Kommunedelplan for E 16 Bjørum – Skaret – høringsuttalelse

Innledende kommentarer til plansaken

Skui Vel vant frem med sin miljølinje for ny E16 mellom Vøyenenga og Bjørum. Også for strekningen Bjørum – Skaret lanserte Skui Vel en mer miljøvennlig trasé, men fikk ikke Statens Vegvesen med på det til tross for at Bærum kommune støttet Skui Vel. Miljøverndepartementet fikk det avgjørende ordet og ga Statens Vegvesen medhold. Noen arbeider fortsatt bak kulissen for å få omgjort Miljøverndepartementets avgjørelse, men det skal nok godt gjøres…

Naturvernforbundet i Bærum skrev følgende høringsuttalelse til støtte for Skui Vels forslag, datert 2. februar 2007:

Vi har studert Statens Vegvesens veitraseforslag R1.1, R1.2, R1.3 (markert i rødt) og G1 (markert i grønt), som alle krysser elvedalen nord for Ulbråten/Brennengen, og sammenholdt disse med Skui Vel og en grunneiergruppes opprinnelige forslag F1 (markert i fiolett) for ny

E 16 på delstrekningen Bjørum – Avtjerna. Naturvernforbundet i Bærum støtter sistnevntes forslag som i sin helhet ligger i tunnel nordøst for dalføret opp til Bråtanveien. Våre begrunnelser for støtten til Skui Vel og grunneiernes forslag er følgende:

  • Det vil skåne naturmiljøet rundt Rustadelva som er en del av det vernede Sandviksvassdraget. Det vil også tilfredsstille Bærum kommunes vannbruksplan for  samme vassdrag.
  • Det vil medføre at naturen og kulturlandskapet i området Ulbråten – Brenna blir skånet for store fjellskjæringer og naturinngrep.
  • Det vil medføre at markaportene ved Skoglund i Brekkedalen og Bråtanveien blir bevart. Disse er viktige alternative innfallsporter til Vestmarka i forhold til Vestmarksetra (Franskleiv), Jordbru og Sollihøgda.
  • Det vil bedre de eksisterende viltkorridorene mellom Krogskogen og Vestmarka i  Ulbråten – Brenna området og nord for det eventuelt kommende Avtjernakrysset.
  • Det vil redusere støy- og forurensningsplagene for dagens og kommende beboere langs E 16. Avtjernaplatået og Bjørkåsen/ Brekkedalen mot Vestmarka vil også nyte godt av et sterkt redusert støy- og forurensningsnivå.

Naturvernforbundet i Bærum ber også om at det langs den nye E 16 legges til rette for kollektivtrafikken ved at planene inkluderer bussholdeplasser der dette av praktiske grunner er mulig. Spesielt gjelder dette ved Avtjerna i forbindelse med en eventuell utbygging av dette området og selvsagt ved Sollihøgda. Slik sett må også den nye E 16 være fremtidsrettet.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Finn Otto Kvillum

Nestleder

Kopi: Skui Vel og grunneiergruppen

Statens Vegvesens avgjørelse

Også Bærum kommune og lokale stortingspolitikere støttet Skui Vels forslag, men Statens Vegvesen valgte likevel et av sine egne alternativer. Dette er noe billigere, men medfører større inngrep i landskapet og blir mer skadelig for naturmiljøet.

Oppdatert 2011.07.24.