Kommentarer til planforslag Ski sentrum syd

Naturvernforbundet i Nordre Follo har lest Swecos rapport om naturmangfold. Rapporten er grundig, og vi samstemmer i Swecos forslag til avbøtende og forbedrende tiltak. Hvis tiltakene følges, vil området kunne få et høyere biologisk mangfold, og bli et bedre sted å være både for både mennesker, planter og dyr.

 Vi vil spesielt påpeke følgende viktige punkter i Swecos forslag til tiltak:

• Ivareta etablerte trær.

• Ved ny beplantning: benytt stedegent materiale for Østlandet, IKKE arter som står oppført på fremmedartslisten.

• Øk andelen beplantet areal.

• Plen er økologisk ørken. I stedet bør eng etableres med stort antall ulike arter – dette bidrar til økt antall insekter som igjen er gunstig for insektspisende fugler. Et nettverk av grønne områder i sentrum av Ski letter migrering for insekter i Skibyen, og bidrar til høyere mangfold.

• Øk antallet blomstrende arter innenfor planområdet, med arter som til sammen har en jevn blomstring gjennom vekstsesongen.

Kommentaren er sendt til Nordre Follo kommune.