Kommentarer til planlagt metallgjenvinningsanlegg innenfor Isi Miljøpark

Innledende kommentarer til planen

Naturvernforbundet i Bærum er ikke imot at det bygges et metallgjenvinningsanlegg på Isi, men vil at det skal plasseres slik at det ikke får så dominerende effekt både visuelt og støymessig. Med den planlagte plasseringen vil tiltakshaver utvide veien vest for Isi Miljøpark, men vernemyndighetene skal være imot dette fordi det vil berøre fornminner. Skui Vel og en nabo har klaget på den vedtatte plasseringen av gjenvinningsanlegget, men klagen er avvist av kommunen og sendt til Fylkesmannen til endelig avgjørelse.

Som ikke nabo til Isi Miljøpark ble vi ikke invitert til å komme med en uttalelse og valgte isteden å sende våre kommentarer til arkitekten med kopi til involverte avdelinger i Bærum kommune. Slik lød våre kommentarer som var datert 26. mai 2010:

Vi er kjent med at det planlegges et metallgjenvinningsanlegg innenfor området til Isi Miljøpark. Vi er også kjent med at det 13 meter høye, uisolerte bygget i stål er tenkt plassert der Østlandsjord har sitt anlegg i dag, dvs. på det høyeste punktet innenfor miljøparken. Med sin plassering og bygningshøyde vil anlegget bli svært dominerende og vi må regne med at støyen fra dens virksomhet vil høres på lang avstand. 

Kulturhistorisk landskap og naturvernområder

Isi Miljøpark ligger som kjent i det kulturhistoriske landskapet Frogner/Tandberg. Dessuten grenser det til naturvernområder og Kjaglidalen naturvernreservat.

Bærum kommune har nettopp vedtatt en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer som i store trekk stadfester innholdet i Kulturvernplan for Bærum av 1990. Fra beskrivelsen av Frogner/Tandberg kulturlandskapsområde siterer vi følgende: ”Gårdsanleggene, som er blant de eldste i Bærum, ligger vakkert plassert på høydedraget. Innenfor området ligger fangstinnredningen ”Ulvestua” og Isi gårdssag, samt forminner. Langs skogkanten ligger mindre plasser med tilknytning til de store gårdene.”

Det estetiske aspektet

Bærum kommune har estetiske retningslinjer for bygge- og anleggstiltak og vi forutsetter at disse også gjelder for næringsområder. Vi siterer følgende punkter i retningslinjene som vi mener har relevans til angjeldende tiltak:

Pkt. 2: ”Alle tiltak som omfattes av retningslinjene skal ha en god estetisk utforming i

             samsvar med tiltakets funksjon og med respekt for naturgitte og bygde omgivelser.”

Pkt. 3: ”Der tiltaket vil få fjernvirkning eller lokaliseres som landemerke skal dette omtales 

             spesielt i redegjørelsen og vises ved illustrasjoner. Det skal legges stor vekt på å    

             bevare åsprofiler og landskapssilhuetter slik at den visuelle kontakten med åsene ikke

             brytes.”

Støyaspektet

Vi minner om Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) som har som formål å ”forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkende natur- og friluftsområder gjennom å gi klare anbefalinger om hvor støyfølsom arealbruk ikke bør etableres.”

Vi henviser for øvrig til kommuneplanens §10 Bestemmelser til temakart for støysoner .

Alternativ plassering av metallgjenvinningsanlegget

I dag er det Østlandsjord som har jordhauger der metallgjenvinningsanlegget er planlagt å ligge. Dens virksomhet medfører bagatellmessig støy og estetisk sett glir den relativt godt inn i omgivelsene der den ligger oppe ved skogkanten. Med metallgjenvinningsanlegget vil situasjonen bli diametralt motsatt og vi vil derfor sterkt anmode om at dette anlegget plasseres lengre ned og nærmere den øvrige virksomheten innenfor Isi Miljøpark. Derved vil man også kunne benytte den eksisterende adkomstveien til miljøstasjonen slik at man unngår å ødelegge forminner i forbindelse med adkomsten til den planlagte plasseringen av metallgjenvinnings-anlegget.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørg Petra Brekke                                                     Finn Otto Kvillum

Leder                                                                           Styremedlem og saksbehandler 

Oppdatert 2011.03.13.