Aktuelle saker

Dette jobber vi med nå i Naturvernforbundet i Lillestrøm

Deponi ved Jølsen

Dette er en sak som lokallaget har jobbet svært mye med og er nærmere omtalt i Grevlingen, medlemsbladet til fylkeslaget, NOA.

Skogsmiljø i ravine på Romerike
Naturkartlegging i Steindalen ved Jølsen

Kort om bakgrunnen: Høsten 2019, rett før kommunesammenslåingen, hastevedtok Fet en reguleringsplan for et stort deponi i Steindalen ved Jølsen. Så viste det seg at Fet hadde prestert å vedta dette og å kjøre en konsekvensutredning over flere år uten å sende nabovarsel til de nærmeste naboene! Det førte til at Lillestrøm kommunestyre i april 2021 enstemmig vedtok å oppheve planen fra Fet. Slikt skjer nesten aldri. Utbygger, AF Decom, påklaget dette vedtaket, men klagen ble nylig avvist av Statsforvalteren.

Men selve deponiplanene vil etter all sannsynlighet komme opp igjen. I mellomtiden har Naturvernforbundet i Lillestrøm alliert seg med en rekke organisasjoner og har fått Biofokus til å lage en ny rapport om naturmangfoldet i planområdet: Den rapporten viser at det dreier seg om en svært rik ravine med uvanlig mange rødlistearter, klassifisert som A- og B-ravine. I tillegg må Steindalsbekken legges i rør under et 40 m høyt deponi av forurensede masser. På tross av dette er flere partier tilhenger av deponi. Hvilket århundre befinner egentlig kommunens politikere seg i?