Kommentarer til privat regulering av gnr 56/bnr 1, Staversletta i Bærum kommune. Varsel om oppstart av planarbeid.

Til:

TAG arkitekter Oslo

post@tagarkitekter.no

Bærum kommune

Plan- og bygningstjenesten

post@baerum.kommune.no

Kopi:

Akershus fylkeskommune

v/fylkesantikvaren

postmottak@akershus-fk.no

Privat regulering av gnr 56/bnr 1, Staversletta i Bærum kommune. Varsel om oppstart av planarbeid.

Tanumplatået, nasjonalt verneverdig kulturlandskap.

Tanumplatået har status som et av landets mest verneverdige kulturlandskap. Vedtatt kommunedelplan for Tanumplatået har hovedformål å være en verneplan. Utbygging i randsonen er en uheldig bit  for  bit utbygging. Foreslått utbyggingsområde ligger helt i randsonen til nevnte kommunedelplan.

I plankartet KDP for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum, ligger Staversletta innenfor avgrenset område for Tanumplatået. Dette viser hvilken verdi også Staversletta ansees å ha i vernesammenheng.

I dokumentet ”Snarveier til trivsel. 150 grønne lunger i Bærum” er Staversletta med som et av områdene Naturvernforbundet i Bærum (NiB), i samarbeide med velene, ønsker ivaretatt for fremtiden.

Fredet kirkevei og oldtidsvei.

Del av Tanum kirkeveier ligger i direkte tilknytning til det foreslåtte utbyggingsområdet. Langs dette veifaret må det sikres en stor, grønn vernesone som fortsatt kan gi opplevelse av den opprinnelige bruken og kirkemiljøet den er en del av.

Tilpasning til landskap og miljø.

Når kommunen likevel har gått inn for å bygge i Staversletta-området, forventer vi at utbygger og reguleringsmydighet tilstreber at nye boliger og infrastruktur ikke skal virke skjemmende og dominerende, men gli inn i landskapet på en harmonisk måte. Det betyr at mest mulig av vegetasjon blir beholdt og at landskapsprofiler med trær og fjernvirkning blir varetatt.

Selve Staversletta er en gammel stevneplass som fortsatt er i bruk. Den ligger på utbyggingsområdets høyeste punkt og må ivaretas i sin helhet som en grønn slette. Den må også for fremtiden benyttes fritt av alle til lek, ballspill og annen uorganisert aktivitet på en naturlig grønn gressmatte.

Avslutning.

  • Foreslått utbyggingsområde er i direkte nærhet til et av de mest verneverdige kulturlandskap i landet.
  • Fredet kirkevei/oldtidsvei ligger i direkte tilknytning til utbyggingsområde.
  • Den gamle stevne – ball og lekeplassen Staversletta ligger innenfor utbyggingsområdet.

Ny bebyggelse må underordne seg helheten i landskapet med mest mulig ivaretakelse av natur – kultur og friluftslivverdier.

Med vennlig hilsen

Bjørg Petra Brekke                                                               Anna Maria Graff

Styreleder                                                                              Saksbehandler, Kulturlandskap

Naturvernforbundet i Bærum                                                Naturvernforbundet i Bærum

Oppdatert 2016.10.19.