Lett tilgjengelige skogopplevelser på Skaugumåsen

Semsvannet og Skaugumåsen er et populært turområde. De fleste går opp på toppen der det er utsikt til store deler av Indre Oslofjord med omland. Men området har mange andre kvaliteter som gjør det vel verdt et besøk. Blant annet kan en følge den geologiske historien nesten 400 millioner år fra bunnen av Skaugumåsen med kalk- og skiferbergarter,  yngre sandstein over dét, og forskjellige lavabergarter mot toppen.

Langs foten av Skaugumåsen finner du velutviklet edelløvskog med tilhørende flora av varmekjære blomsterplanter. Dagens edellauvskoger er restbiotoper fra et tidligere varmere klima. Slike skoger er i dag nordlige utposter av mellomeuropeiske skogtyper.

Toppområdet og de bratte skrentene rundt Skaugumåsen er vernet som naturreservater, mens kulturlandskapet rundt Semsvannet er landskapsvernområde.

Det er flere adkomstmuligheter. Her foreslås vi at du kjører forbi Skaugum og parkerer på utfartsparkeringen like før Sem Gjestegård.

Fra parkeringsplassen starter turen på blåmerket sti gjennom «Hundremeterskogen» der det er flere trær av anselig størrelse. Følg veien ned til venstre og videre nordvestover langs Semsvannet.  Du passerer et fiskeoppdrettsanlegg i Svartdalen og etter hvert det gamle sommerfjøset. Her er det frodig da det er mye kalkstein i grunnen. Du passerer rester etter en nedlagt hoppbakke og Asker kommunes «tusenårssted», som er markert med en plakett på en diger stein ved veien. Kommunenes tusenårssteder understreker at områdene har stor historisk, kulturell og miljømessig verdi.

Om sommeren kan en finne «vinbergsnegler» med sine store sneglehus langs veien. Ved Tømmervika nordøst i Semsvannet går blåmerket sti opp til høyre gjennom variert blandingsskog.  Et stykke opp i åsen tar en blåmerket sti av til høyre bratt opp til en bygdeborg. Du kan alternativt velge å følge sti rett fram fra stidelet, nordover forbi Stokkermyra i slakere terreng og deretter skiltet og blåmerket sti sørover mot toppen. 

Både nord og sør på åsryggen er det flott utsikt og spor etter bygdeborg og palisaderøyser fra folkevandringstiden (500 e. Kr.). Følg den umerkede stien videre mot Skaugumsåsen. Skogen blir etter hvert nokså uberørt og en bør ta små avstikkere på begge sider av stien. En kommer så til den blåmerkede stien som går mot øst til utsiktspunktene nesten 350 meter over havnivå. 

Dersom en er stø på foten og ikke plaget av høydeskrekk, kan en følge stien som går ned stupet og tilbake til parkeringsplassen.

Dersom du tar avstikkere til begge sider på toppområdet av Skaugumåsen, vil du finne små vannpytter, myrer og gammel skog. Den observante vil også kunne finne mange typer av lav og mose. Dersom du velger returen nordover langs stien mot Pålsbråtan, vil du komme ut av naturreservatet der det flater ut under åsen. Her er det flatehogget skog av forskjellige årsklasser. Før en kommer til Pålsbråtan, tar den blåmerkede stien av til venstre tilbake til Tømmervika ved Semsvannet. Derfra kan en følge veien tilbake til parkeringsplassen. Underveis kan en utforske urene og stupene. Her finnes bl.a. Norges nordligste forekomst av misteltein.