor mener at etablering av nytt ridehus i området bør skje gjennom søknad fra Bjerke gård under henvisning til § 11 i kommuneplanens bestemmelser om at ny bebyggelse og tiltak i LNF- områder bare tillates når disse er tilknyttet stedbunden næring (les: eksisterende gårdsbruk) og Landbruk Pluss.   

Konklusjon

Vi klager herved på Plan- og miljøutvalgets vedtak ut fra følgende

  • Vedtaket bryter med § 11 i kommuneplanens bestemmelser.
  • Det er feil å godkjenne tiltak på Tanumplatået og Hornimarka og på den måten foregripe resultatet av det pågående arbeidet med kommunedelplanen som skal verne og sikre områdets eksisterende kulturlandskaps- og naturverdier samt dets kulturminner og kulturmiljøer.
  • NiB slutter seg til vurderingene og argumentene til Fylkesmannen, Akershus fylkeskommune, Bærum kommunes Kulturvern og Landsbrukskontor i sin klage.

Vi ber om oppsettende virkning i saken til vår klage er ferdig behandlet.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørg Petra Brekke

leder

Oppdatert 2011.06.20.