Kommunedelplaner og -rapporter

Kommunedelplaner utarbeides for større områder og tiltak. Gode eksempler er kommunedelplaner for Fornebu, deler av nye E16 og Sandvika. Slike planer har en begrenset tidsramme, dvs. de gjelder inntil planene er realisert.

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2007 – 2010

Planen omfatter sentrale temaer om idrett og friluftsliv i Bærum, allemannsretten, miljøhensyn, estetikk, våre omgivelser og arealplanlegging.

I kommunedelplanen integreres en handlingsplan for perioden 2007-2010 for utbygging og tilrettelegging av idretts- og friluftsanlegg, lokaliseringen av disse samt aktiviteter i perioden. Handlingsplanen i høringsutkastet bygger på innspill, hvorav de fleste er kommet fra Bærum Idrettsråd som koordinerer idrettslagenes interesser. Det foreligger også innspill om friluftanlegg fra kommunen selv, velforeninger og andre organisasjoner utenom idretten. Disse vil bli innarbeidet i handlingsplanen etter en prioriteringsliste. Anleggene finansieres med spillemidler og kommunale tilskudd.

Spillemidlene kanaliseres gjennom fylkeskommunen som har bestemt at minimum 10% av disse skal gå til friluftsanlegg.

Rapport om kartlegging og verdisetting av naturtyper i Bærum kommune

10. februar 2001 forelå en rapport som var blitt utarbeidet for Bærum kommune av Stiftelsen Siste Sjanse. Rapporten inneholder en verdivurdering av naturtyper, nøkkelbiotoper og rødlistearter (biologisk mangfold) i Bærum. 4-500 områder eller enkeltartsforekomster ble vurdert i prosjektet. Av disse ble 103 prioritert som svært viktige, 187 som viktige og 16 som lokalt viktige, til sammen 306 lokaliteter. De 306 områdene i rapporten er fordelt på 32 ulike naturtyper hvorav de vanligste er urskog/gammelskog, rike sumpskoger, rasmarker, kalktørrberg og kalkfuruskoger.

Prosjektet omfattet en heldekkende undersøkelse i skog, mens kulturlandskapet og en del lokaliteter i byggesonen ble dårlig undersøkt.

Planen ble senere behandlet i Sektorutvalget for levekår som tok planen til etterretning. Heller ikke denne planen er derfor et bindende dokument som politikerne er forpliktet til å ta hensyn til i arealplansaker.

Rapport om kartlegging og verdisetting av naturtyper innenfor planområdet for kommunedelplan Sandvika

En rapport fra 22. november 2004, utarbeidet for Bærum kommune, viser hvilke naturtyper som finnes innenfor planområdet for kommunedelplan for Sandvika. Selv om mesteparten av Engervannet og Løkkeåsen ikke inngår i planområdet, innehar disse områdene et så stort mangfold av bevaringsverdige naturtyper, at de er tatt med i rapporten. Ellers tar rapporten for seg naturverdiene på Kjørbo, Kjørbokollen, Jongskollen nord, Hamang, i Lychesvingen og selvsagt i Sandvikselvas kantsoner. Våtmarken rundt Engervannet og Sandvikselva er dessuten svært viktige områder for mangfoldet av fugl.

Oppdatert 2009.02.28.