Kommuneplanens arealdel 2002-2020 med bestemmelser og retningslinjer

Sitater av eller fra paragrafer som er viktige for bevaringen av grøntstrukturen i Bærum:

Fra § 3 Planlegging, bygging og anleggstiltak langs vassdrag:

I LNF-områder gjelder byggeforbudssoner på 30 meter.

I byggeområder gjelder følgende byggeforbudssoner dersom det ikke i regulerings- eller bebyggelsesplan vedtatt før denne kommuneplanen er angitt strengere byggegrenser:

  • Lysakerelva ned til Granfoss 30 meter
  • Lomma 30 meter
  • Isielva 30 meter
  • Sandvikselva ned til Slependveien 30 meter
  • Øverlandselva fra Åsterud til Rønne elv 30 meter

For alle øvrige elvestrekninger, bekker og dammer med naturlig tilsig i byggeområdene gjelder 10 meter.

§ 6 Hovedgrøntstruktur

Innenfor byggeområdene grøntstruktur, friområder, idrettsanlegg, grav- og urnelund og i landbruks- natur- og friluftsområder og områder vist med retningslinjer, skal sammenhengende framtidig hovedgrøntstruktur ivaretas eller forbedres. Hovedgrøntstrukturen skal ivareta allmennhetens mulighet til uavbrutt ferdsel i natur- eller naturlike omgivelser, opprettholde nærområdenes biologiske mangfold, sikre bevegelses- og spredningskorridorer for ville dyr.

Fra Retningslinjer til §7 Vilkår for gjennomføring av planen (under Kap. III Byggeområdene):

Ved alle bygge- og plansaker skal det redegjøres for hvordan tiltaket påvirker mulighetene til å ivareta eller forbedre den sammenhengende hovedgrøntstrukturen i det aktuelle området. Det skal redegjøres for hvordan tilfredsstillende hovedgrøntstruktur kan etableres gjennom området og hvordan tiltaket påvirker disse mulighetene.

Fra § 10 Bebyggelse i LNF-områder (under Kap. IV Landbruks- Natur- og Friluftsområder):

I LNF-områder tillates kun bebyggelse tilknyttet stedbunden næring.

Fra Estetiske retningslinjer for bygge- og anleggstiltak:

1. I alle plan- og byggesaker skal det inngå en redegjørelse for og vurdering av tiltakets estetiske sider både i forhold til seg selv, omgivelsene og til fjernvirkning.

2. Det skal legges avgjørende vekt på å bevare åsprofiler og landskapssilhuetter.

4. Ved byggetiltak nær verneverdig kulturminne skal det legges særlig vekt på helhetsvurdering.

Grønne Retningslinjer

1. Kommunens registrerte områder for biologisk mangfold skal sikres gjennom plan- og byggesaksbehandling.

2. Kantvegetasjonen langs elver og bekker skal bevares og utvikles. I alle planer som berører lukkede bekker, skal mulighet for gjenåpning vurderes.

3. Innen nåværende byggeområder bør partier med sammenhengende vegetasjon søkes bevart.

4. Ved bygge- og anleggstiltak bør viktige trær bevares, og derfor beskyttes under anleggsperioden.

5. Alléer, trerekker og annen vegetasjon langs veier skal i størst mulig grad bevares. Langs bilveier med funksjon som turtraséer bør grønne omgivelser, lav trafikkmengde og goder trafikksikkerhetstiltak tilstrebes.

Retningslinjer for kulturvern

Plan for kulturvern i Bærum, vedtatt av kommunestyret den 24.10.90, skal være retningsgivende for all byggesaks- og planbehandling i kommunen.


Oppdatert 2006.06.22.