Kommunedelplan for E 16 Bjørum – Skaret

Skui Vel vant frem med sin miljølinje for den nye E 16 mellom Vøyenenga og Bjørum. Den er nå under bygging. Også for strekningen Bjørum – Skaret har Skui Vel lansert et motforslag til Statens Vegvesens alternativer. Bærum kommune støtter Skui Vel og noen grunneieres forslag. Det gjør også Naturvernforbundet i Bærum og her ser dere vår uttalelse:

Kommunedelplan for E 16 Bjørum – Skaret – høringsuttalelse

Vi har studert Statens Vegvesens veitraseforslag R1.1, R1.2, R1.3 (markert i rødt) og G1 (markert i grønt), som alle krysser elvedalen nord for Ulbråten/Brennengen, og sammenholdt disse med Skui Vel og en grunneiergruppes opprinnelige forslag F1 (markert i fiolett) for ny

E 16 på delstrekningen Bjørum – Avtjerna. Naturvernforbundet i Bærum støtter sistnevntes forslag som i sin helhet ligger i tunnel nordøst for dalføret opp til Bråtanveien. Våre begrunnelser for støtten til Skui Vel og grunneiernes forslag er følgende:

  • Det vil skåne naturmiljøet rundt Rustadelva som er en del av det vernede Sandviksvassdraget. Det vil også tilfredsstille Bærum kommunes vannbruksplan for samme vassdrag.
  • Det vil medføre at naturen og kulturlandskapet i området Ulbråten – Brenna blir skånet for store fjellskjæringer og naturinngrep.
  • Det vil medføre at markaportene ved Skoglund i Brekkedalen og Bråtanveien blir bevart. Disse er viktige alternative innfallsporter til Vestmarka i forhold til Vestmarksetra (Franskleiv), Jordbru og Sollihøgda.
  • Det vil bedre de eksisterende viltkorridorene mellom Krogskogen og Vestmarka i Ulbråten – Brenna området og nord for det eventuelt kommende Avtjernakrysset.
  • Det vil redusere støy- og forurensningsplagene for dagens og kommende beboere langs E 16. Avtjernaplatået og Bjørkåsen/ Brekkedalen mot Vestmarka vil også nyte godt av et sterkt redusert støy- og forurensningsnivå.

Naturvernforbundet i Bærum ber også om at det langs den nye E 16 legges til rette for kollektivtrafikken ved at planene inkluderer bussholdeplasser der dette av praktiske grunner er mulig. Spesielt gjelder dette ved Avtjerna i forbindelse med en eventuell utbygging av dette området og selvsagt ved Sollihøgda. Slik sett må også den nye E 16 være fremtidsrettet.

Oppdatert 2007.02.22.