Klage på vedtatt reguleringsplan for Semsveien 51-55

Konklusjonen er at dette prosjektet blir for stort i forhold til forutsetningene og de hensyn som må tas til omgivelsene.

Hvalstad 29.10.2016

Deres saksnr.: 15/57


Vi har studert vedtaket og de framlagte dokumentene og konstater at denne utbyggingen gjøres på bekostning av naturmangfoldet i og langs Askerelva. Vi frykter at det samme vil skje i Asker sentrum.


Vår klage kan sammenfattes slik:

  • Utbyggingen ivaretar ikke hensynet til naturområdet «Askerelva»
  • Det er ikke tilstrekkelige utearealer utenom kantsonen til elva
  • Oppfylling av området for å unngå flomsituasjoner medfører kanalisering av Hanevoldbekken Antall boliger overskrider kommuneplanens antall
  • Prosjektet bryter med kommuneplanens mål om å ivareta Askers «blågrønne bånd»


Askerelvas grønne korridor fra Semsvannet til Oslofjorden innholder naturforekomster med regionale og nasjonale kvaliteter. I kommuneplanen står følgende under blå-grønn struktur: Det er særlig viktig å sikre vegetasjonskledte kantsoner langs vann og vassdrag for å bevare naturmangfoldet og landskapsverdier, og for å forebygge flom og erosjon.
Tilhørende mål i kommuneplanen er: «Asker skal ivareta og etablere sammenhengende og robuste blågrønne strukturer i alle deler av kommunen, også i byggesonen, etter konkret, begrunnet vurdering og i et lenger tidsperspektiv enn en kommuneplanperiode»
Etter vår vurdering bidrar dette prosjektet i negativ retning i forhold til dette målet. Askerelva har forekomster av svært hensynskrevende arter som skulle tilsi styrking av elvesonen. Bygging av blokkene, flomforbygninger og adkomstvei så nær elva innsnevrer korridoren og vil også skape mye aktivitet som vil gå ut over dyrelivet, både i og over vann. I tillegg gjelder vannressurslovens § 11 om bevaring av kantvegetasjonen i dette området (hensynssonen HN).


Dette prosjektet vil få svært begrensede uteareal. Vi mener man ikke kan regne med kantsonen langs elva i det totale utearealet. Dette området må overlates til fri utvikling med stedegne arter. Parkifisering og etablering av rekreasjonsområder i kantsonen (som på illustrasjonene) er svært negativt både av hensyn til vegetasjon og dyreliv. Før øvrig mener vi mulighetene for barns lek i dette boligfeltet blir svært begrenset fordi man neppe vil tillate barn å krysse Semsveien. Dette vil kunne bety ytterligere press på området langs Askerelva.


At man åpner Hanevoldbekken er bra, men fordi man hever terrenget for å unngå flomsituasjoner, vil denne bekken kun bli en kanal med høye og steinsatte kanter. Hadde man avsatt mer rom til bekken ville den kunne få en mer naturlig kantsone med vegetasjon ned til vannet. Vi tror også at flomforbygninger og heving av terrenget langs elva vil redusere buffereffekten og forsterke flomproblemer nedover elva.


Kommuneplanen angir et lavere boligantall enn det planen inneholder, og vi mener man burde holdt seg til det opprinnelige tallet. Boliger krever uteareal, utsikt, dagslys og service- og adkomst-veier. Hadde man i stedet bygget noe næringsareal ville det vært lettere å ta hensyn til elvekorridoren. I et så sentrumsnært prosjekt kunne man også krevet svært begrenset antall parkeringsplasser, og på den måten «spart» areal i og utenfor bygningene.


Byggegrensen langs Semsveien er satt til 15 m mens kantsonen langs elva er 10 m, og da har man lagt adkomstvei til boligene og flomforbygningen i elvesonen. Ved en annen arrondering av bebyggelsen og adkomst fra vestsiden kunne man i større grad latt kantsonen blitt et naturområde uten anlegg og likevel fått plass til et skjermet «hageareal» mellom bebyggelsen og kantsonen. Man ville også unngått ruvende bygninger tett inntil elva og øket kantsonens flombuffer.


Konklusjonen er at dette prosjektet blir for stort i forhold til forutsetningene og de hensyn som må tas til omgivelsene. En løsning kan være å ta ut «trekantbygget» i sør. Dette vil gi vesentlig mer rom ute og muligheter til å tilpasse resten av bebyggelsen slik at hensynet til kantsonen blir bedre.


Med henvisning til målene i kommuneplanen om å ivareta de blå-grønne korridorene er vi ikke bare bekymret for dette prosjektet. Vi ser at man også «strekker strikken» maksimalt både langs Neselva ved planen «Billingstadsletta vest» og i Asker sentrum. Resultatet blir fragmenterte elevkorridorer som ikke oppfyller Naturmangfoldslovens krav om å ivareta disse biotopene.


Mvh.
For Naturvernforbundet i Asker
Jan Häusler
leder