Kommunedelplan for Sandvika

Sandvika har som kjent fått bystatus og nylig presenterte kommune- administrasjonen en kommunedelplan som trekker opp hovedretningslinjene for hvordan byen skal se ut. Planen viser også grensene for Sandvika by. NiB skrev sin uttalelse til høringsdokumentet 7. november 2008 og den så slik ut:

Vi takker for de tilsendte sakspapirene med forslag til kommunedelplan for Sandvika.

Oppsummering

  • Kommunedelplanen synes å legge til grunn en utvikling av Sandvika der det er tatt rimelig godt hensyn til miljøaspektet.
  • Kjørbotangen må ikke bygges ytterligere ned.
  • Sandviksvassdraget må få bredest mulig kantsoner for å ivareta det biologiske mangfoldet i og langs vassdraget.
  • Den planlagte og vedtatte turveien i naturvernområdet langs Engervannets sydøstlige side må omgjøres. Alternative turtraseer finnes.
  • Bjørnegårdsvingen faller utenfor den naturlige grensen for Sandvik by. Boliger her må utelukkes, mens en barnehage til nød kan innpasses.
  • Ny barneskole legges til Hamang gård – Franzefoss området. Ikke under noen omstendigheter må den legges på Bjørnegård.

Generelt

Vi synes planen inneholder mange gode grep i utviklingen av Sandvika til by. Derfor omfatter vår høringsuttalelse bare de områdene hvor vi har synspunkter i henhold til det fremlagte planforslaget. Disse fremkommer i punktene nedenfor.

Kjørbotangen

Under ”Viktige punkter i saken” leser vi at ”Parken på Kjørbotangen kan styrkes ved økt tilgjengelighet og etablering av flere boliger og arbeidsplasser”.

Det lyder for oss selvmotsigende at parken kan styrkes ved at området bygges ytterligere ned.

Vi mener at det som er igjen av grøntareal på Kjørbotangen må beholdes og ber derfor om at flere boliger og næringsbygg her tas ut av planen

Sandviksvassdraget og dets kantsoner

Vi ser med tilfredshet at det legges opp til en sammenhengende grøntkorridor langs Sandviksvassdraget og støtter den delen av planteksten som fremhever hvor viktig det er å beholde vegetasjonen i kantsonen for å ivareta det biologiske mangfoldet i og langs vassdraget.

Så vidt vi kan se nevnes intet om kantsonens bredde. Bestemmelsene og retningslinjer i gjeldede kommuneplans arealdel tilsier at Sandvika har en byggeforbudssone på 10 meter til vassdraget. Det er vel grunn til å tro at denne bestemmelsen vil opprettholdes i kommuneplanens arealdel for 2008 – 2020.

Vi mener at hvis Sandviksvassdraget skal tjene som en fullverdig grøntkorridor og en biologisk viktig åre gjennom Sandvika, må kantsonenes bredde være på 20 – 30 meter der det er mulig. Eksisterende kantvegetasjon må beholdes. Der kantvegetasjonen er fjernet må den gjenskapes.

Den planlagte turveien langs Engervannets sydøstlige side

Vi registrerer at den nederste delen av Engervannet samt et tilsvarende område på land, mellom Engervannet og jernbanelinjen, er med i planområdet. Dette betyr at det i planprosessen må tas stilling til en planlagt turvei langs sydøst-siden av Engervannet. Her er det som kjent vedtatt å legge en turvei til tross for at den vil ligge i et område som er regulert til naturvernområde (ifølge kommunens kart på web-siden). Dette mener vi er uhørt i en tid da bevaringen av det biologiske mangfoldet er en av hovedagendaene i arealforvaltningen.

Vi ber om at kommunen i forbindelse med behandlingen av kommunedelplanen for Sandvika annullerer vedtaket om anlegge en turvei på hele strekningen av den sydøstlige siden av Engervannet.

Alternativer til en turvei langs Engervannets sydøstlige side

Hvis hensikten med å legge en turvei på sydøst-siden av Engervannet er å få til en tur rundt Engervannet, så finnes det andre brukbare alternativer. Riktignok vil man da måtte gå et stykke på vei med en del biltrafikk, men den aller lengste strekningen blir på veier med moderat eller liten biltrafikk.

Den mest trafikkerte veistrekningen blir Halvorsens vei og et lite stykke av Blommenholmveien. Denne strekningen tilbakelegges på ca. 10 minutter med normal gange. Ved undergangen til jernbanen kommer man inn på Gml. Drammensvei som går til Sandvika. I Bærum kommunes turkart er denne veien merket som ”Turvei langs historisk vei”, altså en interessant og opplevelsesrik veistrekning. Alternativt kan man like ved undergangen gå ned et såkalt smett til Homans vei. Ved å gå Homans vei vestover kan man enten følge denne til den kobler seg på Gml. Drammensvei eller man kan ta av til Sverrestien. Sistnevnte er som kjent vei mesteparten av strekningen der den går oppe i åsen i fredlige omgivelser med stykkevis utsikt over Engervannet og Løkkeåsen. Særlig dette alternativet vil være en god erstatning for en turvei langs Engervannets sydøstlige side.

Hvis de foreslåtte trasévalgene merkes, tror vi de vil bli tatt i bruk og kanskje til og med bli populære.

Bjørnegårdsvingen

Vi ser at planen legger til rette for boliger og barnehage på andre siden av elven for Bjørnegårdssvingen. Dette området er som kjent registrert som et biologisk viktig område i Bærum kommunes miljøatlas, og faller dessuten utenfor det som vi anser å være den naturlige grensen for Sandvika by. Vi mener derfor at boliger her må utelukkes.

Når det gjelder en barnehage i dette området, så tror vi at en barnehage på tomta til Kjørbo magasinleir kan være et likeså godt alternativ. Vi er klar over at Kjørbo magasinleir er et av alternativene for plassering av ny skole, men en skole her synes lite realistisk.

Vi mener at det biologisk viktige området ved Bjørnegårdsvingen ikke skal nedbygges med boliger. En barnehage bør kunne legges her, men først etter at en barnehage på tomta til Kjørbo magasinleir er vurdert til dette formålet. En eventuell barnehage ved Bjørnegårdsvingen må legges så langt vekk fra elva som mulig.

Ny barneskole

Av de tre alternativene for plassering av ny skole finner vi Alternativ 3 Bjørnegård som det avgjort mest kontroversielle. Dette fremgår da også av planrapporten som trekker frem at plassering av en skole her vil utfordre den nasjonale arealpolitikken som nå legger økt vekt på jordvern. Videre representerer Bjørnegård del av et sammenhengende grøntområde som det er viktig å bevare. Dessuten utgjør gårdstunet på Bjørnegård et kulturmiljø som vil bli forringet om de tilstøtende jordbruksarealer blir nedbygget.

I planprogrammet konkluderes det med at heller ikke Kjørbo magasinleir og Industriveien av ulike årsaker er spesielt egnede steder å legge en skole. Derfor vurderes andre løsninger der man i prinsippet har to muligheter; enten å bygge færre boliger i Sandvika-området eller sikre en skoletomt utenfor plansområdet. Vi mener at sistnevnte er den mest realistiske løsningen og støtter herved Asker og Bærum Handels- og Servicebedrifters Forenings forslag og begrunnelse for å innplassere en skoletomt i Hamang gård – Franzefoss området.

Oppdatert 2008.12.09.