Skoleprosjektet

Unge som vokser opp i dag bærer en tung byrde fra
tidlig alder fordi de står midt i en natur- og miljøkrise
som direkte påvirker fremtiden deres. Målet med skoleprosjektet er å lære barn og unge hvordan de kan påvirke forvaltningen av sitt nærmiljø.

Unge som vokser opp i dag bærer en tung byrde fra
tidlig alder fordi de står midt i en natur- og miljøkrise
som direkte påvirker fremtiden deres. Samtidig
som presset til å gjøre noe med hvordan vi lever
er stort, er det lett å føle på mye avmakt når man
er ung og ikke har medvirkningsmuligheter. NOA
ønsker å skape metodiske verktøy så barn og unge
i Oslo-regionen får en stemme når det kommer til
hvordan nærmiljøet utvikles.

– At barn og unge bryr seg om – og forstår viktigheten av – naturen er nesten en forutsetning for at den skal få beskyttelse i fremtiden. Gjennom praktisk tilnærming, der elevene får undersøke, oppleve og medvirke håper vi at de lærer seg å være glad i nærområdet sitt, og engasjerer seg i hva som skjer der, sier prosjektleder Knut Olav Fossestøl.

Prosjektet Bynaturen – unges medvirkning i nærmiljøet, begynte å spire i 2019 under navnet Samarbeidsskolen, da NOA deltok i et samarbeid med Den Naturlige Skolesekken. Sammen med skoler
og eksterne aktører fra hele landet ble det sett på ulike måter å binde sammen lærerplanens tre tverrfaglige temaer i et undervisningsopplegg; demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, og bærekraft og utvikling.

Sammen med Tonsenhagen skole lagde NOA et elevoppdrag som dreide seg rundt en arealkonflikt i deres nærturområde; utbygging av skiheis i Grefsenåsen. Elevene fikk i oppdrag å sette seg inn i de
ulike aktørenes perspektiver og visjoner, for deretter å gjøre seg opp egne meninger og komme med egne forslag til hvordan planene for Grefsenåsen kan gjennomføres på en måte der det tas hensyn til
både natur og fritidsaktiviteter.

Etter et vellykket sluttført prosjekt bestemte NOA seg for å videreutvikle elevoppdraget til et undervisningsopplegg som kan overføres til andre skoler og arealkonflikter i Oslo-regionen.

I 2020 stod rammeverket ferdig, og i 2021/2022 ble det rullet ut pilotprosjekter i samarbeid med Morellbakken og Bjølsen skoler i Oslo og Borgen skole i Asker. Med oppløftende tilbakemeldinger og støtte
fra Sparebankstiftelsen får nå prosjektet luft under
vingene og videreføres.

– Vi ønsker at så mange skoler som mulig skal få mulighet til å delta etter hvert, og at barn og unge i hele Oslo-området skal vite hvordan de kan bruke sin stemme til å påvirke sitt nærmiljø, sier Fossestøl.

I 2023 skal blant annet samarbeidet med Morellbakken og Borgen skoler videreføres og det skal etableres en nettside med ressurser og veiledning for lærere og elever.