Lilløyplassen

Lilløyplassen var en gammel husmannsplass under Fornebu hovedgård og ligger idyllisk til ytterst på Oksenøya (Lilløya) ved Storøykilen. Norsk Ornitologisk Forening Oslo og Akershus (NOF OA) inngikk leieavtale med Statsbygg som eide Lilløyplassen tidligere. Ornitologene hadde inntil slutten av 1990-tallet hatt tilhold i en gammel maurspist anleggsbrakke innerst i Storøykilen. Fra 2005 ble eierskapet til huset overført til Direktoratet for naturforvaltning (DN), og samtidig overtok Bærum kommune forvaltningsansvaret for det vi dag gjerne kaller Lilløyplassen naturhus (LPN). I 2009 reforhandles leieavtalen med Bærum kommune som også er reguleringsmyndighet for området. Naturhuset skal være et samlingspunkt for alle foreninger med tilknytning til natur. Kommunen har bestemt at det skal anlegges gravlund mellom Lilløyplassen og marinaen i Holtekilen. En gravlund vil uten tvil forsterke inntrykket av området som en fredet plett i vårt nærmiljø.

LPN ligger i et gammelt beite- og kulturlandskap lokalisert på tørr og kalkrik bergrunn i et klimatisk meget gunstig område. Her finner vi naturtypene tørreng, hagemark, sivskog,  våtmark ved sjøen, strandeng og ulike elementer av skog. Dette har lagt grunnlaget for en uvanlig artsrikdom til Norge å være. I noen årtier er her blitt registrert et meget stort antall arter av karplanter, fugler og insekter. En del av disse funnene er rødlistearter.

I 2008 ble også ytterste del av Lilløya erklært som naturreservat. Hvilket understreker de store naturverdiene som ligger i dette området. Gravlunden som er under planlegging blir trolig tilpasset naturomgivelsene på en måte vi ikke er vant med i Norge, men som vi på LPN ser frem til. Med anleggelse av gravlunden håper vi at alle telefon- og strømkabler blir lagt i bakken og vi får en vannkran på ytterveggen av Lilløyplassen. Minimalt med belysning fra omgivelsene synes vi blir viktig for bedre å kunne studere stjernehimmelen og flaggermusene fra naturhuset i fremtiden. Bedre toalettforhold enn den ene utedoen som er der i dag, ser vi også frem til.

Nå som Fornebu-byen er under bygging og mennesker flytter inn, søker vi samarbeid med Storøya grendesenter, Bærum kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å få opprettet en naturguidestilling ved Lilløyplassen. En naturguide på Lilløyplassen vil kunne åpne for mange muligheter. Undervisning i natur- og realfag, guiding, arbeidstrening, forskning, kurs, foreningsmøter…………er noen av de tankene vi har for bruk av  naturhuset. Formidling av naturglede og –kunnskap anser vi som noe av det viktigste for at fremtidige generasjoner, skal kunne forvalte våre felles ressurser på en fornuftig og bærekraftig måte. Dette håper vi at de lokale politikerne vil ha forståelse for og avsette økonomiske midler til.

Sommeren 2009 satte Fylkesmannen i Oslo og Akershus beitedyr i Storøykilen naturreservat som et tiltak for landskapspleie (holde vegetasjonen nede – åpent landskap). Og med et håp om at den uønskede, dominerende og fremmede planten kanadagullris blir beitet bort. Selskapet for Norges Vel har i avtale med Fylkesmannen ansvaret for dette prosjektet. Lignende beiteprosjekter finnes også i Oslo.

Ut av naturhuset har Juniorgruppa Lilløyplassen oppstått. Dette er en aktivitetsgruppe som ønsker å formidle naturkunnskap og ikke minst naturglede blant barn. Arbeidet mot barn gjennom Juniorgruppa og ulike barneskoler har vært meget vellykket og gitt mange barn og voksne flotte og gode opplevelser i og om naturen. Naturhuset er ment å fungere som et åpent hus og inspirasjonssenter for alle interesserte.

Velkommen til Lilløyplassen naturhus (www.lilloyplassen.no) !Oppdatert 2012.03.03.