Lilløyplassen naturhus

Lilløyplassen var en gammel husmannsplass under Fornebu hovedgård og ligger idyllisk til ytterst på Oksenøya (Lilløya).

gammelt hus og tun med mennesker på benkerMorten Bergan

Fornebuhalvøya hadde, inntil flyplassen kom, en mosaikk av naturtyper som gjorde området til et viktig område for biologisk mangfold – unikt i norsk sammenheng når det gjelder flora, insekter og en beliggenhet midt i trekkleden for fugl.

Da flyplassen ble bygget, ble kalkkoller høvlet ned og dalsøkk fylt med steinmasser. Men fortsatt var det fragmenter av natur og store blomsterenger omkring rullebanen på Storøya, som var interessant for folk med interesse for natur.

Alle husmannsplassene under Fornebu gård, utenom Lilløyplassen, måtte vike for flyplassen. Da siste beboer på Lilløyplassen flyttet ut, ble bygningene stående tomme.

Lilløyplassen naturhus

Det var Norsk Ornitologisk Forening (nå BirdLife) avd. Oslo og Akershus som tok initiativ til å lage et «naturhus» av de gamle bygningene. Huset har en førsteetasje fra 1700-tallet med påbygg fra 1927 og et uthus fra 1920. Bygningene er vernet.

Lilløyplassen ligger i et gammelt beite- og kulturlandskap på tørr og kalkrik bergrunn i et klimatisk gunstig område. Her finner vi naturtypene tørreng, hagemark, sivskog,  våtmark ved sjøen, strandeng og ulike elementer av skog. Dette har lagt grunnlaget for en uvanlig artsrikdom til Norge å være. I noen årtier er det registrert et stort antall arter av karplanter, fugler og insekter. En del av disse funnene er rødlistearter.

Skilt og plakater ved Lilløyplassen naturhusBente Tovik

Lilløyplassen naturhus ble offisielt åpnet på Biomangfolddagen 13. mai 2003, med ordfører (Reinsfeldt) og miljøvernminister (Brende). I 2023 var det 20-årsjubileum.

Visjonene var at naturhuset skulle være et møtepunkt og samlingssted for naturinteresserte, arbeide for beskyttelse og skjøtsel av naturen på Fornebu og drive informasjonsvirksomhet om natur og biologisk mangfold.

Naturhuset er et samarbeid mellom sju ulike «grønne» foreninger; Norsk Zoologisk Forening avd. Oslo og Akershus, BirdLife (tidl. Norsk Ornitologisk Forening) avd. Oslo og Akershus, Oslo og Akershus Ringmerkingsgruppe, Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening, Norsk Botanisk Forening Østlandsavdelingen, Norsk entomologisk forening og Naturvernforbundet i Bærum. De frivillige organisasjonene satte i stand det innvendige, mens Statsbygg reparerte taket og malte utvendig.

Naturglede er viktig for barn

Et av målene til Lilløyplassen naturhus er at befolkningen i området, spesielt barna, skal få et nært forhold til naturen.

barn på Lilliøya naturhusBente Tovik

Her formidler vi kunnskap om natur, miljøvern og biologisk mangfold.

Formidling av naturglede og -kunnskap anser vi som noe av det viktigste for at fremtidige generasjoner skal kunne forvalte våre felles ressurser på en fornuftig og bærekraftig måte. 

Naturhuset lager undervisningsopplegg med forskjellige temaer for skoler og barnehager, for eksempel om livet i fjæra, fugler, blomster og fremmedarter. Oppleggene er varierte, med ulike pedagogiske aktiviteter tilpasset aldergruppene. Undervisningen er tverrfaglig og forankret i skolenes læreplaner i naturfag, matte og kroppsøving, slik at den blir en integrert del av skolens egen undervisning.

Arbeidet mot barn har vært vellykket og gitt mange barn og voksne flotte og gode opplevelser i og om naturen.

Skjøtter naturreservatene på Fornebu

I 2008 ble ytterste del av Lilløya erklært som naturreservat, noe som understreker de store naturverdiene som ligger i dette området. 

Lilløyplassen naturhus er også involvert i arbeidet med å ta vare på naturreservatene på Fornebu i samarbeid med Statsforvalteren og Bærum kommune. Vi fjerner kanadagullris, driver hogst for å hindre gjengroing, og det er planer om å restaurere dammen innerst i Storøykilen.

Fra ildsjeler til fast stilling

I 2011 ble naturhuset tilknyttet Besøkssenter våtmark Oslo (BVO). Da gikk driften over fra å være drevet av ildsjeler til en fast stilling (naturveileder), dog fortsatt med ildsjeler. BVO er et av seks sentre i Norge autorisert av Miljødirektoratet som nasjonalt besøkssenter for våtmark. Sentrene har som oppdrag å «skape bevissthet om og forståelse for verdien av våtmark».

De siste årene har det vært mye gravearbeid i forbindelse med ny urnelund på Lilløya. Ikke optimalt, men det forblir i alle fall et slags grøntområde – og vi klarte å bevare dragehodeenga vis-a-vis Lilløyplassen.

Nå ønsker også vi oss et nybygg for å bedre fasilitetene på «Plassen» (Miljødirektoratets krav om toaletter og Mattilsynets krav om hygiene). Et tilpasset nybygg vil sikre videre drift av Lilløyplassen naturhus inn i fremtiden.

Aktivitetsdager hver søndag

Hver søndag blir det arrangert aktivitetsdager med ulike temaer; ringmerking av fugler, foredrag om ekorn eller salamandere, trekking av strandnot, kystlangs geologitur, villblomstenes dag, snekring av fuglekasser, humlehotell eller flaggermuskasser.

Søndagsaktivitetene er populære blant befolkningen på Fornebu, men også blant folk fra resten av Bærum, Oslo og andre steder.

naturhus, gress, gress, trær, rødt husMorten Bergan
Lilløya naturhus: Søndagsaktivitetene er populære blant befolkningen

Mange besøkende er opptatt av å ta vare det som er igjen av natur på Fornebu, og at det finnes et slikt «gammeldags» husmannsplassmiljø med sitteplasser på tunet .

Antall besøkende på Lilløyplassen har økt hvert år. I 2019, det siste «koronafrie» året uten kanselleringer, kom det over 4500 besøkende på aktivitetsdagene og over 3000 skoleelever.

Velkommen til Lilløyplassen naturhus!

Kanskje vi sees over en vaffel og kaffe en søndag? Følg oss på Facebook eller på www.lilloyplassen.no